A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rapar mar Chik 9

1
Yaye Israel, winjuru, uchiegni ngʼado Jordan ka udhi riembo oganda maduongʼ kendo maroteke moloyou, man-gi mier madongo ma ohingagi chopo nyaka e kor polo.
2
Jo-Anak gin joma roteke kendo roboche! Usewinjo kiwuoyo kuomgi kiwacho niya, “Ere joma dichungʼ e nyim jo-Anak?”
3
To beduru gigeno kawuono ni Jehova Nyasaye ma Nyasachu ema dhi telo nyimu mana ka mach mawengʼo. Obiro tiekogi kendo obiro nyonogi mana ka uneno, kendo unuriembgi mi girum chutho mapiyo nono mana kaka Jehova Nyasaye osechiko.
4
Ka Jehova Nyasaye ma Nyasachu oseriembogi oko e wangʼu ka uneno, to kik uwach e chunyu niya, “Jehova Nyasaye osekelowa ka mondo wakaw pinyni nikech timwa makare.” Ooyo en mana nikech timbe maricho mag ogendinigo emomiyo Jehova Nyasaye dhi riembogi ka uneno.
5
Ok nikech timu mabeyo kata lony maru emomiyo udhi kawo pinyno mondo obed maru; to mana nikech timbe maricho mag ogandagi ema miyo Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro riembogi oko e wangʼu mondo ochop gima nowachone kwereu ma Ibrahim, Isaka kod Jakobo.
6
Ngʼeuru ni ok en nikech timu makare emomiyo Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou piny maberni mondo ukaw, nimar kadier to un joma tokgi tek.
7
Paruru wachni kendo kik wiu wil kaka ne ujimbo mirimb Jehova Nyasaye e thim. Kochakore chiengʼ mane uwuok Misri ma uchopo ka, usebedo mana ka ungʼanyo ne Jehova Nyasaye.
8
Kane un Horeb ne ujimbo mirimb Jehova Nyasaye mane iye owangʼ modwaro tiekou.
9
Kane adhi e got mondo akaw chike mane ondiki e kite mopa, chike mag singruok mane Jehova Nyasaye otimo kodu, ne abet e got odiechienge piero angʼwen kod otieno piero angʼwen; kendo ne ok achiemo kata modho pi.
10
Jehova Nyasaye ne omiya kite ariyo ma ondiki gi lwet Nyasaye. Kuomgi ne ondiki e chike duto mane Jehova Nyasaye owachonu koa e mach mawuok e got, e odiechieng chokruok.
11
Kane odichienge piero angʼwen kod otieno piero angʼwen oserumo, Jehova Nyasaye nomiya kite mopa ariyo, ma gin kite mag singruok.
12
Eka Jehova Nyasaye nowachona niya, “Lor piny piyo piyo ia e got, nikech jogi mane igolo oa e piny Misri oselokore jo-mibadhi. Giseweyo mapiyo gik mane achikogi, kendo giseloso nyiseche mag kido.”
13
Kendo Jehova Nyasaye ne owachona niya, “Aseneno jogi, kendo gin joma tokgi tek adier!
14
We mondo atiekgi duto mondo agol nying-gi oko e wangʼ piny kae. Abiro miyo idok oganda maratego kendo mangʼeny moloyogi.”
15
Omiyo nalokora kendo alor kaa e got mane oyudo wangʼ. Kite mopa ariyo motingʼo winjruok ne nitie e lweta.
16
Kane angʼiyo ne aneno ni usetimo ketho e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu; kendo useloso nyasaye mar kido ma olos ka nyaroya. Uselokoru piyo ma uweyo yo ma Jehova Nyasaye ne ochikou.
17
Omiyo ne akawo kite mopa mane ni e lweta mi adiro piny ma gitore matindo tindo e nyimu.
18
Eka ne achako ariera piny e nyim Jehova Nyasaye kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno; ne ok achiemo kata modho pi, nikech richo duto mane utimo, ka utimo gik mamono e nyim Jehova Nyasaye, kendo ka ujimbo mirimbe.
19
Ne aluoro mirima kod kum mager mar Jehova Nyasaye, nimar mirima nomake ahinya mar tiekou. To kata kamano nowinjo ywakna kendo.
20
Jehova Nyasaye ne iye owangʼ gi Harun mi odwaro tieke, to e kindeno ne alemone Harun bende.
