A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

2 Korintho 21
Omiyo ne angʼado e chunya, ni ok anachak alimu kendo ka limbena dikelnu kuyo.
2
Nikech ka an ema amiyo ubedo mokuyo, to en ngʼa ma dimiya mor, ka ok mana un ma amiyou chuny lit?
3
Mano emomiyo ne andikonu kamano, mondo kane abiro iru to kik umiya kuyo un monego umiya mor. Nikech angʼeyo malongʼo chuth ni ka amor eka un duto bende umor.
4
Ne andikonu ka chunya chandore kendo lit; kendo pi wangʼa ne chwer mangʼeny, nikech ne ok adwar mondo ami ubed mokuyo, to ne adwaro mondo ungʼe kaka aherou, un duto, gihera matut.
5
Ponono ngʼato osekelo chuny lit, an ok ema osekelona chuny litno, to osekele mana ni un, ka ok adwar jimbo wachno.
6
To kum ma ji mathoth kuomu osemiyo ngʼatni koro oromo.
7
Sani koro nyaka uwene richone kendo uhoye, mondo kik kuyo mareno nege.
8
Omiyo akwayou mondo koro unyise hera moloyo.
9
Gima omiyo ne andikonu ne en mondo atemu ane kendo angʼe ka bende un joma nigi luor e gik moko duto.
10
Ngʼato angʼata muweyone richone an bende aweyone. Nikech ka aweyone ngʼato richone; ka dipo an bende onego awene ngʼato e wach moro amora, to atimo kamano kuom Kristo, nikech un,
11
mondo kik Satan lowa gi riekone, nikech wangʼeyo chenro mage.
12
Kane abiro Troa mondo ayal Injili mar Kristo ne ayudo ka Ruoth noseyawona dhoot,
13
to ne pod aonge gi kwe e chunya nikech ne ok ayudo owadwa Tito kuno. Omiyo ne agoyo oriti ne jogo, mi adhi Makedonia.
14
Erokamano ni Nyasaye, ma kinde duto telonwa kaka joma oselocho kuom Kristo, kendo ma konyore kodwa kuom keyo tik mamit mar ngʼeyo Kristo.
15
Nikech Nyasaye tiyo kodwa kaka tik mamit mar Kristo e kind joma iwaro kod joma lal.
16
Ne joma lal wadum tik mar tho, to ni joma iwaro to wadumnegi tik mar ngima. Koro en ngʼa mowinjore gi tich machal kamano?
17
Nikech wan ok wachal gi ji mathoth mamoko, magajo wach Nyasaye mondo giyudie ohala. Wan to wan joma Nyasaye oseoro kendo wawacho adiera e nyime kuom Kristo.2 Korintho 2:1
2 Korintho 2:2
2 Korintho 2:3
2 Korintho 2:4
2 Korintho 2:5
2 Korintho 2:6
2 Korintho 2:7
2 Korintho 2:8
2 Korintho 2:9
2 Korintho 2:10
2 Korintho 2:11
2 Korintho 2:12
2 Korintho 2:13
2 Korintho 2:14
2 Korintho 2:15
2 Korintho 2:16
2 Korintho 2:17


2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13