A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rapar mar Chik 28

1
Ka uluoro Jehova Nyasaye ma Nyasachu kendo urito adimba chikene duto ma amiyou kawuono, to Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro tingʼou malo moloyo ogendini duto modak e piny.
2
Gwethgi duto nobed magu kamoro amora ma untie ka uluoro Jehova Nyasaye ma Nyasachu, kendo magi e gin:
3
Ibiro gwedhou ka un e dala kata ka un oko.
4
Nogwedhu gi nyithindo mangʼeny gi cham mogundho kod jamni mathoth ma gin kweth mag nyiroye kod mag nyirombe.
5
Nogwedh atongeu gi dakuondeu duto.
6
Nogwedhu ka udonjo e dala kendo ka uwuok.
7
Jehova Nyasaye noket wasiku ma monjou e lwetu mi unulogi. Ginimonju ka gin oganda achiel, to ginike ka gia iru ka gin migepe abiriyo.
8
Jehova Nyasaye biro gwedho decheu kaachiel gi gimoro amora ma uchiworu timo, Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro gwedhou e piny ma omiyou.
9
Jehova Nyasaye biro gurou kaka joge maler, mana kaka ne owacho ka okwongʼore, ka urito chike mag Jehova Nyasaye ma Nyasachu kendo uwuotho e yorene.
10
Eka ji duto modak e piny none ni un joma oluong gi nying Jehova Nyasaye kendo gibiro luorou.
11
Jehova Nyasaye biro miyou gweth mogundho; ma gin nyithindo mangʼeny, jamni mathoth kod cham mogundho e piny mane Jehova Nyasaye osingore kokwongʼore ni kwereu ni nomiu.
12
Jehova Nyasaye biro yawo polo, ma en kar keno mag mwandune, ka ochiwo koth e piny e ndalo mowinjore, kendo ka ogwedho tije duto mag lwetu. Ubiro chiwo hola ne pinje mangʼeny to un ok unuhol gimoro kuomgi.
13
Jehova Nyasaye nomi ubed jotelo to ok joma itelonegi. Ka urito chike ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kawuononi kendo uluwogi adimba, to kinde duto unubed jotelo to ok joma itelonegi.
14
Kik uwe chike ma amiyou kawuononi, ka udhi e bat korachwich kata koracham kendo ka uluwo nyiseche manono kendo utiyonegi.
15
To ka ok uchiwo luor ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu kendo ok urito chikene duto adimba kod buchene ma amiyou kawuononi, to kwongʼ-gi duto biro makou.
16
Ibiro kwongʼou ka un e dala kata ka un oko.
17
Nokwongʼ atongeu gi dakuondeu.
18
Nyithindu munywolo nokwongʼ, kaachiel gi chambu, gi nyiroye mag dhou kod nyithi jambu.
19
Ibiro kwongʼou ka udonjo kendo kuwuok.
20
Jehova Nyasaye biro oronu kwongʼ, ngʼengʼ kod achaya e gimoro amora ma utimo, nyaka urum chuth makaru lal nono nikech richo ma usetimo ma ujwangʼe.
21
Jehova Nyasaye biro goyou gi tuoche mi otieku e piny ma udhi kawo.
22
Jehova Nyasaye nogou gi tuo mar kahera, midhusi gi tuo akuodi kod gwonyo kendo obiro kelonu oro mi cham rochre ewi dongo; kendo gigo duto biro thagou nyaka urum chuth.
23
Polo norieny ka mula ewiu, piny to nobed matek ka chuma.
24
Jehova Nyasaye enolok koth machwe e pinyu obed mana lo kod buru malich, gini olre koa e polo nyaka unurum.
25
Jehova Nyasaye nomi lou e nyim wasiku. Unumonjgi ka un e achiel, to unuring-gi kuke e migepe abiriyo, kendo unubed gima wichkuot ne ogendini duto manie piny.
