A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rapar mar Chik 5

1
Musa noluongo jo-Israel duto ma owachonegi kama: Yaye, jo-Israel winjuru buche kod chike ma awachonu kawuono. Puonjreuru wechego kendo une ni umakogi.
2
Jehova Nyasaye ma Nyasachwa notimo kodwa singruok e got Horeb.
3
Singruogni ne Jehova Nyasaye ok otimo gi wuonewa, to notime gi wan wawegi, ma kawuono nika kangima.
4
Jehova Nyasaye nowuoyo kodu wangʼ gi wangʼ gi ei mach ewi godno.
5
(E kindeno ne achungʼ e kindu gi Jehova Nyasaye ka asomoneu wach Jehova Nyasaye, nikech ne uluoro mach kendo ne ok uidho got.) Eka nowacho niya,
6
“An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu, mane ogolou piny Misri, ka uwuok e piny mane unie wasumbini.
7
“Kik ubed gi nyiseche mamoko e nyima.
8
Kik ulos nyasaye milamo maket gi kido moro amora, e polo malo kata e piny mwalo kata e bwo pi.
9
Kik ukulrunegi piny; bende kik ulamgi, nimar an Jehova Nyasaye ma Nyasachu, an Nyasaye ma janyiego kendo akumo nyithindo nikech richo mar wuonegi chakre tiengʼ mar adek nyaka mar angʼwen mar jogo mamon koda,
10
to anyiso hera ni tienge gana gi gana mar jogo mohera kendo morito chikena.
11
Kik uti gi nying Jehova Nyasaye ma Nyasachu e yo ma ok owinjore, nimar Jehova Nyasaye ok nongʼwon ne ngʼato angʼata matiyo gi nyinge e yo marach.
12
Rituru chiengʼ Sabato kendo ukete obed maler, kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou.
13
Tiuru kuom ndalo auchiel kendo uti tijeu duto,
14
to chiengʼ mar abiriyo en Sabato ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu. Chiengʼno ok unutim tich moro amora, bed ni un kata yawuotu kata nyiu kata jotiju machwo kata mamon, kata rwethu, pundau kata jambu moro amora, kata jodak manie dieru mondo jotiju ma yawuowi kata ma nyiri oyudie thuolo mar yweyo kaka in.
15
Paruru ni ne un wasumbini e piny Misri kendo Jehova Nyasaye ma Nyasachu nogolou kuno gi teko maduongʼ korieyo bade. Kuom mano Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou mondo urit chiengʼ Sabato.
16
Luor wuonu gi minu mana kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou, mondo udagi amingʼa kendo mondo udhi maber e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou.
17
Kik ineki.
18
Kik iterri.
19
Kik ikwal.
20
Kik ihang wach ne wadu.
21
Kik igomb chi wadu. Kik igomb od wadu kata lope kata jatije ma wuowi kata jatije ma nyako, kata rwadhe, kata pundane kata gire moro amora.”
22
Magi e chike mane Jehova Nyasaye owachone chokruok gi dwol maduongʼ e got koa e mach, rumbi kod mudho mandiwa kendo ne ok omedo gimoro. Eka ne ondikogi e kite ariyo mopa mi omiyagi.
23
Kane uwinjo dwol kawuok e mudho, to got bende wangʼ gi mach, jotend dhoutu gi jodongu nobiro ira.
24
Kendo nuwachona niya, “Jehova Nyasaye ma Nyasachwa osenyisowa duongʼne kod tekone kendo wasewinjo dwonde koa e mach. Kawuononi koro wasefwenyo ni ngʼato nyalo bedo abeda mangima kata obedo ni Nyasaye owuoyo kode.
25
To koro ere gima omiyo nyaka watho? Mach malichni biro tiekowa kendo wabiro tho ma ok wawinjo dwond Jehova Nyasaye ma Nyasachwa kendo.
26
Nimar ere dhano mosewinjo dwond Jehova Nyasaye mangima kawuoyo koa e mach, kaka wasewinjo to pod wantie.
