A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

2 Korintho 101
An Paulo koro akwayou kuom muolo kod ngʼwono mar Kristo mondo uwinja. An ma usebedo kuwacho ni amuol ka an kodu, to ager ka an mabor kodu!
2
Asayou ni kik umi abi iru ka ager, kaka ajatimo ni jomoko maparo ni wadak e pinyni kaluwore gi dwaro piny.
3
Nikech kata obedo ni wadak e pinyni, to ok wakedi kaka jopiny kedo.
4
Nikech gige lweny mwakedogo ok gin mag pinyni, to gin gige lweny mager mag Nyasaye, mwakonyorego kuom muko kuonde mochiel motegno.
5
Waketho mbekni kod riekni mag wuondruok duto mag sunga dhano, ma dino ni ji yor ngʼeyo Nyasaye, kendo watweyo paro ka paro mobam, mondo omi wami owinj Kristo.
6
Adier, wabiro kumo ji duto motamore winjo wach, nyaka chop un duto ubed joma olokore chuth.
7
Uneno gik moko mana gi wangʼ mar dhano. To ka ngʼato paro ni en ngʼat Kristo, to kik chunye wuonde ni en ngʼat Kristo moloyowa!
8
To ka dipo ni asepakora moloyo teko ma Ruoth osemiyowa mar gerou mondo udongi moloyo thirou, to wiya ok nokuodi e wachno.
9
Ok adwar mondo anenra ka gima abwogo chunyu gi barupena.
10
Nikech jomoko kuomu wacho niya, “Barupene nigi teko kendo wuoyo mager, to ka en kodwa to onenore ngʼama yomyom, kendo koyalo to wechene onge gi teko.”
11
Joma kamago onego ngʼe ni weche ma andikonu e barupena ka aonge, ema bende abiro timo ka an kodu.
12
Chutho, ok dwaher mar ketore, kata pimore gi jogo matingʼore malo, kaka joma lich mokalo. Joma kamago ofuwo, kuom pimore gi rapim magin giwegi ema giketo, kendo kuom ngʼado buchgi kendgi, kaka joma lich.
13
Wan to ok dwapakre mokalo tongʼwa, en tongʼ ma Nyasaye owuon ema noketonwa kaluwore gi tichne, kendo un bende un ei tongʼno.
14
Omiyo ka wapakore e tijwani to ok wakalo tongʼ nikech wan ema ne wakwongo kelonu Injili mar Kristo bangʼ wuotho wuoth marabora.
15
To bende, ok dwapakre mokalo tongʼwa kuom tich ma jomoko nono ema timo. To genowa en ni, kaka yie maru medo gerore, e kaka tongʼwa mar lando Injili biro medo yarore,
16
mondo wayal Injili e pinje maboyo moyombo thuru. Nikech ok wadwar pakore kuom tich ma ngʼat machielo ema otimo e kare mar tich.
17
To, “Ngʼat ma sungore mondo osungre kuom Jehova Nyasaye.”
18
Nikech ngʼat ma Ruoth pako ema ji yiego, to ngʼat mapakore kende onge rieko.2 Korintho 10:1
2 Korintho 10:2
2 Korintho 10:3
2 Korintho 10:4
2 Korintho 10:5
2 Korintho 10:6
2 Korintho 10:7
2 Korintho 10:8
2 Korintho 10:9
2 Korintho 10:10
2 Korintho 10:11
2 Korintho 10:12
2 Korintho 10:13
2 Korintho 10:14
2 Korintho 10:15
2 Korintho 10:16
2 Korintho 10:17
2 Korintho 10:18


2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13