A A A A A
×

Luo Bible 2020

Efeso 2

1
Un to ne utho e timbeu ma ok kare kod richou,
2
mane udakie ka uluwo timbe piny, kod timbe ruodh pinyni man-gi loch e kor polo, ma bende tekone tiyo e chuny joma ok winj wach Nyasaye.
3
Adier, chon waduto ne wachal kodgi, ka watimo gik mangima mar dhano dwaro, kendo waluwo gombo kod paro mag ringruok. Wan bende, e kitwa, mana kaka ji mamoko, ne wan e bwo mirima.
4
To kuom hera maduongʼ mane Nyasaye oherowago kod kechne mogundho,
5
nomiyo wabedo mangima kuom Kristo, kata obedo ni ne watho nikech kethowa, osewaru kuom ngʼwono.
6
Kendo Nyasaye nochierowa gi Kristo, momiyo wabet kode e duongʼ mar polo ei Kristo Yesu,
7
mondo eka onyisgo tienge duto mabiro mwandu mar ngʼwonone mokalo apima, ma wabiro yudo kuom kech mosekechowago kuom Kristo Yesu.
8
Nikech kuom ngʼwono, useyudo warruok kuom yie, to ok nikech tim maber moro amora musetimo. En mich ma Nyasaye chiwo nono,
9
ok kuom tich ngʼato maber, mondo mi ngʼato kik sungre.
10
Mano timore nikech wan chwech Nyasaye, manochweyo kuom Kristo Yesu mondo otim timbe mabeyo, ma Nyasaye owuon ema nosechano chon mondo watim.
11
Kuom mano paruru ni chon ne un joma ok jo-Yahudi kuom nywol kendo ne iluongou ni “joma ok oter nyangu” gi jogo maluongore ni “oter nyangu” (mano motim e ringruok gi lwet ji);
12
paruru bende ni kindeno ne upogoru gi Kristo, kendo ne uonge e kanyakla mar jo-Israel, bende ne un welo kuom singruok mar winjruok, ne uonge kata gi geno kuom Nyasaye e pinyni.
13
To koro, kuom Kristo Yesu, un ma yande un mabor, koro osekelu machiegni kuom remb Kristo.
14
Kristo owuon e kwe marwa, nikech oseriwo jo-Yahudi gi joma ok jo-Yahudi obedo gimoro achiel kochiwo ringre owuon kendo osemuko ohinga mar sigu mane opogowa,
15
kosetieko chike kod dwarone duto e ringre. Notimo kamano mondo ochwe dhano achiel manyien kuome owuon, kar ji ariyogo, mondo okelgo kwe,
16
kendo kuom ringruok achielni oriwgo ogendini ariyogi gi Nyasaye kuom msalaba mane oketho sigu mane ni e kindgi.
17
Nobiro moyalo kwe ne un mane un mabor, kendo oyalo kwe ni jogo mane ni machiegni.
18
Nikech kuome waduto koro wan gi yo mwachopogo ir Wuoro, kuom Roho achiel.
19
Emomiyo, koro ok un welo kata jodak, to un oganda achiel gi jomaler duto, kendo jood Nyasaye,
20
moger e mise achiel mar joote gi jonabi; ka Kristo Yesu owuon e rariw.
21
Kuome ema gedo duto oriwore kaachiel kendo dongo mibed hekalu maler man kuom Ruoth.
22
Kendo kuome ema un bende igeroue kaachiel mondo udok kar dak mar Nyasaye kuom Rohone.
Efeso 2:1
Efeso 2:2
Efeso 2:3
Efeso 2:4
Efeso 2:5
Efeso 2:6
Efeso 2:7
Efeso 2:8
Efeso 2:9
Efeso 2:10
Efeso 2:11
Efeso 2:12
Efeso 2:13
Efeso 2:14
Efeso 2:15
Efeso 2:16
Efeso 2:17
Efeso 2:18
Efeso 2:19
Efeso 2:20
Efeso 2:21
Efeso 2:22
Efeso 1 / Efe 1
Efeso 2 / Efe 2
Efeso 3 / Efe 3
Efeso 4 / Efe 4
Efeso 5 / Efe 5
Efeso 6 / Efe 6