A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Korintho 7

1
To koro kuom weche mane upenja e barupu, anyalo wacho ni ber mondo ngʼato kik okendi.
2
To nikech weche mag terruok ngʼeny, ngʼato ka ngʼato nyaka bed gi chiege owuon kendo dhako ka dhako obed gi chwore owuon.
3
Dichwo nyaka chop dwach chiege kaka joma okendore, kendo dhako bende nyaka tim kamano ni chwore.
4
Nikech dhako mokendi onge gi teko kuom ringre owuon, to en mar chwore. Kamano bende, dichwo mokendo onge gi teko kuom ringre owuon, to en mar chiege bende.
5
Kik utuonru makmana ka uwinjoru e kindu uwegi mar timo mano kuom kinde machwok mondo uchiwru ni lamo. To bangʼ chiwruok ni lamo, to uchak uriwru kendo mondo kik Satan temu, nikech ok unyal ritoru.
6
Awachonu kamano koa e pacha awuon, to ok kaka chik dwaro.
7
Dobedo maberna moloyo ka ji duto obedo kaka an, to kata kamano, ngʼato ka ngʼato nigi michne ma Nyasaye omiye, ngʼat moro nigi michni, to ngʼat machielo bende nigi mich machielo.
8
To joma pok okendi gi joma pok okendo, kod mon ma chwogi otho, to awachonegi kama: En gima ber moloyo ka gisiko ma ok gikendo kata okendgi, mana kaka an.
9
To ka ok ginyal ritore giwegi, to onego gikendi, kata okendgi nikech kend ber moloyo ka gombo wangʼo ngʼato ka mach.
10
To ne joma osekendo gi joma osekendi achiwonegi chik (chutho ok an, to Ruoth) kama: Dhako kik were gi chwore.
11
To kapo ni otimo kamano, to ochune ni nyaka osik maonge dichwo, to ka ok kamano to odog ir chwore, kendo dichwo bende kik riemb chiege.
12
To kuom ji mamoko modongʼ (chutho ok Ruoth, to an ema awachonegi) kama: Ka owadwa moro ma ja-Kristo nigi dhako ma ok oyie, kendo dhakono oyie dak kode, to kik oriembe.
13
Bende ka dhako nigi dichwo ma ok oyie, to dichwono oyie dak kode kaka chiege, to kik oweye.
14
Nikech dichwo mapok oyie inyalo pwodho nikech chiege, to dhako mapok oyie bende inyalo pwodho nikech chwore moyie. Ka ok kamano, to nyithindu dibed mogak, to koro sani to ginenore ni giler.
15
To ka ngʼat ma ok oyie ojok noa, to weye aweya odhi. Dichwo moyie kata dhako moyie ok otwe e weche ma kamago, nikech Nyasaye oseluongowa mondo wadag gi kwe.
16
Ingʼeyo nadi, in dhako, kata inyalo miyo chwori yudo warruok? Koso, ingʼeyo nade, in dichwo, ni chiegi nyalo yudo warruok nikech in?
17
Kata kamano, ngʼato ka ngʼato onego odag ngimano mane Ruoth oluonge kendo owuoth wuodhno mane Nyasaye oluongee. Ma e chik ma aseketo ne kanisa.
18
Dibed ni ngʼato noluongi koseter nyangu? Kik ogomb ni ne ok otere nyangu. Dibed ni ngʼato noluongi kapok oter nyangu? Ngʼat ma kamano kik ter nyangu.
19
Bedo ni ngʼato oter nyangu kata ok oter nyangu ok en gimoro. Gima duongʼ en rito Chike Nyasaye.
20
Omiyo ngʼato ka ngʼato mondo obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge.
21
Dibed ni ne in misumba kane Nyasaye oluongi? Kik mano chandi, makmana kapo ni inyalo yudo yor bedo thuolo, to tim kamano moloyo.
22
Nikech ngʼat mane Ruoth oluongo ka misumba koro bedo ngʼat man thuolo kuom Ruoth, to bende ngʼat mane ni thuolo kane Ruoth oluongo doko misumba Kristo.
23
Nongʼiewu gi nengo matek, omiyo kik ubed wasumbini mag ji.
24
Jowetena, ngʼato ka ngʼato nigi tingʼ e nyim Nyasaye mondo osik mana kaka Nyasaye noluongeno.
