A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rapar mar Chik 26

1
Ka udonjo e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kaka girkeni kendo ukawe ma udakie,
2
kawuru gik moko mokwongo nyak e puotheu e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kendo oketgi ei okapu. Bangʼe dhiuru kama Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro yiero mondo nyinge obedie
3
kendo uwach ne jadolo manie tich e kindeno niya, “Asingora kawuono ne Jehova Nyasaye ma Nyasachi ni asebiro e piny mane Jehova Nyasaye osingore ni kwerewa ni nomiwa.”
4
Jadolo nokaw okapuno e lweti mi okete piny e nyim kendo mar misango mar Jehova Nyasaye ma Nyasachi.
5
Eka unuwachi e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu niya, “Wuonwa ne en ja-Aram mane bayo kendo ne odhi Misri gi ji moko manok modak kuno mi obedo oganda maduongʼ, maratego kendo mangʼeny.
6
To jo-Misri nosandowa mi omiyo wathagore ka giketowa e tich matek.
7
Eka ne walamo Jehova Nyasaye, ma Nyasach kwerewa kendo Jehova Nyasaye nowinjo ywakwa mi oneno chandruokwa, tich matek kod achune.
8
Kuom mano Jehova Nyasaye nogolowa Misri giteko mangʼongo korieyo bade, gi ranyisi kod honni madongo.
9
Ne okelowa ka mi omiyowa pinyni, ma en piny mopongʼ gi chak kod mor kich;
10
to koro, yaye Jehova Nyasaye, akeloni gik mokwongo nyak mag puodho mane imiya.” Bangʼe ket okapu e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachi kendo ikulrine.
11
Un, jo-Lawi, kod jodak manie dieru biro bedo gimor kuom gik moko duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu osemiyou kod joutu duto.
12
Ka useketo tenge achiel kuom apar mag gik moko duto monyak e higa mar adek, ma en higa michiwoe achiel kuom apar mag gik monyak, to nyaka uchiw gigo ne jo-Lawi, gi jopinje mamoko modak e dieru kaachiel gi nyithind kiye kod mon ma chwogi otho mondo gibed gi chiemo moromogi.
13
Bangʼe ngʼato ka ngʼato nowach ne Jehova Nyasaye ma Nyasache niya, “Asegolo koa e oda chiwo mowal kendo asemiyogi jo-Lawi, jodak, nyithind kiye kod mon ma chwogi otho, kaluwore gi chik mane imiyowa. Pok ajwangʼo chikeni kendo wiya bende pok owil gi gimoro amora kuomgi.
14
Pok achamo dir pok mowalni kata e kinde mane an e kuyo, kata gologi e oda ka agak; kendo ok asechiwogi ne ngʼat motho. Aseluoro Jehova Nyasaye ma Nyasacha, kendo asetimo gik moko duto mane iwachona.
15
Rang piny gie polo, ma en kar dakni maler kendo igwedh jogi Israel kod piny ma isemiyowa kane isingori kikwongʼori ni kwerewa, ma en piny mopongʼ gi chak kod mor kich.”
16
Jehova Nyasaye ma Nyasachu wachonu kawuono mondo urit buchene kod chikene; ritgiuru ka uluwogi gi chunyu duto kod ngimau duto.
17
Usengʼado kawuono ni Jehova Nyasaye en e Nyasachu kendo ubiro wuotho e yorene kurito buchene, chikene kendo ubiro miye luor.
18
Jehova Nyasaye osewacho kawuononi ni un joge, kendo mwandune mogeno kaka nosingorenu kendo ni nyaka urit chikene duto.
19
Jehova Nyasaye osewacho ni unubed jok man-gi pak, huma kod luor maduongʼ moloyo ogendini mamoko duto mosechweyo kendo unubed jomaler e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu kaka nosesingo.
Rapar mar Chik 26:1
Rapar mar Chik 26:2
Rapar mar Chik 26:3
Rapar mar Chik 26:4
Rapar mar Chik 26:5
Rapar mar Chik 26:6
Rapar mar Chik 26:7
Rapar mar Chik 26:8
Rapar mar Chik 26:9
Rapar mar Chik 26:10
Rapar mar Chik 26:11
Rapar mar Chik 26:12
Rapar mar Chik 26:13
Rapar mar Chik 26:14
Rapar mar Chik 26:15
Rapar mar Chik 26:16
Rapar mar Chik 26:17
Rapar mar Chik 26:18
Rapar mar Chik 26:19
Rapar mar Chik 1 / RaCh 1
Rapar mar Chik 2 / RaCh 2
Rapar mar Chik 3 / RaCh 3
Rapar mar Chik 4 / RaCh 4
Rapar mar Chik 5 / RaCh 5
Rapar mar Chik 6 / RaCh 6
Rapar mar Chik 7 / RaCh 7
Rapar mar Chik 8 / RaCh 8
Rapar mar Chik 9 / RaCh 9
Rapar mar Chik 10 / RaCh 10
Rapar mar Chik 11 / RaCh 11
Rapar mar Chik 12 / RaCh 12
Rapar mar Chik 13 / RaCh 13
Rapar mar Chik 14 / RaCh 14
Rapar mar Chik 15 / RaCh 15
Rapar mar Chik 16 / RaCh 16
Rapar mar Chik 17 / RaCh 17
Rapar mar Chik 18 / RaCh 18
Rapar mar Chik 19 / RaCh 19
Rapar mar Chik 20 / RaCh 20
Rapar mar Chik 21 / RaCh 21
Rapar mar Chik 22 / RaCh 22
Rapar mar Chik 23 / RaCh 23
Rapar mar Chik 24 / RaCh 24
Rapar mar Chik 25 / RaCh 25
Rapar mar Chik 26 / RaCh 26
Rapar mar Chik 27 / RaCh 27
Rapar mar Chik 28 / RaCh 28
Rapar mar Chik 29 / RaCh 29
Rapar mar Chik 30 / RaCh 30
Rapar mar Chik 31 / RaCh 31
Rapar mar Chik 32 / RaCh 32
Rapar mar Chik 33 / RaCh 33
Rapar mar Chik 34 / RaCh 34