A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

1 Korintho 161
To koro kuom wach choko chiwo ni jo-Nyasaye; to awachoe kama: Timuru gima ne akone kanisa man Galatia mondo otim.
2
Odiechiengʼ mokwongo mar juma ngʼato ka ngʼato kuomu nyaka pog mich moko tenge, kaluwore gi yuto mare mondo ka abiro to onge mich mibiro chok kendo.
3
Yieruru jomoko kuomu mondo ka biro to andiknegi barupe mapwodhogigo mondo giter mich muchokogo Jerusalem.
4
Ka ber mondo an bende adhi, to ginidhi koda.
5
Abiro biro iru bangʼ ka asea Makedonia, nikech abiro luwo kuno.
6
Sa moro anyalo bedo kodu kuom ndalo mogwarore, to sa moro anyalo bedo kodu mana e ndalo mag chwiri kende mondo omi ukonya e wuodhena duto mabiro dhiyoe.
7
Ok adwar mondo anenu mana ayuka ka akadho, to ageno mar bedo kodu amingʼa, ka Ruoth oyie.
8
To pod abiro dak Efeso-ka nyaka chiengʼ Pentekost,
9
nikech dhoot oyaworena malach mar tiyo tich manyago olemo, to wasigu makedo koda bende ngʼeny.
10
Ka Timotheo obiro iru, neuru ni obedo kodu kaonge gima oluoro, nikech otiyo ni Ruoth, mana kaka an.
11
Kuom mano, kik ngʼato angʼata otamre ma ok orwake, to konyeuru mondo odhi nyime e wuodhe gi kwe, mondo oyud yo mar duogo ira nikech arite en kaachiel gi jowete mamoko.
12
To kuom wach owadwa Apolo, to awacho kama: Ne ajiwe matek mondo olimu kod jowete mamoko, to pok oyie chuth ni onego obi iru sani, to ka oyudo thuolo, to obiro biro achien.
13
Beduru motangʼ, kendo chunguru motegno e yie maru, bende beduru jochir kendo motegno.
14
Timuru gik moko duto gihera.
15
Ungʼeyo ni jood Stefano e joma nokwongo yie kuom Kristo e piny Akaya, kendo gisechiwore mar tiyo ni jo-Nyasaye. Ajiwou, jowetena,
16
mondo uyie bet e bwo joma kamago, kendo e bwo joma tiyo kaachiel kodgi.
17
Ne adoko mamor kane Stefano gi Fortunato kod Akaiko ne obiro ira, nikech ne gichopona gima ne aremo mane onego un uwegi umiya.
18
Negidwogo chunya, kaachiel kod un bende. Joma kamago onego omi duongʼ.
19
Kanyakla mar joma oyie kuom Kristo man Asia ooronu mos. Akula gi Priskila, kaachiel gi kanisa machokore e odgi, ooronu mos gi mor kuom Ruoth.
20
Jowete duto man ka ooronu mos. Yogreuru ngʼato gi ngʼato gi mos maler.
21
An Paulo awuon ema andikonu mosni gi lweta awuon.
22
Ka ngʼato ok ohero Ruoth, to mondo okwongʼe! Yaye Ruoth, bi.
23
Ngʼwono mar Ruoth Yesu obed kodu.
24
Herana obed kodu un duto ei Kristo Yesu. Amin.1 Korintho 16:1
1 Korintho 16:2
1 Korintho 16:3
1 Korintho 16:4
1 Korintho 16:5
1 Korintho 16:6
1 Korintho 16:7
1 Korintho 16:8
1 Korintho 16:9
1 Korintho 16:10
1 Korintho 16:11
1 Korintho 16:12
1 Korintho 16:13
1 Korintho 16:14
1 Korintho 16:15
1 Korintho 16:16
1 Korintho 16:17
1 Korintho 16:18
1 Korintho 16:19
1 Korintho 16:20
1 Korintho 16:21
1 Korintho 16:22
1 Korintho 16:23
1 Korintho 16:24


1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16