A A A A A
×

Luo Bible 2020

Galatia 2

1
Bangʼ higni apar gangʼwen ne achako adok Jerusalem, ka wan gi Barnaba kendo Tito bende ne wadhigo.
2
Ne adhi nikech fweny mane ayudo, ka aketonegi ler kuom Injili mane ayalo ni joma ok jo-Yahudi. To ne atimo mano lingʼ-lingʼ ni jogo mane chalo jotelo, nimar ne aluor ni dipo ka tija mar lando Injili obet kayiem nono.
3
To kata Tito, mane ni koda, ne ochun mondo oter nyangu, kata obedo ni ne en ja-Yunani.
4
Nobet kamano, nikech jomoko mawuondore ni jowete nobiro kanyo lingʼ-lingʼ mondo onon ane thuolo manade ma wan-go kuom bedo jo-Kristo Yesu, nikech jogi ne dwaro lokowa wasumbini.
5
To ne ok waweyonegi thuolo kata matin, mondo eka adiera mar Injili kik lalnu.
6
Ne ok adewo wach jogo mane nenore ka jotelo, nimar ne ok gimiya wach moro manyien nikech Nyasaye ok odewo nenruok ma oko mar dhano.
7
Kar timo kamano to negineno ni Nyasaye ne osemiya tich mar yalo Injili ne joma ok jo-Yahudi, mana kaka Petro bende nosemi tich mar yalo ni jo-Yahudi.
8
Nikech Nyasaye achiel mane tiyo gi Petro e yalone kaka jaote e kind jo-Yahudi ema bende ne tiyo koda kaka jaote ni joma ok jo-Yahudi.
9
Jogo mane ji oyiego kaka sirni, ma gin; Jakobo, Petro kod Johana, noriwa lwedo kaachiel gi Barnaba kane gineno ngʼwono mane omiya. Ne giyie mondo wadhi wayal ni joma ok jo-Yahudi, ka gin to gidhi ir jo-Yahudi.
10
Gimoro achiel mane gikwayowa mondo kik wiwa wilgo ne en ni mondo wadhi nyime gi konyo joma odhier, gima an awuon ne aikora timo.
11
Kane Petro obiro Antiokia, ne akwere e wangʼe nikech kethone ne nenore ratiro.
12
Ka jo-Israel moko ne pod ok obiro koa ir Jakobo, Petro ne thoro chiemo gi joma ok jo-Yahudi. To kane gichopo, Petro nongʼwony mi opogore gi joma ok jo-Yahudi nikech ne oluorogi.
13
Jo-Yahudi mamoko bende nodonjo kode e wuondruokneno, mi nyaka Barnaba bende noriwore kode e wuondruokno.
14
Kane aneno ni wuondruokgino opogore gi adiera mar Injili, ne awacho ne Petro ka giduto giwinjo niya, “Ka in iwuon in ja-Yahudi, to itimo timbe joma ok jo-Yahudi, koro marangʼo ichuno joma ok jo-Yahudi mondo oluw timbe jo-Yahudi?
15
“Wan wawegi nonywolwa jo-Yahudi to ok joma ok jo-Yahudi ma joricho,
16
wangʼeyo ni dhano ok nyal ket kare kuom mako Chik, to mana kuom yie kuom Yesu Kristo. Omiyo kata mana wan bende waseketo yiewa kuom Kristo Yesu, mondo eka oketwa kare kuom yie kuom Kristo, to ok kuom mako chik, nikech onge ngʼama ibiro ket kare nikech mako chik.
17
“Kapo ni wan mwaseyie kuom Kristo mondo oketwa kare ema pod yudore ni wan joricho, to mano dinyis ni Kristo jiwo richo e ngimawa koso? Ok kamano ngangʼ!
18
Ka achako agero gik mane amuko, to mano nyiso malongʼo ni an jaketh chik.
19
“Nikech korka chik to ne asetho kuom chik mondo eka abed mangima ne Nyasaye.
20
Osegura kaachiel gi Kristo, kendo an koro ok ema angima, to Kristo ema ngima kuoma. Ngima makoro angimago e ringra an-go mana kuom yie ma ayiego kuom Wuod Nyasaye, mane ohera kendo ochiwore owuon ni an.
21
Ok anyal kawo ngʼwono Nyasaye ka gir tugo, nikech ka dipo ni ngima makare inyalo yudo kuom mako Chik, to kare Kristo notho kayiem nono!”
Galatia 2:1
Galatia 2:2
Galatia 2:3
Galatia 2:4
Galatia 2:5
Galatia 2:6
Galatia 2:7
Galatia 2:8
Galatia 2:9
Galatia 2:10
Galatia 2:11
Galatia 2:12
Galatia 2:13
Galatia 2:14
Galatia 2:15
Galatia 2:16
Galatia 2:17
Galatia 2:18
Galatia 2:19
Galatia 2:20
Galatia 2:21
Galatia 1 / Gal 1
Galatia 2 / Gal 2
Galatia 3 / Gal 3
Galatia 4 / Gal 4
Galatia 5 / Gal 5
Galatia 6 / Gal 6