26
Ringreu modongʼ ema nobed chiemb winy manie kor polo gi ondiegi manie thim, kendo onge ngʼato angʼata manogolgi kuomu.
27
Jehova Nyasaye nogou gi tuo mag buche mag Misri, akuodi, gwonyo kod kalanga ma ok thiedhi.
28
Jehova Nyasaye nogou gi tuo mar neko kendo noloku muofni kendo joma orundore.
29
E dier odiechiengʼ tir ubiro rundoru ka muofni e mudho. Onge gima unutim manodhi maber, ndalo duto nothiru kendo noyak giu maonge ngʼama noresu.
30
Inichan kendo nyako mihero, to ngʼat moro nono ema nokawe mabed kode. Iniger ot to ok inidagie, kendo inipidh mzabibu to ok inicham gik monyak kuomgi.
31
Rwadhi noyangʼ kineno, to ok ni cham ringe. Kanyna mari nokaw kuomi githuon, to ok noduognigo. Rombe magi nomi wasiki, to onge ngʼama noresgi.
32
Yawuoti kod nyigi noter e pinje mamoko, kendo inimanygi gi wengeni odiechiengʼ duto kionge gi teko mar resogi.
33
Oganda ma ok ingʼeyo nocham gik mitiyo matek gi luchi e puotheni kendo onge gima initim makmana tingʼ mapek kod achune e ndalou duto.
34
Gik ma wangʼi neno noloki neko.
35
Jehova Nyasaye nomi buche maremo ma ok thiedhi mak chongeni gi tiendeni kendo ginilandre koa e pat tiendi nyaka e wiyi.
36
Jehova Nyasaye biro riembou, to ruoth ma unuyier notelnu noteru e lwet piny ma kata kwereu ne ok ongʼeyo. Kuno unulamie nyiseche mamoko, ma gin nyiseche mopa gi yien kod kite.
37
Inibed gima mono miyanyo kendo ijaro e kind ogendini duto kuma Jehova Nyasaye noterue.
38
Unuchwo kothe mangʼeny to unuka manok, nikech bonyo nokethgi.
39
Unupidh mzabibu e puotheu ma ukagi to ok unumadh olemo mochwer kuomgi kata choko olembgigo nikech kute nochamgi.
40
Ubiro bedo kod yien zeituni e pinyu to ok unukonyru gi moe nikech zeituni nolwar piny.
41
Unubed gi yawuowi kod nyiri to ok unuritgi nimar notergi e twech e pinje mamoko.
42
Kweth mag bonyo noketh yiendu kod chambu duto e pinyu.
43
Jopinje mamoko modak e pinyu nonyaa mamedre moloyou, to un to unubed manok.
44
Ginibed gi gik ma giholou, to un ok nubed gi gima unyalo hologi. Ginibed jotelo, to un nubed joma itelonegi.
45
Kwongʼ-gi duto nobi kuomu. Kwongʼ-gi nolaw bangʼu mijuku manyaka urum uduto, nikech ne ok uwinjo Jehova Nyasaye ma Nyasachu, kata rito chikene kod buchene duto mane omiyou.
46
Ginibed ranyisi kod midhiero kuomu kod nyikwau nyaka chiengʼ.
47
Nikech ne ok utiyo ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu gi ilo kod mor e ndalo mane un gi mwandu,
48
omiyo e kech, e riyo, e duk, kod dhier unutine wasiku ma Jehova Nyasaye oseoronu. Enoket jok mar mula mapek e ngʼutu nyaka chop otieku.
49
Jehova Nyasaye enokel piny moro moa mabor, ma en piny mantie e giko piny, machal gi ongo mafuyo, gin oganda ma dhogi ok unuwinji,
50
oganda maneno makwiny maonge gi luor ne joma oti kata joma pod tindo.
