A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Korintho 6

1
Ka ngʼato moro kuomu nigi wach moro gi wadgi, ere kaka doter wachno e nyim joma okia Nyasaye mondo ongʼad bucheno, kar kelo wachno e nyim jomaler?
2
Donge ungʼeyo ni jomaler ema biro ngʼadone piny bura? Ka un ema onego ungʼadne piny bura, to donge mano nyiso ni unyalo ngʼado bura kuom weche matindo man e kind ji?
3
Donge ungʼeyo ni wan ema wabiro ngʼado bura ne malaike? Koro gige pinyni to donge wanyalo ngʼadone bura moloyo!
4
Ka kamano, to angʼo momiyo ka un gi wach e dieru, to uyiero jongʼad bura ma jopiny ma kwan-gi onge ei kanisa.
5
Awacho mano mondo akuodgo wiu. Bende dibed ni onge ngʼato e dieru kata achiel mariek manyalo ngʼado bura weche man e kind joma oyie?
6
Kar timo kamano, to yudore ni ja-Kristo donjo ne ja-Kristo wadgi e od bura kendo utimo mano e buch jopiny!
7
Kaka un gi buche e kindu kamano, nyiso ni un joma oserem chuth. Kar donjo ne wadu e buch jopiny, to ok iyie otimni atima marach? Ok iweye owuondi awuonda?
8
Kar timo kamano, to un ema uwuondo joweteu kendo utimonegi marach, to eka utimo kamano mana ni joweteu kuom yie.
9
Donge ungʼeyo ni joma timo timbe maricho ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye? Kik ngʼato wuondu! Ngʼeuru ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo ma terore gi chwo wetegi,
10
kata jokuo, kata jowuoro, kata jomer, kata joketh nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.
11
Kamano e kaka jomoko kuomu ne chalo. To ne olwoku mi opwodhu, mi oketu udoko joma kare e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom Roho mar Nyasachwa.
12
Ngʼato nyalo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to gik moko duto ma watimo ok kelnwa konyruok. Bende ngʼato nyalo medo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to ok anyal yie gimoro loka misumbane.
13
“Chiemo en mar ich, ich en mar chiemo,” to Nyasaye biro ketho gik moko ariyo duto. Ringruok ok en mar terruok, to en mar miyo Ruoth duongʼ, mana kaka Ruoth bende en mar ringruok.
14
Kuom teko Nyasaye nochiero Ruoth Yesu oa kuom joma otho kendo wan bende obiro chierowa.
15
Donge ungʼeyo ni ringreu gin fuonde Kristo owuon? Bende dakaw fuonde Kristo mondo ariw gi dhako ma jachode? Mano ok nyal timore ngangʼ!
16
Koso ukia ni ngʼat moriwore gi dhako ma jachode bedo kode e achiel kuom ringruok? Ndiko wacho niya, “Ji ariyogo nodok ringruok achiel.”
17
To ngʼat moriwore gi Ruoth doko chuny achiel kode.
18
Ringuru utony ni terruok. Richo duto ma ngʼato timo otimo oko mar ringre, to ngʼat machodo timo richo ni ringre owuon.
19
Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;
20
to nongʼiewu gi nengo matek. Omiyo miuru Nyasaye duongʼ gi ringreu.
1 Korintho 6:1
1 Korintho 6:2
1 Korintho 6:3
1 Korintho 6:4
1 Korintho 6:5
1 Korintho 6:6
1 Korintho 6:7
1 Korintho 6:8
1 Korintho 6:9
1 Korintho 6:10
1 Korintho 6:11
1 Korintho 6:12
1 Korintho 6:13
1 Korintho 6:14
1 Korintho 6:15
1 Korintho 6:16
1 Korintho 6:17
1 Korintho 6:18
1 Korintho 6:19
1 Korintho 6:20
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16