A A A A A
×

Luo Bible 2020

Filipi 4

1
Kuom mano, jowetena, un ma aherou kendo chunya ogenou; bende un e morna kod osimbona, kamano e kaka onego uchungʼ motegno, ka un kuom Ruoth, yaye osiepena mageno!
2
Akwayo Yudia gi Suntuke mondo giwinjre kuom Ruoth.
3
Ee, in bende akwayi, jatich wadwa, mondo ikony mon-go e wachni. Gisetiyo koda ka gikedo matek ne Injili, kaachiel gi Klement kod jotich wetena mamoko ma nying-gi ondiki e kitap ngima.
4
Beduru mamor pile kuom Ruoth, kendo amedo jiwou ni beduru mamor!
5
Muolo maru mondo onenre ni ji duto nikech Ruoth chiegni duogo.
6
Kik uparru kuom gimoro amora, to kwauru Nyasaye gik moko duto muchando, kulamo, kendo kugoyone erokamano, kuketo kwayou mondo ongʼere ni Nyasaye.
7
Eka kwe mar Nyasaye modhiero ji duto ngʼeyo norit chunyu gi pachu ka un kuom Kristo Yesu.
8
To mogik, jowetena, keturu pachu kuom gik moko duto madiera kendo mowinjore kaka: weche malongʼo kod weche maler, weche makare, kod weche mabeyo, weche mangʼwon kod weche mipuoyo.
9
Kik uwe ma ok uparo gigo madiera kod mowinjore gi pak. Gimoro amora mane apuonjou, kendo uyudo kuoma, mane uwinjo kawacho, kata atimo, to tigouru; ka utimo kamano to Nyasach kwe nobed kodu.
10
An gi mor maduongʼ kuom Ruoth ni uchako upara kendo. Adier, usebedo kupara makmana ni nyocha pok uyudo thuolo mar nyisa herau.
11
Ok awach kamano nikech achando gimoro, to asepuonjora dak ka aromo e gik ma an-go.
12
Asengʼeyo dak ka achando gimoro kendo ka an-gi gik mathoth. Asepuonjora malingʼ-lingʼ mar dak ka aromo, omiyo anyalo bedo modhil kata ka ayiengʼ kata ka adenyo, kata ka an gi gik mathoth kata ka an gi gik manok.
13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.
14
To kata kamano, ne utimo maber kuom konya e chandruokna.
15
To bende un jo-Filipi uwegi ungʼeyo ni kane aa Makedonia e ndalo mokwongo mane ayalonue Injili, to ne onge kanisa mane okonya e chiwo moro amora, makmana un;
16
nikech kata kinde mane an Thesalonika ne uorona kony nyadi mangʼeny e kinde mane an gi dwaro.
17
Ok awuo kamano nikech adwaro mich, to gima duongʼ madwaro ni chiwo maru obednu ohala.
18
To kaka koro Epafrodito osekelona kony manyocha uorego, koro aseyudo mich moroma, kendo mokalo dwarona. Mich mumiyagi dungʼ tik mamit mana ka misango ma Nyasaye oyiego kendo mamore.
19
To Nyasacha biro miyou gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune maduongʼ manie Kristo Yesu.
20
Duongʼ obed ni Nyasachwa kendo Wuonwa manyaka chiengʼ. Amin.
21
Mosna joma oyie duto man kuom Kristo Yesu. Jowete man koda ka ooronu mos.
22
Joma oyie duto ooronu mos, moloyo to jood Kaisar.
23
Ngʼwono mar Ruoth Yesu Kristo obed kod chunyu. Amin.
Filipi 4:1
Filipi 4:2
Filipi 4:3
Filipi 4:4
Filipi 4:5
Filipi 4:6
Filipi 4:7
Filipi 4:8
Filipi 4:9
Filipi 4:10
Filipi 4:11
Filipi 4:12
Filipi 4:13
Filipi 4:14
Filipi 4:15
Filipi 4:16
Filipi 4:17
Filipi 4:18
Filipi 4:19
Filipi 4:20
Filipi 4:21
Filipi 4:22
Filipi 4:23
Filipi 1 / Fil 1
Filipi 2 / Fil 2
Filipi 3 / Fil 3
Filipi 4 / Fil 4