51
Ginineg jambu ma pod tindo kendo giniketh chambu e puothe mi nyaka ginitieku chuth. Ok ginicham, divai manyien kata mo, kata mana nyiroye mag dhou kod nyirombe mag jambu nyaka chop gitieku chuth.
52
Ginitim agengʼa ne miechu madongo duto nyaka kuonde mochiel motingʼore gi malo ma uketo genou kuomgi lwar. Ginikethi mier madongo e piny duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou.
53
Nikech chandruok maniyudi ka wasiki okeloni ka in e twech, nucham nyaka nyithindu munywolo, ma gin ringre yawuotu kod nyiu ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu osemiyou.
54
Kata mana ngʼat maber kendo ngʼwon ahinya e dieru ok nobed gi miwafu ne owadgi owuon kata mana ne chiege mohero kata nyithinde modongʼ,
55
kendo ok enomi ngʼato angʼata ringre nyathineno ma en owuon ochamo nikech mano kende e gima nodongʼ bangʼ ka wasigu osemonjo miechu.
56
Dhako makare kendo man-gi lony mamalo e dieru, ngʼat modimbore kendo man-gi ngʼwono malach ma bende ok osewuotho e lowo gi tiende nono, nobed ka iye kwar kod chwore owuon kata mana gi yawuote kod nyige ma en owuon ema onywolo.
57
Notamre pogonegi kata mana bieche owuon bangʼ nywol, nimar oparo mondo ochamgi lingʼ-lingʼ e ndalo ma wasiku nogonu agengʼa ka masira olworo miechu madongo.
58
Ka ok urito weche duto manie chikni ma ondiki e kitabuni kendo ka ok uchiwo luor ne nyinge man-gi teko ma en Jehova Nyasaye ma Nyasachu,
59
Jehova Nyasaye biro kelo masiche malich kuomu kaachiel gi nyikwau, tuoche maywayo dend ji kuom kinde mangʼeny.
60
Obiro keto kuomu tuoche duto mag Misri ma uluoro kendo ginibed kuomu.
61
Jehova Nyasaye nokel kuomu kit tuoche duto ma ok ondiki e kitabuni mar chik nyaka chop tieku chuth.
62
Un ma ungʼeny ka sulwe manie polo unudongʼ matin nikech ne ok urito chike Jehova Nyasaye ma Nyasachu.
63
Mana kaka ne omoro Jehova Nyasaye mondo omiu gweth kendo ubed mangʼeny, e kaka obiro bedo gi mor ka oranou kendo otiekou. Notieku e piny ma udonjoe mondo ukaw.
64
Eka Jehova Nyasaye nokewu e pinje duto, koa e tungʼ piny konchiel nyaka machielo. Kanyo unulamie nyiseche mamoko, ma gin nyiseche mopa mag yiende kod kite ma un uwegi kod ka kwereu ne ok ongʼeyo.
65
E kind pinjego ok unuyudie hoch kata yweyo ka ombongʼ tiendeu ool. Kuno Jehova Nyasaye nomiu paro maliw, wangʼ maneno ka ool gi dwaro to gi chuny machandore.
66
Unudag ka ukia gima biro timorenu; ka un gilworo odiechiengʼ kod otieno, ka ukia gima biro timore ne ngimau.
67
Ka piny oru gokinyi unuwach niya, “Mad ne bedni en odhiambo” kendo godhiambo unuwach niya, “Mad ne piny bed ni en okinyi” nikech masira ma unune nopongʼ chunyu kod gik ma wengeu none.
68
Jehova Nyasaye nooru dok Misri gi yiedhi, e wuoth mane awacho ni ok onego udhiye. Kuno unuchiwru ne wasiku kaka chwo kod mon ma jotich to onge ngʼama noyie ngʼiewou.
