A A A A A
×

Luo Bible 2020

Efeso 1

1
An Paulo, jaote mar Kristo Yesu kuom dwaro mar Nyasaye, andikonu un jomaler man Efeso, jogo maluwo Yesu gi chunygi duto.
2
Ngʼwono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu.
3
Pak obed ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo, mosegwedhowa kod gweth duto mag chuny koa e polo kuom Kristo.
4
Kane pok ochwe piny, noyierowa kuom Kristo mondo wabed maler kendo maonge songa e nyime.
5
Kuom herane, nowalowa chon mondo wabed yawuote kuom Yesu Kristo nikech mano ema ne chenrone kod dwarone.
6
Notimo kamano mondo ngʼwonone man-gi duongʼ mane ochiwo nono oyud pak, ma osemiyowa nono kuom Wuode mohero.
7
Ne owarowa kuom rembe koweyonwa richowa koluwore gi ngʼwonone mathoth.
8
Mano kaka mich ma Nyasaye oseolo kuomwa kuom ngʼwonone ogundho.
9
Kuom riekone kod ngʼeyone, oseelonwa dwarone mopondo, mana kaka nochano chon ni notimrenwa kuom Kristo,
10
ka kindeno nochopi nochano mondo oket gik moko duto manie polo gi piny e bwo loch achiel, ma en Kristo.
11
Kuome bende ema noyierowae mondo wabed jocham girkeni; kaluwore gi chenrone motimogo gik moko duto moluwore gi dwarone,
12
mondo mi wan mane wakwongo geno kuom Kristo, wadag ngima mamiyo ipako duongʼne maler.
13
To un bende nokwanu kaka joma oyie kane uwinjo wach mar adier ma en Injili mar warruok. Kane useyie kuome noketonu kido mar Roho Maler mane osingi,
14
Rohono en singo manyiso ni wanayud girkeni nyaka chopi kinde mar warruok mar jo-Nyasaye, mondo duongʼne oyud pak.
15
Mano emomiyo, nyaka ne awinj wach yie ma un-go kuom Ruoth Yesu kendo kuom hera ma uherogo joma oyie duto,
16
pok aweyo goyo erokamano ni Nyasaye nikech un, ka aparou e lemona.
17
Asiko kakwayo mondo Nyasach Ruodhwa Yesu Kristo, Wuon duongʼ duto omiu Roho Maler mamiyou rieko kendo mafwenyonu tiend gik mopondo mondo ungʼeye maber.
18
Bende alamonu mondo chunyu maiye oyawre mondo ungʼe tiend geno ma oseluongoue, ma gin girkeni mogundho mokano ni joma oyie,
19
kod tekone maduongʼ mokalo apima mosemiyowa wan joma oyie. Tekoneno nyiso tich mar tekre maduongʼ,
20
ma nonyiso kuom Kristo kane ochiere oa kuom joma otho, mi omiyo obedo e bade ma korachwich e polo,
21
kuma oyombo loch duto gi teko gi telo gi nyalo kod nyinge duto minyalo chiw ok e ndaloni kende to kata e ndalo mabiro.
22
To Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende, kendo nomiyo obedo wi kanisa;
23
ma en ringre Kristo. En e Jal mapongʼo kendo romo gik moko duto.
Efeso 1:1
Efeso 1:2
Efeso 1:3
Efeso 1:4
Efeso 1:5
Efeso 1:6
Efeso 1:7
Efeso 1:8
Efeso 1:9
Efeso 1:10
Efeso 1:11
Efeso 1:12
Efeso 1:13
Efeso 1:14
Efeso 1:15
Efeso 1:16
Efeso 1:17
Efeso 1:18
Efeso 1:19
Efeso 1:20
Efeso 1:21
Efeso 1:22
Efeso 1:23
Efeso 1 / Efe 1
Efeso 2 / Efe 2
Efeso 3 / Efe 3
Efeso 4 / Efe 4
Efeso 5 / Efe 5
Efeso 6 / Efe 6