A A A A A
×

Luo Bible 2020

Efeso 4

1
Emomiyo akwayou, an ngʼat motwe nikech tich Ruoth, mondo udag dak mowinjore gi luong ma Nyasaye noluongoue.
2
Kinde duto beduru joma muol chutho, modimbore, kendo ma hore mos ka ukawo tingʼ joweteu kuom hera.
3
Temuru duto munyalo mondo urit achiel mar Roho ka usiko e kwe moriwou kaachiel.
4
Nitie ringruok achiel kod Roho achiel, mana kaka ne un e geno achiel kane oluongu,
5
bende wan gi Ruoth achiel, yie achiel, gi batiso achiel;
6
Nyasaye achiel kendo Wuon ji duto, en moloyo duto kendo en ema otiyo kuom duto.
7
Kristo, kaluwore gi dwarone, osemiyo ngʼato ka ngʼato kuomwa ngʼwono.
8
Mano emomiyo Ndiko wacho niya, “Kane oidho odhi malo, nodhi kotelo ni joma nomako e lweny, kendo nomiyo ji mich.”
9
(To ere tiend wachni, “Nine oidho?” Donge onyiso ni nolor bende mwalo e bwo piny?
10
Omiyo Jalno mane olor bende ema noidho malo kuma bor moyombo polo duto, mondo opongʼ piny duto gi duongʼne.)
11
En bende ema nochiwo mich ni ji koyiero jomoko mondo obedi joote, to jomoko jonabi, to moko joland Injili, to jomoko jokwath gi jopuonj,
12
mondo gitieg jo-Nyasaye duto obed molony kuom tiyo tich Kristo, eka ringre Kristo ogerre,
13
nyaka chop wan duto wabed achiel e yie mawan-go kuom Wuod Nyasaye kendo wamed ngʼeye chutho. Kamano otimore eka wanabed joma otegno chutho, kendo wanachop e rangʼiny mogik kuom Kristo.
14
Koro ok wanachak wabed kaka nyithindo mayom yom, ma bagni koni gi koni nikech yamb puonj mayoreyore, ma dhano molal siekogo mondo giwuondwago kendo gigolwago oko e yie madiera.
15
To wanasiki ka wawacho adiera e hera kendo ka wadongo e gik moko duto kuom Kristo ma en ewi ringruok.
16
Kuome ema ringruok duto ochomore, leche omakore gi fuoni ka fuoni, kendo ka fuoni moro ka moro tiyo tichne kaka dwarore. Kuom mano ringruok dongo kendo gerore kuom hera.
17
Kuom mano, awachonu ka aramo kuom Ruoth, ni neuru ni ok uwuothi kaka jopiny makia Nyasaye wuotho ka pachgi modinore wuondogi.
18
Gin mudho odino pachgi, momiyo gipogore gi ngima mar Nyasaye nikech kia margi mawuok e chunygi.
19
Kaka parogi mar pogo ber gi rach osetho, koro giwere ni anjawo kod timbe duto ma ok ler ma gigombo timo.
20
Un to, ne ok ungʼeyo Kristo e yo machal kamano.
21
Adier, ne uwinjo kuome, kendo ne opuonju wachne, kaluwore gadiera man kuom Yesu.
22
Ne opuonju mondo uwe kit ngimau machon kendo ulony dhano machon makelo kethruok nikech gombo maricho mag wuond.
23
Mano notimore mondo chunyu maiye mar parou oloki obed manyien,
24
kendo mondo urwakru gi dhano manyien, mochwe mondo ochal gi Nyasaye kuom ngima makare mar adier kendo maler.
25
Emomiyo, ngʼato ka ngʼato kuomu nyaka we miriambo duto kendo wach adiera ne nyawadgi, nikech wan duto wan fuond ringruok achiel.
26
“Kaponi iu owangʼ, to kik utim richo.” Kik uwe chiengʼ podhi ka pod un gi ich wangʼ
27
kendo kik imi jachien thuolo mar loyi.
28
Ngʼato ma yande kwalo nyaka koro we kuo chuth, to nyaka oti tich gi lwete owuon mondo okonyrego kendo okony bende joma moko mochando.
29
Kik uyie weche maricho wuogi e dhou, to mana weche mabeyo manyalo konyo kuom gero ji kaluwore gi dwarogi mondo wecheu okony joma winjo.
30
Bende kik umi Roho Maler mar Nyasaye chuny lit nikech en ema Nyasaye osemiyougo kaka ranyisi ni noresu chiengʼ resruok.
31
Weuru kecho gi mirima gi ich wangʼ gi gwandruok gi himruok gi ketho nying kod himruok duto.
32
Beduru mangʼwon kendo gi kech ni joweteu, ka ngʼato ka ngʼato weyo ni nyawadgi richone, mana kaka un bende Nyasaye noweyonu richou kuom Kristo.
Efeso 4:1
Efeso 4:2
Efeso 4:3
Efeso 4:4
Efeso 4:5
Efeso 4:6
Efeso 4:7
Efeso 4:8
Efeso 4:9
Efeso 4:10
Efeso 4:11
Efeso 4:12
Efeso 4:13
Efeso 4:14
Efeso 4:15
Efeso 4:16
Efeso 4:17
Efeso 4:18
Efeso 4:19
Efeso 4:20
Efeso 4:21
Efeso 4:22
Efeso 4:23
Efeso 4:24
Efeso 4:25
Efeso 4:26
Efeso 4:27
Efeso 4:28
Efeso 4:29
Efeso 4:30
Efeso 4:31
Efeso 4:32
Efeso 1 / Efe 1
Efeso 2 / Efe 2
Efeso 3 / Efe 3
Efeso 4 / Efe 4
Efeso 5 / Efe 5
Efeso 6 / Efe 6