Rapar mar Chik 28:1
Rapar mar Chik 28:2
Rapar mar Chik 28:3
Rapar mar Chik 28:4
Rapar mar Chik 28:5
Rapar mar Chik 28:6
Rapar mar Chik 28:7
Rapar mar Chik 28:8
Rapar mar Chik 28:9
Rapar mar Chik 28:10
Rapar mar Chik 28:11
Rapar mar Chik 28:12
Rapar mar Chik 28:13
Rapar mar Chik 28:14
Rapar mar Chik 28:15
Rapar mar Chik 28:16
Rapar mar Chik 28:17
Rapar mar Chik 28:18
Rapar mar Chik 28:19
Rapar mar Chik 28:20
Rapar mar Chik 28:21
Rapar mar Chik 28:22
Rapar mar Chik 28:23
Rapar mar Chik 28:24
Rapar mar Chik 28:25
Rapar mar Chik 28:26
Rapar mar Chik 28:27
Rapar mar Chik 28:28
Rapar mar Chik 28:29
Rapar mar Chik 28:30
Rapar mar Chik 28:31
Rapar mar Chik 28:32
Rapar mar Chik 28:33
Rapar mar Chik 28:34
Rapar mar Chik 28:35
Rapar mar Chik 28:36
Rapar mar Chik 28:37
Rapar mar Chik 28:38
Rapar mar Chik 28:39
Rapar mar Chik 28:40
Rapar mar Chik 28:41
Rapar mar Chik 28:42
Rapar mar Chik 28:43
Rapar mar Chik 28:44
Rapar mar Chik 28:45
Rapar mar Chik 28:46
Rapar mar Chik 28:47
Rapar mar Chik 28:48
Rapar mar Chik 28:49
Rapar mar Chik 28:50
Rapar mar Chik 28:51
Rapar mar Chik 28:52
Rapar mar Chik 28:53
Rapar mar Chik 28:54
Rapar mar Chik 28:55
Rapar mar Chik 28:56
Rapar mar Chik 28:57
Rapar mar Chik 28:58
Rapar mar Chik 28:59
Rapar mar Chik 28:60
Rapar mar Chik 28:61
Rapar mar Chik 28:62
Rapar mar Chik 28:63
Rapar mar Chik 28:64
Rapar mar Chik 28:65
Rapar mar Chik 28:66
Rapar mar Chik 28:67
Rapar mar Chik 28:68
Rapar mar Chik 1 / RaCh 1
Rapar mar Chik 2 / RaCh 2
Rapar mar Chik 3 / RaCh 3
Rapar mar Chik 4 / RaCh 4
Rapar mar Chik 5 / RaCh 5
Rapar mar Chik 6 / RaCh 6
Rapar mar Chik 7 / RaCh 7
Rapar mar Chik 8 / RaCh 8
Rapar mar Chik 9 / RaCh 9
Rapar mar Chik 10 / RaCh 10
Rapar mar Chik 11 / RaCh 11
Rapar mar Chik 12 / RaCh 12
Rapar mar Chik 13 / RaCh 13
Rapar mar Chik 14 / RaCh 14
Rapar mar Chik 15 / RaCh 15
Rapar mar Chik 16 / RaCh 16
Rapar mar Chik 17 / RaCh 17
Rapar mar Chik 18 / RaCh 18
Rapar mar Chik 19 / RaCh 19
Rapar mar Chik 20 / RaCh 20
Rapar mar Chik 21 / RaCh 21
Rapar mar Chik 22 / RaCh 22
Rapar mar Chik 23 / RaCh 23
Rapar mar Chik 24 / RaCh 24
Rapar mar Chik 25 / RaCh 25
Rapar mar Chik 26 / RaCh 26
Rapar mar Chik 27 / RaCh 27
Rapar mar Chik 28 / RaCh 28
Rapar mar Chik 29 / RaCh 29
Rapar mar Chik 30 / RaCh 30
Rapar mar Chik 31 / RaCh 31
Rapar mar Chik 32 / RaCh 32
Rapar mar Chik 33 / RaCh 33
Rapar mar Chik 34 / RaCh 34