A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Filipi 31
Mogik jowetena, beduru mamor kuom Ruoth! Aonge gi pek moro manyalo tama nwoyonu weche mane asendikonu motelo, nikech wechegi obedonu ohinga mar konyruok.
2
Beduru motangʼ ni guogi ma gin joma timo timbe mamono kendo moramo ni ji nyaka ter nyangu.
3
Nikech wan wawegi ema waseyudo nyangu madiera, nikech walemo ka wan ei Roho mar Nyasaye, sungawa ni kuom Kristo Yesu, kendo ok waketo genowa kuom ringruok,
4
kata obedo ni an awuon an-gi gimomiyo anyalo bedo gi genono. Kapo ni ngʼato nyalo bedo gi gimomiyo dodhialre e ringruok, an awuon daloye:
5
Notera nyangu chiengʼ mar aboro bangʼ nywolna kendo an ja-Israel gitiende monywol e dhood Benjamin, bende an ja-Hibrania ma wuod jo-Hibrania. Korka luwo Chik jo-Yahudi to ne an ja-Farisai,
6
kuom timo kinda, naketo chunya mar sando kanisa, kuom rito chik ne an ngʼama ler, maonge ketho.
7
To kata kamano, gigo duto mane akwano chon ka ohala tinde akwano ka gik manono nikech Kristo.
8
To moloyo mano, koro akwano gik moko duto ka gik maonge tich nikech aseyudo ni ngʼeyo Kristo Yesu Ruodha nigi ohala maduongʼ moloyo. Nikech en, ne aweyo gik moko duto olalna, kendo akwanogi mana kaka yugi, mondo eka ayud Kristo kaka pokna,
9
kendo oyuda kuome, mondo kik anenra ni aloso yora awuon mar bet makare e nyim Nyasaye nikech mako Chik, to adwaro ni mano otimrena mana nikech ayie kuom Kristo. Bedo kare e yorni aa kuom Nyasaye kendo wayude kuom yie.
10
Adwaro ngʼeyo Kristo kod teko miyudo kuom chierne kendo ayie riwora kode e sandne ka amedo bedo machal kode pile kuom thone,
11
kanyalore to an bende nochiera aa kuom joma otho.
12
Ok awach ni aselocho kata ni asebedo ngʼat makare, to atemo matek mondo achop gima omiyo Kristo Yesu nomaka.
13
Jowetena, pod ok akwanra kaka ngʼat moseyudo gino, to gimoro achiel matimo en ni wiya wil gi gik mosekadho, to ahawo gik manyime,
14
aringo matek mondo achopi mondo omi ayud pokna mane Nyasaye oluongane kuom Kristo Yesu.
15
Wan duto ma wan gi yie motegno onego wapar kuom gigi. To ka pachu opogore gi mano e yo moro, to Nyasaye biro leronu.
16
Kata kamano, wadhiuru nyime kod ngima mawasenwangʼo.
17
Jowetena, riwreuru gi ji mamoko kungʼiyo maber joma kit wuodh ngimagi chal gi ranyisi mane uneno kuomwa.
18
Nikech mana kaka asebedo ka anyisou motelo kendo koro anyisou ka pi wangʼa chwer, ji mangʼeny ngimagi omiyo gibedo jowasik msalap Kristo.
19
To giko joma kamago en kethruok nikech igi e nyasachgi, kendo gik ma gimiyorego duongʼ ema kelonigi wichkuot, ka pachgi otwere gige pinyni.
20
Wan to polo e thurwa, kendo warito Jawarwa Ruoth Yesu Kristo gi geno mondo obi oomwa.
21
Obiro loko ringrewa matho mondo obed gi duongʼ machal gi ringre, kotiyo gi teko maduongʼ mamiyo oketo gik moko duto e bwo lochne.Filipi 3:1
Filipi 3:2
Filipi 3:3
Filipi 3:4
Filipi 3:5
Filipi 3:6
Filipi 3:7
Filipi 3:8
Filipi 3:9
Filipi 3:10
Filipi 3:11
Filipi 3:12
Filipi 3:13
Filipi 3:14
Filipi 3:15
Filipi 3:16
Filipi 3:17
Filipi 3:18
Filipi 3:19
Filipi 3:20
Filipi 3:21


Filipi 1 / Fil 1
Filipi 2 / Fil 2
Filipi 3 / Fil 3
Filipi 4 / Fil 4