A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Korintho 12

1
Abiro dhi nyime ka apakora kata obedo ni pakruok ma apakorago ok kony gimoro. To koro awuoyo kuom lek gi fweny mane Ruoth omiya.
2
Angʼeyo ja-Kristo moro mane oyudhi moter e polo mar adek, higni apar gangʼwen mokadho. Akia kata notere kuno e ringruok kata nodhi gi chunye, to Nyasaye ema ongʼeyo.
3
Kendo angʼeyo ni ngʼatni noter e paradiso to ok angʼeyo ni gino notimore adier kata nine en mana fweny, to Nyasaye kende ema ongʼeyo.
4
E paradiso kuno nowinjoe weche malich ma ok oyiene dhano wuoyoe.
5
Abiro mana pakora kuom ngʼat machalo kamano, to ok anyal pakora kuoma awuon, makmana ka apakora kuom gigo manyiso nyawona.
6
To kata ka daher mar pakora, to ok dikawa ni afuwo, nikech gik ma dimi apakra gin adier. To ok abi pakora, nikech ok adwar ni ngʼato okawa ni an ngʼama lich moloyo gik moseneno ka atimo, kata mosewinjo ka awacho.
7
Kuom mano, mondo omi kik abed gi sunga e chunya kuom gik malich miwuoro mane aneno e fweny, ne omiya kudho machwoyo ringra. Kudhono ne en jaote mar Satan, ma noor mondo osanda.
8
Ne alamo Ruoth nyadidek kuom wachni, ka asaye mondo ogolna kudhono;
9
to ne odwoka niya, “Ngʼwonona mamiyi oromi, nikech kama nyawo nitie ema tekona tiyoe moloyo.” Emomiyo, abiro medo pakora gi ilo kuom nyawona, eka teko mar Kristo osik kuoma.
10
Mano emomiyo ayie nyawo, ayany, chandruok, sand, midhiero nikech Kristo, nimar ka anyap eka atek.
11
Un ema umiyo atimora kaka ngʼama ofuwo. To joma onego opwoya gin un, nikech kata ka achalo ngʼama ofuwo kamano, to joote mudhialo ni lichgo ok oloya kata matin.
12
Gik manyiso ni ngʼato jaote mar adier, magin ranyisi gi honni kod gik madongo dongo miwuoro, ne atimo e dieru ka ahora mos ahinya.
13
En angʼo mane atimo ni kanisni mamoko mane ok atimonu, makmana ni un ne ok amiyou tingʼ mapek mar konya? Ka dipo ni mano ne rachnu to mondo uwena!
14
Koro aikora biro limou e limbena mar adek. Ka abiro to ok abi miyou tingʼ mapek, nikech un ema adwarou, to ok gigeu. Mano en gima ongʼere, nikech nyithindo ok ema onego okan mwandu ni jonywolgi, to jonywol ema onego oken ni nyithindgi.
15
Emomiyo aikora mar miyou gik moko duto ma an-go, koda ka ngimana bende, mondo akonyu. Ka an aherou malach kamano, koro un onego uhera matin adier?
16
Koro unyalo yie koda nine ok abedonu tingʼ mapek. To pod unyalo wacho ni ne akonyora gi rieka maricho mondo amau lingʼ-lingʼ.
17
Bende dibed ne amayoue giru moro kuom joma ne aoro iru?
18
Ne ajiwo Tito mondo obi iru, kendo ne aore gi owadwa machielo mondo obi kode. Dibed Tito owuon nomayou giu? Donge an gi Tito ne watiyo e dieru ka wan gi chuny machalre kendo ka waluwo yo machalre?
19
Sa moro nyalo bet ni uparo ni watemo pwoyorenu kuom wuoyonu kama. Ooyo, wawuoyo e nyim Nyasaye mana kaka jo-Kristo. Osiepewa mwageno, ngʼeuru ni gik moko duto ma watimo en ni mondo wajiu.
20
Aluor ni ka abiro iru kuno to anyalo yudou ka ok uchal kaka adwaro ni uchal, kendo un bende unyalo yudo ka apogora gi kaka udwaro ni abedi. Aluor ni anyalo yudo ka nitie dhawo gi nyiego, gi mirima, gi pogruok, gi ajara, gi kuoth, gi sunga kod koko e dieru.
21
Aluor bende ni ka achako alimou, to timbeu nyalo miyo Nyasacha kuod wiya e nyimu, mi aywagi nikech ji mathoth kuomu mosetimo richo to otamore weyo timbegi maricho kaka, terruok kod anjawo.
2 Korintho 12:1
2 Korintho 12:2
2 Korintho 12:3
2 Korintho 12:4
2 Korintho 12:5
2 Korintho 12:6
2 Korintho 12:7
2 Korintho 12:8
2 Korintho 12:9
2 Korintho 12:10
2 Korintho 12:11
2 Korintho 12:12
2 Korintho 12:13
2 Korintho 12:14
2 Korintho 12:15
2 Korintho 12:16
2 Korintho 12:17
2 Korintho 12:18
2 Korintho 12:19
2 Korintho 12:20
2 Korintho 12:21
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13