A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Korintho 8

1
Kuom wach chiemo motimgo misango ni nyiseche manono to awachoe kama: Wangʼeyo ni wan duto wan gi rieko. Rieko kelo sunga ni dhano, to hera to gero ji.
2
Ngʼat makawore ni ongʼeyo gimoro kik par ni osengʼeyo moromo kaka dwarore.
3
To ngʼat mohero Nyasaye, to Nyasaye ongʼeyo.
4
To kuom wach mar chamo chiemo motimgo misango ni nyiseche manono, to awachoe kama: Wangʼeyo ni “Nyasaye manono en gima nono e piny-ka,” kendo wangʼeyo ni “Onge Nyasaye moro makmana achiel.”
5
Nikech kata bed ni gik miluongo ni nyisechego nitie, kata gibed e polo, kata e piny mana (kaka nitie “nyiseche” mangʼeny kod “ruodhi” mangʼeny),
6
wan to wangʼeyo ni nitie Nyasaye achiel kende, ma en Wuoro. En ema gik moko duto noa kuome, kendo nomiyowa ngima. Bende nitie Ruoth achiel kende ma en Yesu Kristo. En ema nomiyo gik moko duto obetie kendo en ema omiyowa ngima.
7
To ji duto ok ongʼeyo wachni. Jomoko pod ongʼiyo gi nyiseche manono ma ka gichamo chiemo makamano to giparo mana ni en motimnigo nyasaye manono misango; to nikech chunygi mar pogo ber gi rach otho, gidoko mochido.
8
To chiemo ok kelwa machiegni gi Nyasaye. Kata ka ok wachiemo, to ok wabed jomaricho, to bende ka wachiemo, to onge ohala ma wayudo.
9
Kuom mano, bed motangʼ mondo thuolo ma in-go mar chiemo kata mar weyo chiemo kik lokre kidi mar chwanyruok ni joma yiegi yomyom.
10
Nikech ka ngʼat man-gi yie mayomyomno oneni, in miwacho ni in gi yie motegno, kichiemo e hekalu mar nyiseche manono, donge mano nyalo ywaye mi ocham chiemo motimgo misango ni nyiseche manono?
11
Omiyo ngʼat man-gi yie mayomyomni ma Kristo nothoneno koro kethore mana nikech rieko miwachogo ni iriek.
12
Sa ma itimo richo ni joweteni e yo makamano, kihinyo chunygi mayom yom, ngʼeni itimo richo ni Kristo.
13
Kuom mano, ka gima achamo nyalo miyo wadwa donjo e richo, to abiro weyo chamo ringʼo chuth mondo kik ami opodhi.
1 Korintho 8:1
1 Korintho 8:2
1 Korintho 8:3
1 Korintho 8:4
1 Korintho 8:5
1 Korintho 8:6
1 Korintho 8:7
1 Korintho 8:8
1 Korintho 8:9
1 Korintho 8:10
1 Korintho 8:11
1 Korintho 8:12
1 Korintho 8:13
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16