A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Korintho 9

1
Onge tiende mondo andiknu kendo kuom kony monego oor ni jo-Nyasaye.
2
Angʼeyo ni uikoru konyo, kendo asepwoyou ni jo-Makedonia, ka anyisogi ni owete man Akaya osebedo moikore konyo chakre higa mokalo kendo ramo maru osejiwo thothgi.
3
Koro ee aoro owetegi mondo pwochwa kuomu kuom wachni kik lokre mana weche manono; to mondo giyudu kuikoru mana kaka ne asewachonegi.
4
Nono to, ka jo-Makedoniagi obiro koda moyudo ka ok uikoru, wiwa dikuodi, ka ok awuoyo kuom wichkuot ma un bende duyudi, nikech geno maduongʼ ma waseketo kuomu.
5
Kuom mano, ne aneno ni ber mondo ajiw owetegi mondo olimu chon mondo utiek chenro duto mag chiwo mag ngʼwono mane usesingoru ni ubiro chiwo. Kamano, ka abiro to anayud ka chiwo maru mar ngʼwono oikore, kendo mano nonyis ni uchiwe gi ngʼwono, to ok kuom achuna.
6
Paruru wachni: Ngʼat mochwoyo kodhi manok kayo cham manok, to ngʼat mochwoyo kothe mangʼeny kayo cham mangʼeny.
7
Ngʼato ka ngʼato mondo ochiw kaka chunye oyiero, ma ok oywago angʼe, kata nikech ochune, nimar Nyasaye ohero ngʼat ma chiwone ka mor.
8
To Nyasaye nyalo miyo ubed gi gweth mogundho, mondo kinde duto ubed gi gik moko duto munyalo konyorugo un uwegi, kod mamoko malangʼ munyalo konyogo joma moko.
9
Mana kaka ondiki niya, “Gisepogo gigegi ne joma odhier, bergi osiko nyaka chiengʼ.”
10
Koro Jal machiwo kodhi ne jachwoyo kendo machiwo chiemo michamo biro chiwonu kendo medonu nyadi mangʼeny kodhi michwoyo kendo obiro miyo timu makare medore.
11
Obiro miyo udok jo-mwandu e yore duto, mondo ubed mangʼwon kinde duto, kendo mondo ji mangʼeny odwok erokamano ni Nyasaye kuom mich mane watero nigi koa kuomu.
12
Nikech tich ma utimo ok chop mana dwaro jo-Nyasaye kende, to bende omiyo ji dwoko erokamano ne Nyasaye nikech kony ma giyudo.
13
Kuom nyiso ni uchungʼ kodwa e tijni, umiyo Nyasaye duongʼ nikech mano nyiso ni umako chik mar Injili mar Kristo mwalando, kuom ngʼwono mane omiyo uyie pogo kodgi giu, kaachiel gi jomoko bende.
14
Omiyo gibiro lamonu Nyasaye, ka chunygi otwere kodu, kuom ngʼwono mogundho ma Nyasaye osemiyou.
15
Wagouru erokamano ne Nyasaye kuom michne maduongʼ mokalo apima!
2 Korintho 9:1
2 Korintho 9:2
2 Korintho 9:3
2 Korintho 9:4
2 Korintho 9:5
2 Korintho 9:6
2 Korintho 9:7
2 Korintho 9:8
2 Korintho 9:9
2 Korintho 9:10
2 Korintho 9:11
2 Korintho 9:12
2 Korintho 9:13
2 Korintho 9:14
2 Korintho 9:15
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13