A A A A A
×

Luo Bible 2020

Galatia 6

1
Jowetena, ka ojuk ngʼato katimo richo, to un joma nigi Roho onego uduoge gi chuny mamuol, kuritoru uwegi mondo kik udonj e tem.
2
Kawuru tingʼ mag jowadu, nikech kutimo kamano eka uchopo chik Kristo.
3
To ka ngʼato okawore moketore e duongʼ ma oongego, to ngʼatno wuondore owuon.
4
Ngʼato ka ngʼato nyaka non wuodhe owuon eka doyud gima dopakrego kuom tich maber mosetimo kik ipiem gi ngʼat machielo,
5
nimar ngʼato ka ngʼato nigi morome.
6
Ngʼat mipuonjo Kristo nyaka pogne japuonjne gik moko duto mabeyo.
7
Kik uwuondru kendu, Nyasaye ok nyal wuondi. Ngʼeuru gima ichwoyo ema ikayo.
8
Ngʼat ma ochwoyo kuom ringruok, noka kethruok, to ngʼat ma ochwoyo kuom Roho, noka ngima mochwere.
9
Omiyo kik waol gi timo timbe mabeyo, nikech ka ok waol to wabiro keyo, ka ndalo ochopo.
10
Emomiyo, e kinde duto mwayudoe thuolo, to ber mondo watim maber ni ji duto, to moloyo ni kanyakla mar joma oyie.
11
Neyeuru kaka lweta awuon ema ondikonu baruwani gi nukta madongo dongo!
12
Jogo madwaro nyisore kuom gik maokogo to temo chunou ni nyaka teru nyangu. To gimomiyo gitimo ma en mana ni mondo gitony e sand mochomogi nikech wach msalap Kristo.
13
Kata mana joma chunou mondo teru nyangu bende ok rit chik. Un to gichunou mondo giyud thuolo mar sungore nikech gima otim e ringre.
14
An to ok anyal sungora e ringruok ngangʼ. Gima dimi asungra en mana msalap Ruodhwa Yesu Kristo, mosemiyo piny kod dwarone ogur e ngimana.
15
Nikech kata bed ni ngʼato oter nyangu kata ok otere ok lich, to gima dwarore en ni ochwe ngʼato chwech manyien.
16
Kwe gi ngʼwono obed ni ji duto moyie luwo chikni, kendo kata ni Israel mar Nyasaye.
17
Mogik, kik ngʼato angʼata koro kelna chandruok, nimar ringra opongʼ gi mbelni ma aseyudo kaka jaote Yesu.
18
Jowetena, mad ngʼwono mar Ruodhwa Yesu Kristo rit chunyu. Amin.
Galatia 6:1
Galatia 6:2
Galatia 6:3
Galatia 6:4
Galatia 6:5
Galatia 6:6
Galatia 6:7
Galatia 6:8
Galatia 6:9
Galatia 6:10
Galatia 6:11
Galatia 6:12
Galatia 6:13
Galatia 6:14
Galatia 6:15
Galatia 6:16
Galatia 6:17
Galatia 6:18
Galatia 1 / Gal 1
Galatia 2 / Gal 2
Galatia 3 / Gal 3
Galatia 4 / Gal 4
Galatia 5 / Gal 5
Galatia 6 / Gal 6