27
Dhi machiegni mondo iwinji gik moko duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachwa wacho. Eka iwachnwa gik moko duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachwa owachoni, wabiro winjo kendo timo.”
28
Jehova Nyasaye nowinjou kane uwuoyo koda ka uwacho niya, “Asewinjo gima jogi osewachoni, gik moko duto magiwacho beyo.
29
Yaye, dine ber ka chunygi osiko koluora kendo orito chikena duto mondo omi gidhi maber kaachiel gi nyithindgi nyaka chiengʼ!
30
“Dhiyo mondo inyisgi gidogi e hema mag-gi.
31
To in dongʼ koda ka mondo amiyi chike gi buche duto manyaka ipuonjgi giriti e piny mamiyogi mondo gidagie.”
32
Omiyo beduru motangʼ kutimo gik moko duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu ochikou, ka ok udok korachwich kata koracham.
33
Wuothuru e yore duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou mondo ubed mangima kendo ubed gi mwandu mondo omi ngimau omedre e piny ma ubiro kawo.
Rapar mar Chik 5:1
Rapar mar Chik 5:2
Rapar mar Chik 5:3
Rapar mar Chik 5:4
Rapar mar Chik 5:5
Rapar mar Chik 5:6
Rapar mar Chik 5:7
Rapar mar Chik 5:8
Rapar mar Chik 5:9
Rapar mar Chik 5:10
Rapar mar Chik 5:11
Rapar mar Chik 5:12
Rapar mar Chik 5:13
Rapar mar Chik 5:14
Rapar mar Chik 5:15
Rapar mar Chik 5:16
Rapar mar Chik 5:17
Rapar mar Chik 5:18
Rapar mar Chik 5:19
Rapar mar Chik 5:20
Rapar mar Chik 5:21
Rapar mar Chik 5:22
Rapar mar Chik 5:23
Rapar mar Chik 5:24
Rapar mar Chik 5:25
Rapar mar Chik 5:26
Rapar mar Chik 5:27
Rapar mar Chik 5:28
Rapar mar Chik 5:29
Rapar mar Chik 5:30
Rapar mar Chik 5:31
Rapar mar Chik 5:32
Rapar mar Chik 5:33
Rapar mar Chik 1 / RaCh 1
Rapar mar Chik 2 / RaCh 2
Rapar mar Chik 3 / RaCh 3
Rapar mar Chik 4 / RaCh 4
Rapar mar Chik 5 / RaCh 5
Rapar mar Chik 6 / RaCh 6
Rapar mar Chik 7 / RaCh 7
Rapar mar Chik 8 / RaCh 8
Rapar mar Chik 9 / RaCh 9
Rapar mar Chik 10 / RaCh 10
Rapar mar Chik 11 / RaCh 11
Rapar mar Chik 12 / RaCh 12
Rapar mar Chik 13 / RaCh 13
Rapar mar Chik 14 / RaCh 14
Rapar mar Chik 15 / RaCh 15
Rapar mar Chik 16 / RaCh 16
Rapar mar Chik 17 / RaCh 17
Rapar mar Chik 18 / RaCh 18
Rapar mar Chik 19 / RaCh 19
Rapar mar Chik 20 / RaCh 20
Rapar mar Chik 21 / RaCh 21
Rapar mar Chik 22 / RaCh 22
Rapar mar Chik 23 / RaCh 23
Rapar mar Chik 24 / RaCh 24
Rapar mar Chik 25 / RaCh 25
Rapar mar Chik 26 / RaCh 26
Rapar mar Chik 27 / RaCh 27
Rapar mar Chik 28 / RaCh 28
Rapar mar Chik 29 / RaCh 29
Rapar mar Chik 30 / RaCh 30
Rapar mar Chik 31 / RaCh 31
Rapar mar Chik 32 / RaCh 32
Rapar mar Chik 33 / RaCh 33
Rapar mar Chik 34 / RaCh 34