A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Korintho 7

1
Koro osiepena mageno, nikech wan gi singruokgi, wapwodhreuru kuom gik moko duto machido ringruok gi chuny mondo wadok jomaler chuth nikech waluoro Nyasaye.
2
Yawnwauru chunyu. Pok watimo ni ngʼato marach kendo pok waketho ni ngʼato, bende pok wakonyore gi yore mag miriambo.
3
Ok awach wechegi mondo angʼadnu bura kaka joketho, nikech mana kaka nasewachonu motelo, wagenou gi genruok maduongʼ e chunywa, kendo waikore tho kodu kendo bedo mangima kodu.
4
An gi chir maduongʼ kuomu; asungora matek nikech un! Kaparou to chunya yudo jip mathoth kendo e chandruokwa duto, chunya opongʼ gi mor mogundho.
5
Kane wachopo Makedonia, ne ok wayudo thuolo mar yweyo. Ne wayudo chandruok mathoth ka wasigu olworowa koni gi koni; ka chunywa bende opongʼ gi luoro.
6
To Nyasaye, ma jiwo joma chunygi onyosore, nojiwowa kane Tito obiro irwa,
7
to ok birone kende ema nojiwowa, to hoch mane uhoyego bende nojiwowa. Nonyisowa kaka un gi siso mar nena, kendo kaka un gi kuyo maduongʼ, kendo kaka chunyu omoko nikech wachna, ma mago duto nomiya amor moloyo.
8
Nikech kata ka barupa mane andikonu nomiyo ukuyo, to ok anyal timonu mos. Kata kamano ne atimo mos, nikech aneno ni barupano nomiyou chuny lit, to mana matin nono.
9
To koro amor, ok nikech ne amiyo ukuyo, to mana nikech kuyouno nomiyo uyudo lokruok muweyo richo. Nimar ne ukuyo kaka Nyasaye dwaro, omiyo ne ok uyudo chandruok moro amora nikech wan.
10
Kuyo ma ngʼato bedogo e yo ma Nyasaye dwaro kelone lokruok mar weyo richo kod warruok maonge ywago angʼe, to kuyo mar piny kelone mana tho.
11
Neuru gima kit kuyo mar Nyasaye osenyago e ngimau: osemiyo udoko joma otangʼ mak badhre ni loso weche manie dieru. Koro usin gi timbe mamono; uluoro donjo e richo; uhera kendo ugombo mondo amed konyou e wachno kendo uikoru kumo joma oketho. Koro usepwodhoru udoko maler e wach mane otimore e dieru.
12
Omiyo kata kane andikonu, to ne ok en nikech wach ngʼat mane otimo marach, kata nikech joma notimnigi marach, to ne andikonu mondo, e nyim Nyasaye, uneye kaka ugenowa.
13
Wechegi duto osejiwowa. Kaachiel gi jip mane wayudo koa kuomwa wawegi, moloyo to ne wamor kane waneno mor mane Tito nigo, nikech dhial mane umiye.
14
Noyudo asepwoyou ne Tito, kendo koro ok usekuodo wiya. To mana gik moko duto mwasebedo ka wawachonu gin adiera e kaka pwoch mane wapwoyou ne Tito kuomu bende osedoko gima adier.
15
Omiyo koro hera moherougo osemedore moloyo, koparo kaka un duto ne uwinjo wachwa, kendo kaka ne urwake kumiye luoro maduongʼ.
16
Amor ahinya ni anyalo bedo gi geno kuomu chuth.
2 Korintho 7:1
2 Korintho 7:2
2 Korintho 7:3
2 Korintho 7:4
2 Korintho 7:5
2 Korintho 7:6
2 Korintho 7:7
2 Korintho 7:8
2 Korintho 7:9
2 Korintho 7:10
2 Korintho 7:11
2 Korintho 7:12
2 Korintho 7:13
2 Korintho 7:14
2 Korintho 7:15
2 Korintho 7:16
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13