A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Korintho 8

1
To koro jowetewa wadwaro ni ungʼe gima ngʼwono mar Nyasaye osetimo ni kanisa man Makedonia.
2
Kata obedo ni giseneno malit mokalo pimo, kendo gidhier ahinya kamano, to mago osemiyo gimedo bedo mamor moloyo, kendo chiwogi mar ngʼwono osemedore mokalo pimo.
3
Anyisou adier ni negichiwo kaka ginyalo, kendo moloyo kar tekregi, maonge achuna.
4
Ne gisayowa ka giramo ni gin bende nyaka gichiw makorgi kuom konyo jo-Nyasaye.
5
Negichiwo mathoth moloyo kaka ne waparo! Mokwongo negichiwore ni Ruoth; eka bangʼe gichiwore ni wan bende, kaka Nyasaye dwaro.
6
Omiyo ne wajiwo Tito, kaka en ema nochako tijni e dieru, mondo odhi kode nyime nyaka chop otiek tij ngʼwonono.
7
To ka umewo mokalo e gik moko duto ma un-go, kaka: yie maru, gi losou, gi ngʼeyou, gi ikruok maru mar konyo, kod hera muherowago; koro wadwaro ni tij ngʼwononi mar chiwo bende utimie maber moloyo.
8
Ok amiu chik kuom wachni, to anyisou kaka joma oikore konyo tich Nyasaye mondo atemgo herau ka bende en hera madier.
9
Nikech ungʼeyo ngʼwono mar Ruodhwa Yesu Kristo kaka chal, ni kata obedo ni ne en gi mwandu, to nodoko modhier, nikech un, mondo un ubed jo-mwandu nikech dhierneno.
10
Koro ma e paro ma an-go kuom wachni: Sani koro ber mondo utiek tich mane uchako higa mokalo. Un ema ne uchako tijni mokwongo, ok nukwongo chako choko kende, to nukwongo bedo gi dwaro mar chiwo giu bende.
11
Omiyo koro dhiuru nyime gi tijno nyaka utieke! Beduru gi ikruok mar tieke mana kaka nubedo gi chenro mar chake, to timuru kamano mana gi giu maun-go.
12
Nikech un gidwaro mar chiwo, to Nyasaye biro rwako chiwono kaluwore gi gik maun-go munyalo chiwo, to ok gik muongego.
13
Dwarowa ok en mondo jomoko odongʼ gi tingʼ mayot, to un wamiu tingʼ mapek, to dwarowa en ni ji duto ochiw maromre.
14
Kaka un gi gik mogundho e kindeni, ber mondo ukony jogo mochando mondo gin bende gibi gikonyu ka gin-go mogundho. Kamano otimore to ubiro bedo gi konyruok maromre,
15
mana kaka ondiki niya, “Ngʼat mane ochoko mangʼeny ok ne nigi mangʼeny bende ngʼat mane ochoko matin, ok ne nigi matin ahinya.”
16
Adwoko erokamano ni Nyasaye moseketo, e chuny Tito, dwaro mar konyou, mana kaka an bende an-go.
17
Ne ok orwako mana kwayowa kende, to ne ochiwore kende en owuon mar konyou, mi koro ero obiro iru kuom dwarone owuon.
18
To bende waoro owadwa moro kode, mongʼere e kanisni duto nikech tije mar lando Injili.
19
To ok mano kende, kanisa noyiere mondo odhi kodwa e wuodhwa mar tero chiwo. Tijno watimo mondo wami Ruoth owuon duongʼ kendo mondo ji ongʼe ni waikore konyo.
20
Wadwaro mondo ji kik ne rach moro e yo mwatiye tij mich mar ngʼwononi.
21
Nikech watemo matek mondo watim maber, ok e wangʼ Ruoth kende, to e wangʼ dhano bende.
22
Ngʼat machielo mwaoro kodgi en owadwa mwasetemo mwaneno ni en ngʼama ochiwore ni tije mangʼeny, to sani koro ochiwore moloyo nikech gen mogenougo.
23
Tito to anyalo wuoyo kuome kaka ngʼat mwagenorego kendo jatich mwatiyogo kaachiel e dieru, to jowetewa mamokogo to gin joma kanisa ooro, mondo omi Kristo duongʼ.
24
Omiyo nyisuru jootewago ni un joma ohero ji, mondo kanisni duto ongʼe ni mor ma wan godo kuomu ok en mor manono.
2 Korintho 8:1
2 Korintho 8:2
2 Korintho 8:3
2 Korintho 8:4
2 Korintho 8:5
2 Korintho 8:6
2 Korintho 8:7
2 Korintho 8:8
2 Korintho 8:9
2 Korintho 8:10
2 Korintho 8:11
2 Korintho 8:12
2 Korintho 8:13
2 Korintho 8:14
2 Korintho 8:15
2 Korintho 8:16
2 Korintho 8:17
2 Korintho 8:18
2 Korintho 8:19
2 Korintho 8:20
2 Korintho 8:21
2 Korintho 8:22
2 Korintho 8:23
2 Korintho 8:24
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13