A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Korintho 11

1
Ageno ni ubiro bedo mangʼwon koda nikech adwaro wuoyo mofuwo matin, ma bende usebedo ka utimo.
2
Nyiego omaka kodu ma en nyiek Nyasaye. Ne asingou ni dichwo achiel kende, ma en Kristo, mondo omi achiwu kaka nyako mangili ni en.
3
To aluor ni kaka thuol nowuondo Hawa gi miriambone mariek, e kaka un bende inyalo wuondu mi uwe hero Kristo gi chunyu duto.
4
Nikech ka ngʼato obiro e dieru ma oyalonu Yesu mopogore gi mano mane wayalonu, kendo kata uyudo Roho machielo gi mano mane uyudo, kendo uyie gi Injili moro amora mopogore gi mane uyudo, kendo uchikone itu gimor,
5
to ok apar ni an chien ahinya moloyo “joote” moko ma uparo ni dongogo!
6
Nyalo bedo ni ok alony kuom wuoyo, to kata kamano rieko to an-go. Wasebedo ka waleronu wechegi kinde ka kinde.
7
Dipo nine ukwana jaketho nikech ne adwokora piny, mondo eka atingʼu malo, kane ayalonu Injili mar Nyasaye ma ok adwaro chudo koa kuomu?
8
Ne akawo chudo e kanisa mondo atinugo mana ka gima amayogi.
9
Kendo kane atiyo e dieru, to ne ok amiyo ngʼato angʼata tingʼ mapek e kinde mane an gi dwaro moro amora, nikech owete moa Makedonia nokelona gik moko duto mag konyruok mane achando. Asetemo matek mondo kik amiu tingʼ mapek e yo moro amora, kendo pod abiro medo timo kamano.
10
Chutho, kaka an gi adiera mar Kristo, onge ngʼama biro mona pakora e gwenge mag Akaya.
11
Nangʼo? Nikech ok aherou koso? Ooyo, kata Nyasaye bende ongʼeyo ni aherou.
12
To abiro dhi nyime katimo gima atimoni mondo agengʼ joote mamoko mag miriambo madwaro duongʼ mondo nenre ni gitiyo tich machalre gi marwa.
13
Jogo ok gin joote madier. Gin joote mag miriambo, kendo giriambo kuom tich ma gitimo, ka giketore mondo gichal gi joote madier mag Kristo.
14
To mano gima ok nyal bwogowa nikech kata Satan bende wuondore ni en malaika mar ler.
15
Kuom mano wachni ok wendo kuomwa, ka jotich Satan bende oriedo mondo okwan kaka jotich mag tim makare. To e giko gibiro yudo kum mowinjore gi timbegi.
16
Amedo wachonu ni kik ngʼato kawa ni afuwo. To ka uhero, to kawauru kaka ngʼama ofuwo, mondo an bende apakrae matin.
17
Gima koro adwaro wachoni ok Ruoth ema oyiena mondo awachi, to awache e yor fuwo.
18
Nikech ji mathoth pakore kaka jopiny pakore, an bende weuru apakra matin.
19
Un uwegi ukwanoru kaka joma riek, to pod urwako mana joma ofuwo gi riekougo!
20
Chutho urwako koda ka joma lokou wasumbini mag-gi, kata makawo giu e yor mecho, kata ma gajou, kata ma tiyou githuon, kata ma diyou piny kendo thalo lembu!
21
Ayie kawo wichkuot muketo kuomano; nikech wan ne ok wanyal timo gik ma jogo timo, nikech wanyap! To ka ngʼato nyalo hedhore mar pakore kuom gimoro amora; awuoyo kaka ngʼama ofuwo, to an bende anyalo pakora mana kaka gin.
22
Gipakore ni gin jo-Hibrania? An bende an ja-Hibrania. Gipakore ni gin jo-Israel? An bende an ja-Israel. Gipakore ni gin nyikwa Ibrahim? An bende an nyakwar Ibrahim.
23
Gipakore gi gin jotich Kristo? Ka awuoyo kamano, to achalo mana janeko. An awuon an jatich maber! Asetiyo matek; osetweya e od twech kuom kinde mangʼeny; osechwada; kendo asebedo machiegni gi tho moloyo ngʼato angʼata kuomgi.
24
Jo-Yahudi ne ochwada kiboko piero adek gochiko nyadibich.
25
Bende jo-Rumi nogoya gi ludhe nyadidek, kendo ne gichiela gi kite dichiel. Yie ne obarore koda e nam nyadidek, kendo chiengʼ moro ne ariyo e dier nam otieno godiechiengʼ.
26
E wuodhena mathoth, aseneno masiche e aore mopongʼ, asethagora e lwet jomecho, e dier jo-Yahudi wetena kod joma ok jo-Yahudi. Masiche ne olwora e mier madongo, e thimbe, e aore, kendo e dier Jowete mawuondore.
27
Asetiyo matek gi lwetena, kendo asechandora malit, ka ok anindi kuom ndalo mangʼeny. Kech osechama, kendo riyo oseloya; kinde mathoth asebedo ka aonge gi chiemo moromo, bende asewuotho duk.
28
To ewi mago duto, tingʼ mapek ma an-go en paro kanisni duto.
29
Ka ngʼato nyap, to donge an bende adoko manyap kode? Koso ka ngʼato odonjo e richo, to donge litna?
30
Ka ochuna ni nyaka apakra, to abiro pakora, kuom gik manyiso nyawona.
31
Nyasaye ma Wuon Ruodhwa Yesu ma ipako nyaka chiengʼ, ongʼeyo ni ok ariambi.
32
Kane an Damaski, jatelo manie bwo ruoth Aretas noketo jorit e ranga dala mar jo-Damaski mondo omaka.
33
To ne atony, kane oketa ei osera, mi olora piny kakadho e otuchi manie kor ohinga.
2 Korintho 11:1
2 Korintho 11:2
2 Korintho 11:3
2 Korintho 11:4
2 Korintho 11:5
2 Korintho 11:6
2 Korintho 11:7
2 Korintho 11:8
2 Korintho 11:9
2 Korintho 11:10
2 Korintho 11:11
2 Korintho 11:12
2 Korintho 11:13
2 Korintho 11:14
2 Korintho 11:15
2 Korintho 11:16
2 Korintho 11:17
2 Korintho 11:18
2 Korintho 11:19
2 Korintho 11:20
2 Korintho 11:21
2 Korintho 11:22
2 Korintho 11:23
2 Korintho 11:24
2 Korintho 11:25
2 Korintho 11:26
2 Korintho 11:27
2 Korintho 11:28
2 Korintho 11:29
2 Korintho 11:30
2 Korintho 11:31
2 Korintho 11:32
2 Korintho 11:33
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13