A A A A A
×

Luo Bible 2020

Kolosai 1

1
An Paulo, ma jaote mar Kristo Yesu kuom dwaro mar Nyasaye kaachiel gi Timotheo owadwa,
2
Andikonu kuom Kristo un owetewa maler kendo ma jo-adiera man Kolosai: Ngʼwono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuonwa obed kodu.
3
Pile ka walemonu to wadwoko erokamano ni Nyasaye ma en Wuon Ruodhwa Yesu Kristo,
4
watimo kamano nikech wasewinjo yie ma un-go kuom Kristo Yesu, kendo hera ma uherogo joma oyie duto,
5
Yieuni kod herau owuok kuom gima ugeno yudo mokannu maber e polo. Ma en e Injili mane obironu mokwongo ma uwinjo kendo urwako, en e wach geno mane akelo.
6
E piny duto Injilini koro nyago olemo kendo landore, mana kaka osetimo e dieru nyaka chakre odiechiengʼ ma nuwinjoe kendo ungʼeyo ngʼwono mar Nyasaye e adierane duto.
7
Ne upuonjoru wachni kuom owadwa mwageno Epafra ma en misumba Kristo, kendo ma jatich Kristo ma ja-adiera matiyonu karwa.
8
Epafra bende nonyisowa kuom hera ma Roho Maler osemiyou.
9
Kuom mano, chakre odiechiengʼ mane wawinjo kuomu pok waweyo ma ok walamonu ka wakwayo Nyasaye mondo opongʼu gi ngʼeyo dwarone, ka un gi rieko duto mar chuny kod winjo ma Roho Maler chiwo.
10
Bende walamo kamano mondo udag e ngima ma Ruoth morgo, ka umiye mor e yore duto, kendo unyago olemo mag timbe mabeyo bende ka umedo bedo gi ngʼeyo Nyasaye.
11
Tekone maduongʼ biro miyo ubed motegno, mondo ubed joma odhil matimo kinda e yore duto, kendo
12
magoyo erokamano ni Wuoro ka un gi mor. En ema osewalou tenge mondo uyud gweth mag jomaler e pinyruodh ler.
13
Nikech oseresowa waa e loch mar mudho mi okelowa e pinyruoth mar Wuode mohero,
14
Ne owarowa koweyonwa richowa.
15
Kristo e kido mineno mar Nyasaye ma ok ne, kendo en e wuowi makayo mar Nyasaye man-gi duongʼ kuom chwech duto.
16
Kuome gik moko duto nochwe; gik manie polo gi manie piny; gik mineno kod gik ma ok ne; kata bed ni gin duongʼ kata teko, kata ruodhi, kata loch. Mago duto Nyasaye nochweyo kuom Kristo kendo nochweyogi ni Kristo.
17
Ne entie kapok gimoro amora nobetie, kendo kuome ema gik moko duto oriwore.
18
En ewi ringruok, ma en kanisa, kendo en ema nokwongo chier koa kuom joma otho mondo obed gi loch kuom gik moko duto.
19
Nyasaye ne mor mondo kite duto obed kuom Wuode,
20
kendo kuome Nyasaye nomiyo gik moko duto obedo gi winjruok kaachiel kode, kata gibed gik moko manie piny gi gik manie polo, kokelo kwe kuom remb Wuode mane ochwer e msalaba.
21
Chon ne upogoru gi Nyasaye, kendo ne un wasike kuom pachu nikech timbe maricho mane utimo.
22
To koro osetimonu winjruok e kindu kode kuom tho Kristo e ringruok, mondo oteru e nyime kuler ka uonge gi songa kuomu kata ketho.
23
Mano biro timore mana ka udhi nyime e yieu, kendo kuchungʼ motegno ma ok uyiengni uweyo geno mar Injili. Ma e Injili mane uwinjo, kendo makoro oseyal ni chwech duto e bwo polo, kendo ma an Paulo asebedo ka atiyone.
24
Emomiyo koro amor ka aneno masiche nikech un, ka ringra chopo gik mane orem kuom masiche mane Kristo oneno nikech ringre Kristo owuon, ma en kanisa.
25
Asedoko jatich mar kanyakla mar joma oyie kaluwore gi ote mane Nyasaye oorago iru mondo ayalnu wechene duto,
26
ma en wach manopandi kuom higni gi tienge mangʼeny, to koro oseel tiende ni jomaler.
27
Gin e joma Nyasaye oseyiero mondo onyis ogendini mwandu gi duongʼ man kuom wach mane opandino, en Kristo modak e chunyu kendo ma en e geno mar duongʼ.
28
Kristono e mwalando ne ji duto ka wasiemogi kendo wapuonjogi rieko duto, mondo water ji duto e nyim Kristo ka ler chutho.
29
Mano emomiyo ka atiyo matek kuom tekone matiyo kuoma.
Kolosai 1:1
Kolosai 1:2
Kolosai 1:3
Kolosai 1:4
Kolosai 1:5
Kolosai 1:6
Kolosai 1:7
Kolosai 1:8
Kolosai 1:9
Kolosai 1:10
Kolosai 1:11
Kolosai 1:12
Kolosai 1:13
Kolosai 1:14
Kolosai 1:15
Kolosai 1:16
Kolosai 1:17
Kolosai 1:18
Kolosai 1:19
Kolosai 1:20
Kolosai 1:21
Kolosai 1:22
Kolosai 1:23
Kolosai 1:24
Kolosai 1:25
Kolosai 1:26
Kolosai 1:27
Kolosai 1:28
Kolosai 1:29
Kolosai 1 / Kolosai 1
Kolosai 2 / Kolosai 2
Kolosai 3 / Kolosai 3
Kolosai 4 / Kolosai 4