25
Kuom wach nyiri ma ok okendi to awacho kama: Aonge gi chik moa kuom Ruoth, to achiwo pacha kaka ngʼat ma wechene inyalo geno kuom ngʼwono mar Ruoth.
26
Nikech chandruok mantie sani, aparo ni ber mondo usik kaka uchal.
27
Dibed ni ngʼato osekendi? Ka kamano, to kik idwar mondo iweri gi chwori. Dibed ni pok ikendo? Kichal kamano, to kik imany nyako mondo ikendi.
28
To ka ikendo, to ok itimo richo; kata ka nyako okendi bende ok otimo richo. To joma okendo gi mokendi biro neno chandruok mathoth e ngimani, to adwaro ni akonyu mondo kik une chandruokni.
29
Jowetena, gima awachonu en ni sa odongʼ matin. Chakre sani koro joma nigi mon onego odag ka gima giongego;
30
joma ywak onego bedi ka joma ok ywagi; joma mor onego odag ka joma ok nigi mor; joma ngʼiewo gimoro onego odag ka gima gik ma gingʼiewogo ok mag-gi,
31
joma konyore gi gige piny bende kik yie chunygi gedi e gigo, nikech piny ma waneno sani-ni biro kadho.
32
Adwaro ni mondo ubed maonge gi kit parruok moro amora. Dichwo ma ok okendo, weche Ruoth ema omako, kaka onyalo siko kotimo gik mamoro Ruoth,
33
to ngʼama osekendo, to pache omoko e weche pinyni, kaka onyalo timo gik mamiyo chiege mor.
34
Kendo dwarone bende opogore nyadiriyo. Dhako ma ok okendi, kata nyako ngili, paro kuom weche Ruoth. Thorogi maduongʼ en mondo gibed maler e ringregi gi chunygi. To dhako mokendi, to pache ni kuom gige piny, kaka onyalo miyo chwore mor.
35
Awacho wechegi mondo uyud konyruok kuomgi, to ok mondo aketnu chik manyaka uluw. Adwaro ni udagi e yo maber, ka chiwruoku ni Ruoth ok opogore.
36
Ka ngʼato paro ni ok otim maber ne osiepne ma nyako mangili modwaro nyuomo, kendo ka nyakono hike koro medore, to dichwono oneno ni onego okende, to ber mondo okend nyakono. Oonge gi ketho kotimo kamano kendo onego gikendre.
37
To dichwo mosengʼado wach e pache owuon, kendo manyalo chiko dwache maonge ngʼama ochune, koseneno e chunye ni ok odwar nyuomo nyakono, en bende otimo maber.
38
Kuom mano, ngʼat monyuomo nyako mangilino otimo maber, to ngʼat ma ok onywome otimo maber moloyo.
39
Chik otweyo dhako gi chwore ndalo duto ma chwore ngima. To ka chwore otho, to en thuolo mondo onywome gi dichwo moro amora mohero, makmana ni nyaka nyuome gi ngʼat kuom Ruoth.
40
An to pacha neno ni dhako ma chwore otho nyalo neno maber moloyo ka ok ochak onywome, kendo awacho mano ka aparo ni an-gi Roho mar Nyasaye.
1 Korintho 7:1
1 Korintho 7:2
1 Korintho 7:3
1 Korintho 7:4
1 Korintho 7:5
1 Korintho 7:6
1 Korintho 7:7
1 Korintho 7:8
1 Korintho 7:9
1 Korintho 7:10
1 Korintho 7:11
1 Korintho 7:12
1 Korintho 7:13
1 Korintho 7:14
1 Korintho 7:15
1 Korintho 7:16
1 Korintho 7:17
1 Korintho 7:18
1 Korintho 7:19
1 Korintho 7:20
1 Korintho 7:21
1 Korintho 7:22
1 Korintho 7:23
1 Korintho 7:24
1 Korintho 7:25
1 Korintho 7:26
1 Korintho 7:27
1 Korintho 7:28
1 Korintho 7:29
1 Korintho 7:30
1 Korintho 7:31
1 Korintho 7:32
1 Korintho 7:33
1 Korintho 7:34
1 Korintho 7:35
1 Korintho 7:36
1 Korintho 7:37
1 Korintho 7:38
1 Korintho 7:39
1 Korintho 7:40
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16