A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Korintho 4

1
Kuom mano, ji onego okwanwa kaka jotich Kristo, kendo kaka jorit weche mopondo mag Nyasaye.
2
To ongʼere ni joma omi tich mar rito nyaka bed jo-adiera.
3
An awuon ok lichna ka uyala kata ka oyala e od bura moro amora mar dhano. Chutho kata an awuon ok anyal yalora kenda.
4
Chutho ok ane gimoro ma aketho, to mano ok onyisa ni aonge ketho. To Ruoth ema ngʼadona bura.
5
Kuom mano kik ungʼad bura kapok kinde ochopo, to rituru biro mar Ruoth. En owuon noel e lela gik masani opondo e mudho, kendo enonyis paro duto mopondo e chuny dhano. E kindeno ema ngʼato ka ngʼato noyud pak moa kuom Nyasaye.
6
Jowetena, koro asewuoyo kodu ka akonyora gi nyinga kod nying Apolo kaka ranyisi mondo uyud konyruok, kupuonjoru kuomwa tiend wach mawacho niya, “Kik ukal weche mondiki.” Mano biro miyo ok udhial ngʼato moloyo nyawadgi.
7
Angʼo momiyo iparo ni iber moloyo ngʼat machielo? Angʼo ma in-go mane ok omiyi? To ka gima in-gono nomiyi, to angʼo momiyo isungori mana ka gima ne ok omiyigo?
8
Un ero un gi gik moko duto mudwaro kendo usedoko jo-mwandu! Usebedo ruodhi, to wan uwewa oko! Mano kaka agombo ni ne ubed ruodhi adier mondo wan bende wabed ruodhi kaachiel kodu!
9
Nikech nenorena ni Nyasaye oseketowa wan joote, ka joma odongʼ chien bangʼ ji, kendo mana ka joma osengʼadnegi buch tho mondo onegi e dier pap. Oseketwa wabedo joma piny duto rango kendo malaike kod ji bende rangowa.
10
Wan wafuwo nikech Kristo, to un to uriek ei Kristo! Wan wanyap, to un to uroteke! Un imiyou duongʼ, to wan to ochawa!
11
Nyaka koroni kech kayowa kendo riyo oloyowa. Warwako lewni mokidhore okidhore, kendo isandowa malit, ka waonge kata kar dak.
12
Watiyo matek gi lwetewa. Ka ikwongʼowa, to wagwedho joma kwongʼowa; kisandowa, to wayie isandowa asanda;
13
bende ka iyanyowa, to wadwoko gi weche mangʼwon. Nyaka koroni wasedoko machal gi yugi mag piny; wachalo gik mowit oko ni onge tich!
14
Ok andiknu wechegi mondo akuodgo wiu, to andikonugi mondo ajiwu, kaka nyithinda mageno.
15
Kata obedo ni un gi ji alufu apar ma ritou e Kristo, to uonge gi wuone mangʼeny, nikech kuom Kristo Yesu, an ema ne abedo kaka wuonu kane ayalonu Injili.
16
Kuom mano, akwayou mondo ulu timna.
17
Mano emomiyo aoronu Timotheo, ma en wuoda mahero, kendo ma ja-adiera kuom Ruoth. Obiro paronu kit ngimana kuom Kristo Yesu, ma ok opogore gi gik mapuonjo kuonde duto, e kanisa.
18
Jomoko kuomu sunga omako, mana ka gima ok abi biro iru.
19
To abiro biro mapiyo ka Ruoth Nyasaye oyie, kendo kabiro, to anadwar ngʼeyo ok mana kaka josungago wuoyo kende, to bende napenjgi teko ma gin-go.
20
Nikech pinyruoth Nyasaye ok otenore mana kuom weche miwacho gidhok, to otenore kuom teko maduongʼ.
21
Koro ere gima udwaro? Udwaro ni mondo abi iru katingʼo boka, koso abi gihera kod chuny mamuol?
1 Korintho 4:1
1 Korintho 4:2
1 Korintho 4:3
1 Korintho 4:4
1 Korintho 4:5
1 Korintho 4:6
1 Korintho 4:7
1 Korintho 4:8
1 Korintho 4:9
1 Korintho 4:10
1 Korintho 4:11
1 Korintho 4:12
1 Korintho 4:13
1 Korintho 4:14
1 Korintho 4:15
1 Korintho 4:16
1 Korintho 4:17
1 Korintho 4:18
1 Korintho 4:19
1 Korintho 4:20
1 Korintho 4:21
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16