A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Korintho 9

1
To donge an thuolo? Donge an jaote? Donge ne aneno Yesu Ruodhwa? Koso donge un olemo mar tichna kuom Ruoth?
2
Kata ka jomoko ok okawa kaka jaote, to un owinjore ukawa kamano, nikech un e ranyisi mar bedona jaote kuom Ruoth.
3
Joma ngʼadona bura to adwoko kama.
4
Donge wan gi ratiro mondo omiwa chiemo gi math?
5
Donge wan gi ratiro mar wuotho gi mondewa e wuodhewa mag Injili kaka joote mamoko, kendo kaka jowete Ruoth kod Petro johero timo?
6
Koso an kod Barnaba ema nyaka wati eka wachiem?
7
En jalweny mane machulo pokne kende ka en e lweny? En japur mane ma ok cham olemo mowuok e puothe mar mzabibu? Koso jakwath mane makwayo jamni, to ok omadhi cha jamnigo?
8
Koso awuoyo awuoya ka dhano? Donge Chik bende jiwo wachni?
9
Nimar ondiki e chik Musa niya, “Kik utwe dho dhiangʼ kaywayo lodi ma idinogo cham.” Uparo ni wach rwedhi ema ne chando chuny Nyasaye koso?
10
Donge wan ema ne owuoyo kuomwa kowacho wachni? Ee, wachni ne ondiknwa, nikech ka japur puro kendo jakeyo keyo, to gitimo kamano ka gigeno ni ibiro pognigi cham moko.
11
Ka wachwoyo kodhi mar chuny e dieru, to ere rachne ka wakayo kuomu gik mwakonyorego?
12
Ka joma moko to nigi ratironi mar yudo konyruokgi koa kuomu, donge wan onego wabed gi ratiro makamano moloyogi? Wan to pok wakonyore gi ratironi. Kar timo kamano, to wasetuonore yuto mawa mondo kik waket obadho moro amora manyalo gengʼo Injili mar Kristo.
13
Donge ungʼeyo ni joma tiyo e hekalu yudo chiembgi koa e hekalu, kendo ni joma chiwo misango ewi kendo mar misango ipogonegi misangogo?
14
Kamano bende e kaka Ruoth Nyasaye nochiko mondo joma lando Injili oyud konyruok duto mag ngimagi koa kuom Injili ma giyalo.
15
An to pok akonyora gi ratiro mawan-gogi kata achiel, kendo kata sani ok andiknu wechegi mondo akwau kony monego ayudi koa kuomu. Dine obedo maberna ka atho moloyo ka ayiene ngʼato oketho sunganani.
16
Kata kamano, ka ayalo Injili, to ok onego asungra, nikech ochuna ni nyaka ayal. Mano kaka dibed malitna ka ok ayalo Injili!
17
Ka ayalo kuom dwarona to ayudo mich, to ka ok kuom dwarona, to mano nyiso ni achopo ote mano mane omiya.
18
To kara michna en angʼo? En ni mondo ayal Injili maonge gima ochula, mondo kik akonyra gi ratiro ma an-go e tich mar lando Injili.
19
Nikech kata obedo ni an thuolo kendo ok an misumba ngʼato, to aselokora misumba ji duto mondo alok ji mangʼeny oyie kuom Kristo.
20
Ka atiyo e dier jo-Yahudi, to adoko machal kodgi mondo alokgi. Ka atiyo e dier joma luwo chik, to achalo ngʼama luwo chik (kata obedo ni an awuon ok an e bwo chik), eka alok joma luwo chik.
21
Ka atiyo e dier joma onge chik, ne adoko machal kodgi (kata obedo ni chik Nyasaye ok oweya oko nikech an e bwo chik Kristo), eka alok joma onge chik.
22
Joma nyap ne abedonegi manyap eka alokgi. Asetimora gimoro amora ni ji duto mondo atem reso moko kuomgi e yo moro amora manyalore.
23
Magi duto atimo nikech wach Injili, mondo an bende ayud gweth kuom Injilino.
24
Donge ungʼeyo ni e piem mar ngʼwech jongʼwech, duto ringo, to ngʼato achiel kende ema yudo mich? Omiyo ringuru e yo madimi uyud mich.
25
Jangʼwech ka jangʼwech madhi e piem ritore e yore duto. Gitimo kamano mondo giyud osimbo ma ok siki; wan to waritore mondo wayud osimbo mabiro siko nyaka chiengʼ.
26
Emomiyo an ok aringi ka ngʼama okia kuma itieke ngʼwech, bende ok athor diro ngum adira ka gima agoyo yamo nono.
27
Ooyo, asando ringra mondo owinj wachna, mondo kik yud ni an awuon ok ayudo osimb loch, bangʼ yalo Injili ne ji mamoko.
1 Korintho 9:1
1 Korintho 9:2
1 Korintho 9:3
1 Korintho 9:4
1 Korintho 9:5
1 Korintho 9:6
1 Korintho 9:7
1 Korintho 9:8
1 Korintho 9:9
1 Korintho 9:10
1 Korintho 9:11
1 Korintho 9:12
1 Korintho 9:13
1 Korintho 9:14
1 Korintho 9:15
1 Korintho 9:16
1 Korintho 9:17
1 Korintho 9:18
1 Korintho 9:19
1 Korintho 9:20
1 Korintho 9:21
1 Korintho 9:22
1 Korintho 9:23
1 Korintho 9:24
1 Korintho 9:25
1 Korintho 9:26
1 Korintho 9:27
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16