A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

2 Korintho 31
Dibed ni wachako pwoyorenu kendo? Koso wachako dwaro barupe mag pwoch moa kuomu, kata mwabirogo iru, kaka jomoko ohero timo?
2
Un e barupewa, mondiki e chunywa, kendo ma ji duto ongʼeyo, kendo somo.
3
Unyiso ni un barupe moa kuom Kristo, ma tijwa okelo, ma ok ondiki gi wino, to mondiki gi Roho Maler mar Nyasaye mangima, bende ok ma ondiki e kite mopa, to mondiki e chuny dhano.
4
Mano e chir ma wan-go kuom Nyasaye nikech Kristo.
5
Ok ni wan gi nyalo moro kuomwa wawegi mar tiyo tijni, to nyalowa aa kuom Nyasaye.
6
Osemiyowa nyalo mar bedo jotich mag singruok manyien, ma ok otenore kuom chik mondiki, to motenore kuom chuny, nikech chik kelo tho, to Roho to chiwo ngima.
7
Koro ka tich mane okelo tho, mane ondike kite mopa, ne obiro gi duongʼ mondo omi jo-Israel kik ngʼi wangʼ Musa tir nikech duongʼne kata obedo ni duongʼno ne dhi ka rumo kamano.
8
To koro tich mar Roho dibed gi duongʼ machalo nadi?
9
Ka tich ma ingʼadonego ji bura nigi duongʼ kamano, to tich, maketo ji kare, nyaka bed gi duongʼ moloyo!
10
Nikech gimane nigi duongʼ sani kindecha koro onge gi duongʼ minyalo pimo gi mano maduongʼ moloye.
11
To ka mano marumo nobiro gi duongʼ kamano to kara koro mano masiko nyaka bed gi duongʼ mangʼongo moloyo!
12
Emomiyo ka koro wan gi geno machal kama, wawuoyo gi chir mathoth.
13
Ok wachal gi Musa mane umo wangʼe mondo kik jo-Israel ne ka ler manie pat wangʼe rumo.
14
To pachgi nosiko kodinore, nikech nyaka chil kawuono ragengʼno pod oumo chunygi ka isomo singruok machon. Pod ok ogole nikech ragengʼno igolo mana ka ngʼato ni kuom Kristo.
15
Kata mana sani kisomo chik Musa to ragengʼno pod oumo chunygi.
16
To sa asaya ma ngʼato olokore odhi ir Ruoth to ragengʼno igolo oko.
17
Koro Ruoth e Rohonogo; kendo kama Roho mar Ruoth nitie, thuolo nitie.
18
Koro wan duto mwaonge gi ragengʼ e wengewa wachalo gi rangʼi kendo wamiyo ler mar ruoth nenore ratiro kendo lerno medore ameda pile ka kitwa medo bedo machal kode; mano en tich Ruoth ma en Roho.2 Korintho 3:1
2 Korintho 3:2
2 Korintho 3:3
2 Korintho 3:4
2 Korintho 3:5
2 Korintho 3:6
2 Korintho 3:7
2 Korintho 3:8
2 Korintho 3:9
2 Korintho 3:10
2 Korintho 3:11
2 Korintho 3:12
2 Korintho 3:13
2 Korintho 3:14
2 Korintho 3:15
2 Korintho 3:16
2 Korintho 3:17
2 Korintho 3:18


2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13