21
Bende ne akawo giru mar kethono, ma en kido mar nyaroya mane uloso, mine awangʼe e mach. Bangʼe ne atoye matindo tindo narege mayom kaka mogo, eka ne akire e aora mamol koa e got.
22
Bende ne umiyo Jehova Nyasaye mirima ka un Tabera, Masa, kod Kibroth Hatava.
23
Kendo kane Jehova Nyasaye ogolou Kadesh Barnea nowacho niya, “Dhiuru mondo ukaw piny ma asemiyou.” To ne ungʼanyo ne chike mag Jehova Nyasaye ma Nyasachu, ne ok ugeno kuome kata miye luor.
24
Usebedo ka ungʼanyo ne Jehova Nyasaye ndalo duto ma asengʼeyoue.
25
Ne ariera piny ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno nikech Jehova Nyasaye nowacho ni obiro tiekou.
26
Ne alamo Jehova Nyasaye kawacho niya, “Yaye Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, kik itiek jogigi, ma gin girkeni mari iwuon mane ireso gi badi maratego e piny Misri.
27
Par jotichni ma gin Ibrahim, Isaka kod Jakobo kendo kik ine wich teko margi, timbegi maricho kod richo mag-gi
28
Ka ok kamano to piny mane igolowa biro wacho ni, ‘Nikech Jehova Nyasaye ne ok nyal kawogi matergi e piny mane osesingonegi kendo nikech ne ok oherogi, to Jehova Nyasaye osetero joge e thim mondo otho kuno nikech osin kodgi.’
29
To ngʼe ni gin jogi owuon kendo ma girkeni mari mane igolo gi tekoni maduongʼ kod bat morie.”
Rapar mar Chik 9:1
Rapar mar Chik 9:2
Rapar mar Chik 9:3
Rapar mar Chik 9:4
Rapar mar Chik 9:5
Rapar mar Chik 9:6
Rapar mar Chik 9:7
Rapar mar Chik 9:8
Rapar mar Chik 9:9
Rapar mar Chik 9:10
Rapar mar Chik 9:11
Rapar mar Chik 9:12
Rapar mar Chik 9:13
Rapar mar Chik 9:14
Rapar mar Chik 9:15
Rapar mar Chik 9:16
Rapar mar Chik 9:17
Rapar mar Chik 9:18
Rapar mar Chik 9:19
Rapar mar Chik 9:20
Rapar mar Chik 9:21
Rapar mar Chik 9:22
Rapar mar Chik 9:23
Rapar mar Chik 9:24
Rapar mar Chik 9:25
Rapar mar Chik 9:26
Rapar mar Chik 9:27
Rapar mar Chik 9:28
Rapar mar Chik 9:29
Rapar mar Chik 1 / RaCh 1
Rapar mar Chik 2 / RaCh 2
Rapar mar Chik 3 / RaCh 3
Rapar mar Chik 4 / RaCh 4
Rapar mar Chik 5 / RaCh 5
Rapar mar Chik 6 / RaCh 6
Rapar mar Chik 7 / RaCh 7
Rapar mar Chik 8 / RaCh 8
Rapar mar Chik 9 / RaCh 9
Rapar mar Chik 10 / RaCh 10
Rapar mar Chik 11 / RaCh 11
Rapar mar Chik 12 / RaCh 12
Rapar mar Chik 13 / RaCh 13
Rapar mar Chik 14 / RaCh 14
Rapar mar Chik 15 / RaCh 15
Rapar mar Chik 16 / RaCh 16
Rapar mar Chik 17 / RaCh 17
Rapar mar Chik 18 / RaCh 18
Rapar mar Chik 19 / RaCh 19
Rapar mar Chik 20 / RaCh 20
Rapar mar Chik 21 / RaCh 21
Rapar mar Chik 22 / RaCh 22
Rapar mar Chik 23 / RaCh 23
Rapar mar Chik 24 / RaCh 24
Rapar mar Chik 25 / RaCh 25
Rapar mar Chik 26 / RaCh 26
Rapar mar Chik 27 / RaCh 27
Rapar mar Chik 28 / RaCh 28
Rapar mar Chik 29 / RaCh 29
Rapar mar Chik 30 / RaCh 30
Rapar mar Chik 31 / RaCh 31
Rapar mar Chik 32 / RaCh 32
Rapar mar Chik 33 / RaCh 33
Rapar mar Chik 34 / RaCh 34