A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rapar mar Chik 21

1
Ka ngʼato onegi moyud ka oriere piny e pap kama Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou mondo ukaw kendo ok ongʼere malongʼo ngʼama onege,
2
to jodongu gi jongʼad bura nodhi mondo opim gi tol chakre kama ringre ngʼatno nitie nyaka e mier machiegni kode.
3
Eka jodongo manie dala machiegni kod ringre ngʼatno nokaw nyaroya mapok otiyo, kata mapok otwe e jok,
4
kendo gilor kode e holo kama pok opur kata pidhoe cham, kochomo aora ma pi molie, kendo kanyo ema mondo giture ngʼute.
5
Jodolo, ma yawuot joka Lawi nochungʼ nyime, nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu oseyierogi mondo gitine kendo mondo gichiw gweth e nying Jehova Nyasaye kendo mondo gingʼad buche mar larruok kod mag nek.
6
Eka jodongo duto manie dala machiegni gi kama ringruokno nitie noluok lwetgi e nyaroyano ma ngʼute otur e holo,
7
kendo giniwach niya, “Lwetwa ne ok osechwero remoni kata wangʼwa ne ok oneno ka otimore.
8
Yie iwinj pwodhruok ma jogi Israel ma isereso yaye Jehova Nyasaye kendo kik ikaw jogi kaka joketho mochwero remo maonge ketho.” Kamano ginipwodhre kuom richo mar chwero remono.
9
Mano e kaka ubiro golo kuomu tim marach mar chwero remo maonge ketho, nikech usetimo gima kare e wangʼ Jehova Nyasaye.
10
Ka udhi kedo gi wasigu kendo Jehova Nyasaye ma Nyasachu ochiwogi e lwetu ma umakogi ka wasumbini magu,
11
kendo ka ineno dhako moro ma jaber e kind mon momaki, ma idwaro kendo to inyalo kawe obed chiegi.
12
Kel dhakono e odi, bangʼe liel wiye kendo ingʼad kokene,
13
bende igol lepe mane omakego. Bangʼ ka osedak e odi kuom dwe achiel koywago wuon gi min, eka idhi ire mondo ibed chwore kendo en bende obed chiegi.
14
Ka ok imor kode, to iweye odhi kamoro amora ma ohero. Ok onego iuse kata kete jatichni, nimar isemiye wichkuot.
15
Ka ngʼato nigi mon ariyo, kendo ohero moro maloyo machielo mi giduto ginywolone yawuowi, to wuowi mokwong nywol en wuod dhako ma ok ohero,
16
ka ondiko mwandune ne yawuote kik okaw ratiro mar wuowi makayo omi wuod dhako moherono.
17
Nyaka one ni ochiwone wuowi maduongʼ ma wuod dhako ma ok oherocha pok nyadiriyo mar gige duto. Wuowino en e ranyisi mokwongo mar tekre wuon. Ratiro mar wuowi makayo en mare.
18
Ka ngʼato nigi wuowi ma jendeke ma ok winj wuon kod min kendo ok owinjgi ka okume,
19
wuon gi min nyaka kawe mitere ir jodongo e ranga dalagi.
20
Giniwach ne jodongo niya, “Wuodwani wiye tek kendo ja-jendeke, ok owinjwa, en janjore kendo jakongʼo.”
21
Eka ji duto modak e gwengʼno nogoye gi kite motho. Nyaka ugol tim marachni e dieru kendo jo-Israel duto kowinjo wachno nobed maluor.
22
Ka ngʼato motimo tim mamono onegi mi ringre ongʼaw e yien,
23
to kik uwe ringre dongʼ koliero ma piny ru. Une ni uike mana chiengʼno nikech ngʼato angʼata ma olier e yath en ngʼama Nyasaye okwongʼo. Kik udwany piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kaka girkeni.
Rapar mar Chik 21:1
Rapar mar Chik 21:2
Rapar mar Chik 21:3
Rapar mar Chik 21:4
Rapar mar Chik 21:5
Rapar mar Chik 21:6
Rapar mar Chik 21:7
Rapar mar Chik 21:8
Rapar mar Chik 21:9
Rapar mar Chik 21:10
Rapar mar Chik 21:11
Rapar mar Chik 21:12
Rapar mar Chik 21:13
Rapar mar Chik 21:14
Rapar mar Chik 21:15
Rapar mar Chik 21:16
Rapar mar Chik 21:17
Rapar mar Chik 21:18
Rapar mar Chik 21:19
Rapar mar Chik 21:20
Rapar mar Chik 21:21
Rapar mar Chik 21:22
Rapar mar Chik 21:23
Rapar mar Chik 1 / RaCh 1
Rapar mar Chik 2 / RaCh 2
Rapar mar Chik 3 / RaCh 3
Rapar mar Chik 4 / RaCh 4
Rapar mar Chik 5 / RaCh 5
Rapar mar Chik 6 / RaCh 6
Rapar mar Chik 7 / RaCh 7
Rapar mar Chik 8 / RaCh 8
Rapar mar Chik 9 / RaCh 9
Rapar mar Chik 10 / RaCh 10
Rapar mar Chik 11 / RaCh 11
Rapar mar Chik 12 / RaCh 12
Rapar mar Chik 13 / RaCh 13
Rapar mar Chik 14 / RaCh 14
Rapar mar Chik 15 / RaCh 15
Rapar mar Chik 16 / RaCh 16
Rapar mar Chik 17 / RaCh 17
Rapar mar Chik 18 / RaCh 18
Rapar mar Chik 19 / RaCh 19
Rapar mar Chik 20 / RaCh 20
Rapar mar Chik 21 / RaCh 21
Rapar mar Chik 22 / RaCh 22
Rapar mar Chik 23 / RaCh 23
Rapar mar Chik 24 / RaCh 24
Rapar mar Chik 25 / RaCh 25
Rapar mar Chik 26 / RaCh 26
Rapar mar Chik 27 / RaCh 27
Rapar mar Chik 28 / RaCh 28
Rapar mar Chik 29 / RaCh 29
Rapar mar Chik 30 / RaCh 30
Rapar mar Chik 31 / RaCh 31
Rapar mar Chik 32 / RaCh 32
Rapar mar Chik 33 / RaCh 33
Rapar mar Chik 34 / RaCh 34