A A A A A
×

Luo Bible 2020

Efeso 6

1
Nyithindo, winjuru jonywolu kuom Ruoth nikech timo kamano en gima kare.
2
Chik mokwongo man-gi singruok wacho niya, “Luor wuonu gi minu
3
mondo ngimani odhi maber, kendo udag amingʼa e piny.”
4
Wuone kik umi nyithindu bedo gi mirima; to ritgiuru maber, kurieyogi kendo upuonjogi kuom Ruoth.
5
Wasumbini, winjuru ruodhiu mondikou e piny-ka kumiyogi duongʼ gi luor, kendo kutiyo gi chuny ma thuolo, mana ka gima uwinjo Kristo.
6
Kik uwinjgi mana mondo umor wangʼ-gi seche ma ginenou, to mana ka wasumb Kristo, timuru dwaro Nyasaye koa e chunyu.
7
Tiuru gi chunyu duto, mana ka gima utiyo ni Ruoth, to ok ni dhano,
8
nikech ungʼeyo ni Ruoth biro chulo ngʼato ka ngʼato kuom gimoro amora maber ma ngʼato timo, bed ni en misumba kata ngʼama ni thuolo.
9
Un Ruodhi timneuru wasumbiniu machalre. Kik ubwog-gi, nikech ungʼeyo ni Ruoth motelonegi, kaachiel kodu ni e polo, kendo ok odew wangʼ ngʼato.
10
Mogik, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduongʼ.
11
Manreuru gi gige lweny duto mag Nyasaye, mondo eka uchungʼ motegno kutangʼ ne wuond mar Jachien.
12
Nikech wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi jotelo, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho modak e kor polo.
13
Omiyo manreuru mogik gi gige lweny mag Nyasaye, mondo ka kinde mag richo ochopo to uyud teko mar chungʼ kar tiendu kendo kusetimo madwarore duto to mondo uchungʼ.
14
Emomiyo nyonuru piny motegno, kutweyo nungou gi kamba mar adiera, kendo kurwako tim makare ka gige lweny mag akor,
15
rwakreuru gi ikruok mar lando Injili makelo kwe kaka wuoche e tiendu.
16
Ewi mago duto tingʼuru yie maru ka okumba mugengʼogo aserni makakni ka mach moa kuom ngʼat marach.
17
Kawuru ogudu motegno mar warruok kod ligangla mar Roho ma en wach Nyasaye.
18
To lamuru kuom Roho kinde duto gi kit lamo duto, kendo ka ukwayo. Ka un gima e paro, to beduru mokichore kusiko ukwayo kinde duto ni jomaler duto.
19
An bende lamnauru mondo sa moro amora ma ayawo dhoga to omiya weche mondo ayal gichir wach mopondo mar Injili,
20
momiyo an jambetre motwe. Lamuru mondo awuo kuome gi chir kaka owinjore atim.
21
Tukiko, ma en owadwa ma wageno kendo matiyo ni Ruoth gi adiera duto biro nyisou weche duto, kaka achal to gi gima atimo.
22
Aore iru mondo onyisu chalwa kendo mondo ojiw chunyu.
23
Mad Nyasaye Wuoro kod Ruodhwa Yesu Kristo omi jowete duto man kuom Kristo kwe, gihera kod yie.
24
Ngʼwono obed kod jogo duto mohero Ruoth Yesu Kristo gihera ma ok rum.
Efeso 6:1
Efeso 6:2
Efeso 6:3
Efeso 6:4
Efeso 6:5
Efeso 6:6
Efeso 6:7
Efeso 6:8
Efeso 6:9
Efeso 6:10
Efeso 6:11
Efeso 6:12
Efeso 6:13
Efeso 6:14
Efeso 6:15
Efeso 6:16
Efeso 6:17
Efeso 6:18
Efeso 6:19
Efeso 6:20
Efeso 6:21
Efeso 6:22
Efeso 6:23
Efeso 6:24
Efeso 1 / Efe 1
Efeso 2 / Efe 2
Efeso 3 / Efe 3
Efeso 4 / Efe 4
Efeso 5 / Efe 5
Efeso 6 / Efe 6