A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Korintho 5

1
Wachore e lela ni nitie terruok e dieru, kendo ni en kit terruok ma kata jopiny ok tim; nikech ngʼato terore gi chi wuon.
2
To bende pod usungoru asunga! Donge onego bed ni upongʼ gi kuyo mondo ugol oko ngʼat matimo kamano e dieru?
3
Kata obedo ni aonge kodu kuno e ringruok, to ngʼeuru ni an kodu kuom chuny. An to asengʼadone ngʼat matimo tim marachno bura, mana ka gima ne an kodu kuno.
4
Ka uchokoru e nying Ruodhwa Yesu, kendo an kodu kuom chuny, kendo teko mar Ruodhwa Yesu bende ni kodu,
5
to keturu ngʼatni e lwet Satan mondo ringre mohero richono okethi, to chunye to mondo oresi chiengʼ biro Ruoth.
6
Sungau ok ber. Donge ungʼeyo ni thowi matin kende oromo kuodo mogo modwal duto?
7
Goluru thowi machon-no oko e dieru mondo ubed maler chutho, eka unubed ka mogo modwal manyien ma ok oketie thowi, nimar kamano e kaka uchalo. Kristo, ma en nyarombowa mar Pasaka, osetimgo misango.
8
Emomiyo koro watimuru sawo, ok gi thowi machon mar himruok kod timbe maricho, to watime gi makati ma ok oketie thowi, ma en makati mar wuotho e ler kod adiera.
9
Ne asendikonu e barupa motelo ni kik ubedi e kanyakla mar joma terore.
10
Ok awuo kuom jopiny mapok oyie ma terore, kata ma jowuoro, kata ma jomecho, kata malamo nyiseche manono, nikech mano to dichunwa ni wadar e pinyni.
11
To koro andikonu mondo kik ubedi e kanyakla gi ngʼato angʼata maluongore ni owadu kuom Ruoth, to pod terore, kata ma jawuoro, kata malamo nyiseche manono, kata ma jaketh nying ji, kata ma jamer, kata ma jamecho. Ngʼat ma kamano kata chiemo kik uchiemgo.
12
Donge ok en tichna mondo angʼad bura ne joma ok jo-Kristo? Donge joma osebedo e kanyakla mar joma oyie ema onego ungʼadnigi bura?
13
Nyasaye biro ngʼado bura ni joma ni oko, omiyo riemburu jarichono oa e dieru.
1 Korintho 5:1
1 Korintho 5:2
1 Korintho 5:3
1 Korintho 5:4
1 Korintho 5:5
1 Korintho 5:6
1 Korintho 5:7
1 Korintho 5:8
1 Korintho 5:9
1 Korintho 5:10
1 Korintho 5:11
1 Korintho 5:12
1 Korintho 5:13
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16