A A A A A
×

Luo Bible 2020

Filipi 2

1
Ka bedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch, kata hera maduogo chuny, kata lalruok kuom Roho, kata ngʼwono kod miwafu,
2
to kare beduru gi paro achiel, gihera achiel kod chuny achiel mondo umi chunya opongʼ gi mor.
3
Kik utim gimoro amora mondo upiem gi ji kata mondo unyisru ne ji, to beduru joma obolore, ka kinde duto ukwano joma moko kaka joma beyo moloyou.
4
Ngʼato ka ngʼato kuomu kik par mana kuom gik makonye en owuon, to nyaka upar bende kuom gik makonyo jomoko bende.
5
Paro manie chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo.
6
Yesu ne kit Nyasaye nyaka aa chakruok, to ne ok okwano bedo marom gi Nyasaye ka gima nyaka lar,
7
to notimore ka gima nono kodoko misumba, mi nokawo kido machal gi mar dhano.
8
Kendo kane en gi kit dhano kamano, to nobolore, ka owinjo Nyasaye nyaka kar tho, kata mana tho mar msalaba!
9
Emomiyo Nyasaye bende notingʼe malo moloyo, kendo nomiye nying moloyo nyinge duto,
10
mondo koluong nying Yesu to ji duto nogo chong-gi piny, e polo kendo e piny, kendo e bwo piny,
11
kendo ji duto nohul ni Yesu Kristo en Ruoth, mondo Nyasaye Wuoro oyud duongʼ.
12
Kuom mano, osiepena mageno, mana kaka usebedo kuwinjo wachna kinde duto, ok mana ka antie kodu, to koro moloyo ka aonge, dhiuru nyime ka urito warruoku mondo ochop kare, kupongʼ gi luoro kod bolruok,
13
nikech Nyasaye owuon ema tiyo e chunyu mondo omi umanye kendo utim dwarone maber.
14
Gimoro amora mutimo, to timuru ma ok ungʼur kata mino wach,
15
eka ubed jomaler kendo maonge wach gi ngʼato. Mano nomi ubed nyithind Nyasaye ma wach moro amora marach ok ogajo kudak e kind tiengʼ mobamni kendo matimo richo. Ler maru nyaka rieny ka sulwe manie kor polo e kind tiengʼni,
16
kuwachonegi wach Ngima, mondo ka chiengʼ ma Kristo obiroe, to abed mamor ni kara ne ok aringo kata tiyo matek e dieru kayiem nono.
17
Kata obedo ni remba iolo oko kaka remb chiayo mitimogo misango kuom chiwruok kod tich maru kuom yie, to pod amor amora kendo ail kaachiel kodu.
18
Omiyo un bende beduru abeda mamor mana kaka an bende amor.
19
An gi geno kuom Ruoth Yesu mar oro Timotheo iru machiegni, mondo omi chunya oduogi ka ayudo wach moa kuomu.
20
Aonge gi ngʼato machielo machal kode, ma oikore konyou gi chunye duto e chandruok moro amora ma un-go.
21
Nikech ji duto dwaro mana gik makonyogi giwegi, to ok mag Yesu Kristo.
22
Un uwegi to ungʼeyo kaka Timotheo osenyiso ber mare malongʼo, nikech wasetiyo kode kaachiel mana kaka wuowi gi wuon mare, ka wachiwore ne tich mar Injili.
23
Kuom mano ageno mar ore iru mapiyo bangʼ kasengʼeyo gima biro timorena ka.
24
Kata mana an awuon an-gi adiera kuom Ruoth ni abiro biro iru machiegni.
25
To aneno ni owinjore mondo akwong aor owadwa Epafrodito mondo oduog oneu. En jatich Kristo wadwa ma wakedogo lweny mar Injili, kendo en jaoteu mane uoro mondo okonya e rem mane an-go.
26
Osegombo mondo oneu ahinya, kendo chunye chandore nikech nuwinjo ni notuo ahinya.
27
Chutho notuo marach, mi odwa otho. To Nyasaye nokeche, kendo kuom kech mane okechego, an bende nokecha, mondo kik abed gi kuyo manyadiriyo.
28
Kuom mano, chunya medo jiwa mondo aore, mondo ka unene kendo kongima, to ubed mamor, mondo an bende parruok ma an-go odog chien.
29
Kobiro, to rwakeuru gi mor maduongʼ kaka owadu kuom Ruoth, kendo neuru ni umiyo joma chalo kode kamano duongʼ,
30
nikech nochiwo ngimane mi poth otho nikech tich Kristo, koketo ngimane e chandruok mondo okonya gi kony ma un uwegi ne ok unyal konyago.
Filipi 2:1
Filipi 2:2
Filipi 2:3
Filipi 2:4
Filipi 2:5
Filipi 2:6
Filipi 2:7
Filipi 2:8
Filipi 2:9
Filipi 2:10
Filipi 2:11
Filipi 2:12
Filipi 2:13
Filipi 2:14
Filipi 2:15
Filipi 2:16
Filipi 2:17
Filipi 2:18
Filipi 2:19
Filipi 2:20
Filipi 2:21
Filipi 2:22
Filipi 2:23
Filipi 2:24
Filipi 2:25
Filipi 2:26
Filipi 2:27
Filipi 2:28
Filipi 2:29
Filipi 2:30
Filipi 1 / Fil 1
Filipi 2 / Fil 2
Filipi 3 / Fil 3
Filipi 4 / Fil 4