A A A A A
×

Luo Bible 2020

Efeso 5

1
Kaka un nyithind Nyasaye mohero, temuru mondo ubed machal kode,
2
kendo udag e ngima mar hera kaka Kristo ne oherowa mi ochiworenwa kaka chiwo kendo misango madungʼ tik mangʼwe ngʼar mamit ni Nyasaye.
3
To e dieru kik winjre ni nitie terruok kata kit dwanyruok moro amora, kata wuoro, nikech gik ma kamago ok owinjore jomaler moluwo Nyasaye otim.
4
Bende, tim moro amora makwodo wich, kata wach mochido, kata angera mag oyuma ok owinjore kodu, makmana dwoko ne Nyasaye erokamano.
5
Ngʼeuru malongʼo ni onge ngʼat ma terore, kata ma timbene richo, kata ma jawuoro, to ngʼat matimo gigi lamo nyiseche manono, omiyo ok noyud gweth mar pinyruoth Kristo gi Nyasaye.
6
Kik uyie ngʼato wuondu gi weche manono, nikech gik ma kamago ema miyo Nyasaye olo mirimbe kuom joma ok winj wachne.
7
Omiyo kik ubed e kanyakla gi joma kamago.
8
Nikech chon ne un jo-mudho, to sani koro un joler kuom Ruoth. Daguru kaka nyithind ler
9
(nikech gima olemo mar ler nyago otingʼo gik mabeyo duto, gi gik makare kod gik ma adier),
10
kendo mondo ungʼe gima miyo Ruoth mor.
11
Kwedreuru chuth gi timbe mag mudho maonge ohala kendo hulgiuru e lela.
12
En wichkuot kata mana owacho gik ma joma richo timo lingʼ-lingʼ.
13
To ka gik moko duto ohul e lela to gi yangore maler nikech ler ema miyo ineno gik moko duto.
14
Mano emomiyo iwacho ni: “Chiew in ngʼama nindo, chier ia kuom joma otho, to Kristo norieny kuomi.”
15
Beduru motangʼ ahinya kaka udak, kik udag ka joma ofuwo, to daguru ka joma riek,
16
kutiyo gi thuolo muyudo e yo maber, nikech ndalogi richo.
17
Kuom mano weuru bedo mofuwo, to ngʼeuru gima Ruoth dwaro.
18
Weuru mer gi kongʼo nikech mano kelo anjawo. Kar timo kamano to upongʼ gi Roho Maler.
19
Wuouru ngʼato gi ngʼato kod weche mag zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny. Weruru kendo denduru Ruoth e chunyu
20
ka udwoko erokamano kinde duto ni Nyasaye Wuoro kuom gik moko duto e nying Ruodhwa Yesu Kristo.
21
Beduru gi winjruok ngʼato gi ngʼato, mondo umi Kristo duongʼ.
22
Un mon winjuru chwou mana kaka dine uluoro Ruoth.
23
Nikech dichwo ewi dhako mana kaka Kristo en wi kanisa, ma en ringre to en ema en Jawarne.
24
Mon bende onego owinj chwogi e weche duto, mana kaka kanisa bende winjo Kristo.
25
Un chwo, heruru mondu, mana kaka Kristo bende nohero kanisa, mochiwore nikech en
26
mondo opwodhe maler, koluoke gi pi kuom wach
27
eka ochiw Kanisa ne en owuon ka opichni kendo maonge chilo moro, kata jowruok, kata mbala, to obed maler kendo maonge songa kuome.
28
Kamano bende, chwo onego oher mondgi mana kaka gihero dendgi giwegi. Ngʼat mohero chiege oherore owuon.
29
To bende onge ngʼama ochayo dende owuon. Ngʼato ka ngʼato pidho dende kendo rite maber, mana kaka Kristo bende timo ne Kanisa,
30
nikech wan fuonde mag ringre.
31
“Kuom mano dichwo nowe wuon kod min, kendo nopadre gi chiege, mi ji ariyogo nodok ringruok achiel.”
32
Wachni otingʼo puonj maduongʼ mopondo to kata kamano awuoyo kuom Kristo gi Kanisa.
33
Omiyo ngʼato ka ngʼato kuomu nyaka her chiege mana kaka oherore owuon kendo dhako nyaka luor chwore.
Efeso 5:1
Efeso 5:2
Efeso 5:3
Efeso 5:4
Efeso 5:5
Efeso 5:6
Efeso 5:7
Efeso 5:8
Efeso 5:9
Efeso 5:10
Efeso 5:11
Efeso 5:12
Efeso 5:13
Efeso 5:14
Efeso 5:15
Efeso 5:16
Efeso 5:17
Efeso 5:18
Efeso 5:19
Efeso 5:20
Efeso 5:21
Efeso 5:22
Efeso 5:23
Efeso 5:24
Efeso 5:25
Efeso 5:26
Efeso 5:27
Efeso 5:28
Efeso 5:29
Efeso 5:30
Efeso 5:31
Efeso 5:32
Efeso 5:33
Efeso 1 / Efe 1
Efeso 2 / Efe 2
Efeso 3 / Efe 3
Efeso 4 / Efe 4
Efeso 5 / Efe 5
Efeso 6 / Efe 6