A A A A A
×

Luo Bible 2020

Galatia 4

1
Gima awachonu ema: Ka jacham girkeni pod en nyathi, to oonge pogruok gi misumba, kata obedo ni mwandu duto mar wuon dala osedongʼne.
2
Ka pod otin, to chune ni nyaka otim gik ma joritne gi jorit mwandu wuon dwaro mondo otim, korito kinde mane wuon-gi ochano mondo jotijego oket mwandu duto e lwete.
3
Kamano bende kane pod wan nyithindo, ne oketwa wasumbini mag timbe machon mag piny.
4
To ka kinde mane Nyasaye ochano nochopo, to nooronwa Wuode mane dhako onywolo, kendo mane onywol e bwo Chik,
5
mondo ores joma Chik otweyo, eka mondo wadok nyithind Nyasaye machamo mwandune.
6
To nikech un nyithind Nyasaye, Nyasaye oseoro bende Roho mar Wuode e chunywa. Roho maywakne Nyasaye niya, “ Abba! Wuora.”
7
Omiyo koro ok un wasumbini, to un nyithind ot, to nikech un nyithind ot, Nyasaye osemiyo wadoko jocham girkeni.
8
Chon kane pod ukia Nyasaye, ne un wasumbini mag gik ma ok onego kwan kaka nyiseche.
9
To ka koro usengʼeyo Nyasaye, kata kawacho e yo machielo maber moloyo ka koro Nyasaye osengʼeyou, to ere kaka uchako udok e timbe machon mag piny, mayom yom kendo maonge teko? Udwaro ni timbegi ochak oketu wasumbini kendo?
10
Uketo chunyu mar rito odiechienge moyiedhi, kod dweche gi ndalo kod higni!
11
Ulitna ahinya, kendo timbeu miyo aparo ni dipo nine ayalonu Injili kayiem nono.
12
Jowetena, akwayou ni mondo uchal koda, mana kaka an asebedo machal kodu. Pok uchwanya e yo moro amora.
13
Ungʼeyo ni e limbena mokwongo tuo mane atuogo ema nomiyo ayudo thuolo mar yalonu Injili.
14
To kata obedo ni ne atuo kamano, to ne ok uchaya, kendo ne ok ujara. Kar timo kamano, to ne urwaka gi luor mana ka gima ne urwako malaika mar Nyasaye; chutho ne urwaka mana ka gima ne an Kristo Yesu owuon.
15
To tinde ere mor mane un-go mokwongo? Anyalo wacho ni kane alimou mokwongo, to ne urwaka gi mor maduongʼ ma kata mana wengeu ne unyalo miya.
16
Dipo ni asedoko jasiku nikech awachonu adiera?
17
Jogo to ero temo ywayou korgi, to ngʼeuru ni gitimo kamano mana mar kethou. Gima gitemo timo en mana mondo gipogu kodwa, mondo gin ema umigi duongʼ moloyo wan.
18
To onge wach, chiwruok gi mor ber abera, makmana ni nyaka utim kamano kuom timo gima ber. To dine ber moloyo kutimo kamano kinde duto, kata antie kata aonge.
19
Nyithinda mahero, awinjo rem mana ka dhako mamuoch kayo, ka agombo mondo Kristo onywol eiu.
20
To dobedo maber ka an kodu sani mondo awuo kodu wangʼ gi wangʼ eka uwinj dwonda maber, nimar chunya chandore ahinya nikech un.
21
Nyisaneuru un joma dwaro bedo e bwo chik, donge ungʼeyo gima chik wacho?
22
Ungʼeyo ni nondiki ni Ibrahim ne nigi yawuowi ariyo, ma achiel kuomgi nonywol gi dhako ma misumba, to machielo to nonywol gi dhako ma thuolo.
23
Wuod dhako ma misumbano nonywol kuom dwaro mar dhano, to wuod dhako ma thuolo nonywol kuom singruok.
24
Tiend wechegi opondo, nikech mon ariyogi ochungʼ kar singruok ariyo. Singruok achiel oa Got Sinai, kendo onywolo nyithindo monego obed wasumbini: Ma en Hagar.
25
Hagar ochungʼ kar Got Sinai mantie e piny jo-Arabu, kendo godno chalo gi dala maduongʼ mar Jerusalem nikech osiko e tich misumba gi nyithinde nyaka kawuono.
26
To Jerusalem moger malo ni thuolo kendo en e minwa,
27
mana kaka ondiki ni: “Bed mamor, in dhako ma migumba, in ma ok inywol nyithindo; tingʼ dwondi malo ka igoyo koko gi ilo, in mane muoch ok okayi; nimar dhako ma migumba nobed gi nyithindo mangʼeny, moloyo dhako man-gi dichwo.”
28
Kuom mano un owetena, un koro un nyithind singruok mana kaka Isaka.
29
To mana kaka e kindeno wuowi mane onywol kuom dwaro mar dhano nosando wuowi mane onywol gi teko mar Roho Maler, e kaka timore bende e kindeni.
30
Muma to wacho angʼo kuom wachni? Owacho niya, “Riemb dhako ma misumbani kod wuode nimar wuod dhako ma misumbani ok nobed jacham girkeni kaachiel gi wuod dhako ma ni thuoloni.”
31
Kuom mano owetena, ok wan nyithind dhako ma misumba, to wan koth dhako man thuolo.
Galatia 4:1
Galatia 4:2
Galatia 4:3
Galatia 4:4
Galatia 4:5
Galatia 4:6
Galatia 4:7
Galatia 4:8
Galatia 4:9
Galatia 4:10
Galatia 4:11
Galatia 4:12
Galatia 4:13
Galatia 4:14
Galatia 4:15
Galatia 4:16
Galatia 4:17
Galatia 4:18
Galatia 4:19
Galatia 4:20
Galatia 4:21
Galatia 4:22
Galatia 4:23
Galatia 4:24
Galatia 4:25
Galatia 4:26
Galatia 4:27
Galatia 4:28
Galatia 4:29
Galatia 4:30
Galatia 4:31
Galatia 1 / Gal 1
Galatia 2 / Gal 2
Galatia 3 / Gal 3
Galatia 4 / Gal 4
Galatia 5 / Gal 5
Galatia 6 / Gal 6