A A A A A
×

Luo Bible 2020

Efeso 3

1
Mano emomiyo an Paulo asedoko misumba Kristo Yesu nikech un joma ok jo-Yahudi.
2
Adier usewinjo kaka Nyasaye nomiya tijni mar ngʼwono nikech un,
3
tiende ni, chenro mopondono nolerna tiende kaka obet, mana kaka asendikonu gi weche manok.
4
Ka usomo barupano to ubiro medo ngʼeyo kaka winjona chal korka weche mopondo mag Kristo.
5
E ndalo machon Nyasaye ne ok oelo tiend wachni ne ji, to koro oseele kuom Roho, kokonyore gi jootene maler kod jonabi.
6
Wach mopondoni en ni kaluwore gi Injili, joma ok jo-Yahudi bende koro osebedo jocham girkeni kaachiel gi Israel, ka gin kaachiel kaka ringruok achiel, kendo giriwore kodwa e singruokni kuom Kristo Yesu.
7
Ne abedo misumba mar Injilini kuom mich mar ngʼwono mane Nyasaye omiya kaluwore gi tekone matiyo kuoma.
8
Kata obedo ni an e ngʼama tinie moloyo jo-Nyasaye duto to ngʼwononi nomiya mondo ayal ne joma ok jo-Yahudi mwandu ma ok rum mar Kristo;
9
kendo mondo anyis ji duto ongʼe maler tichna kuom wach mopondoni, mosebedo kopandi kuom Nyasaye mane ochweyo gik moko duto e higni mokalo.
10
Dwaro mare ne en ni koro onyis kit rieko mar Nyasaye ni joloch gi weg teko manie polo, kokadho kuom kanisa.
11
Notimo ma kuom Kristo Yesu Ruodhwa, kaluwore gi dwarone mane osechano chakre chon ni notim.
12
Ka wan kuom Yesu kendo wayie kuome to wanyalo dhi e nyim Nyasaye ka wan thuolo chutho kendo ka wan gi chir.
13
Emomiyo akwayou ni kik chunyu nyosre nikech sand ma ayudo nikech un, ngʼeuru ni sandruokna ema miyou duongʼ.
14
Pile ago chonga piny e nyim Wuoro,
15
nikech kuome ema dhoudi mag joma oyie kuom Kristo duto manie polo gi piny yudoe nyinge madier.
16
Alamo Nyasaye mondo kuom duongʼne mosiko omiu teko e ngimau duto kuom teko mar Roho mare,
17
mondo omi Kristo osiki e chunyu kuom yie. Alamo bende ni ka usiko kuome kendo udongo e herane,
18
mondo omi un kaachiel gi jomaler duto ungʼe hera mar Kristo, ma lachne, gi borne, kod borne modhi malo kod tutne odhiero dhano ngʼeyo.
19
Alamo mondo ungʼe hera modhiero ngʼeyo gi rieko duto, eka upongʼ gi kit Nyasaye duto.
20
Mad Jal maka wakwayo gimoro amora to chiwo mathoth moloyo kaka wakwaye kata kaka waparo, kuom tekone matiyo kuomwa,
21
oyud duongʼ e kanyakla mar joma oyie kendo kuom Kristo Yesu e tienge duto manyaka chiengʼ. Amin.
Efeso 3:1
Efeso 3:2
Efeso 3:3
Efeso 3:4
Efeso 3:5
Efeso 3:6
Efeso 3:7
Efeso 3:8
Efeso 3:9
Efeso 3:10
Efeso 3:11
Efeso 3:12
Efeso 3:13
Efeso 3:14
Efeso 3:15
Efeso 3:16
Efeso 3:17
Efeso 3:18
Efeso 3:19
Efeso 3:20
Efeso 3:21
Efeso 1 / Efe 1
Efeso 2 / Efe 2
Efeso 3 / Efe 3
Efeso 4 / Efe 4
Efeso 5 / Efe 5
Efeso 6 / Efe 6