A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Korintho 2

1
Kuom mano jowetena, kane abiro iru to ne ok abiro gi weche mamit kata gi rieko kayalonu matut wach ma lingʼ-lingʼ mar Nyasaye.
2
Nikech nangʼado wach e chunya ni kik angʼe gimoro amora machielo makmana Yesu Kristo kod gur mare.
3
Ne abiro iru gi nyawo kod luoro, kendo ka denda duto tetni.
4
Kane awuoyo kodu kendo ayalonu, to ne ok akonyora gi weche mamit kata mariek maywayo ji, to teko mar Roho ema onyisou ni wach mane ayalonu ne en adier
5
mondo yieu kik gurre kuom rieko dhano, to ogurre mana kuom teko Nyasaye.
6
Kata kamano, wayalo rieko ni joma otegno, to ok rieko mag tiengʼni, kata mag ruodhi mandalogi, mabiro lal nono.
7
Ooyo, wawuoyo kuom rieko mopondo mar Nyasaye, ma en rieko mosebedo kopandi kendo mane Nyasaye oikonwa nyaka aa chakruok piny mondo wayud duongʼ.
8
Jotend pinyni kata achiel ok nowinjo tiend rieko mwayaloni, nikech ka dine giwinje, to ok dine giguro Ruodh Duongʼ.
9
To en mana kaka ondiki niya, “Onge wangʼ moseneno, kata it mosewinjo, kata paro mosengʼeyo gima Nyasaye oseiko ne joma ohere.”
10
Wan to Nyasaye oseelonwa tiend wachne mopondo kuom teko mar Roho mare. Roho Maler fwenyo gik moko duto, nyaka weche matut mag Nyasaye.
11
Koso nitie ngʼato manyalo ngʼeyo pach ngʼat machielo? Donge chuny ngʼato owuon ema ongʼeyo gima ni e iye? Kamano bende e kaka onge ngʼat mongʼeyo pach Nyasaye makmana Roho mar Nyasaye.
12
Roho mwaseyudo ok en roho mar piny, to en Roho moa kuom Nyasaye, mamiyo wangʼeyo mich ma Nyasaye osemiyowa.
13
Mago e weche mwawuoyo kuomgi, ka ok wakonyre gi weche mopuonjwa gi rieko dhano, to wakonyore gi weche ma Roho ema opuonjo, kwalero adiera mag chuny gi weche mag chuny.
14
To ngʼat ringruok ok nyal rwako gik moa kuom Roho mar Nyasaye, nikech onenogi kaka fuwo kendo ok onyal winjo tiendgi, nikech iwinjogi kuom Roho.
15
Ngʼat man-gi Roho nono gik moko duto, to en to onge ngʼama none.
16
“Koso en ngʼa mosengʼeyo pach Jehova Nyasaye ma dingʼadne rieko?” Wan to wan gi pach Kristo.
1 Korintho 2:1
1 Korintho 2:2
1 Korintho 2:3
1 Korintho 2:4
1 Korintho 2:5
1 Korintho 2:6
1 Korintho 2:7
1 Korintho 2:8
1 Korintho 2:9
1 Korintho 2:10
1 Korintho 2:11
1 Korintho 2:12
1 Korintho 2:13
1 Korintho 2:14
1 Korintho 2:15
1 Korintho 2:16
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16