A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Korintho 15

1
Koro jowetena, adwaro paronu wach Injili mane ayalonu, mi urwako kendo koro uchungoe motegno.
2
Injilini ema kelonu warruok, ka umako matek wach mane ayalonu mokwongo. Ka ok kamano, to kara ne uyie kayiem nono.
3
Puonj maduongʼ mogik mane ayudo kuom Ruoth mi amiyou ema: Kristo notho nikech richowa kaluwore gi Ndiko,
4
kendo ne oike, bangʼe ochiere oa kuom joma otho chiengʼ mar adek kaluwore gi Ndiko,
5
kendo ne ofwenyore mokwongo ne Petro, bangʼe nofwenyore ne joote apar gariyo.
6
Bangʼ mano nofwenyore ni jowete moloyo mia abich, ka gin kanyachiel, kendo thothgi pod ngima nyaka sani, kata obedo ni moko kuomgi osetho.
7
Achien nofwenyore ne Jakobo; bangʼe nofwenyore ne joote duto,
8
eka achien mogik, ne ofwenyorena apoya an bende, mana ka nyathi mobwogi.
9
An e jaote matinie mogik, to bende ok awinjora mondo oluonga ni jaote, nikech ne asando kanisa Nyasaye.
10
To koro, kuom ngʼwono mar Nyasaye, an gima an, kendo ngʼwono mane omiya ne ok orem mak ochopo tichne. Chutho, asetiyo matek moloyo joote mamoko duto, to ok asetimo mago duto gi tekra awuon, to mana kuom ngʼwono mar Nyasaye ma an-go.
11
Omiyo kata bed ni an ema ne ayalonu Injili kata gin ema ne giyalonu, to ma e gima waduto wayalo kendo ema ne uyie.
12
To ka iyalo ni Kristo osechier oa kuom joma otho, to angʼo momiyo jomoko kuomu wacho ni joma otho ok bi chier?
13
Ka en adier ni joma otho ok chier, to mano nyiso ni kata Kristo bende pok ochier?
14
To ka Kristo pok ochier, to wayalo kayiem, kendo yie maru bende onge tiende.
15
To moloyo mano, wadoko joneno mariambo kuom Nyasaye nikech wasebedo ka wanyiso ji ni Nyasaye ema ne osechiero Kristo oa kuom joma otho. To kara ne ok ochiere ka en adier ni joma otho ok chier?
16
Nikech ka joma otho ok chier, to kata Kristo bende pok ochier.
17
To ka Kristo pok ochier, to yie maru en nono; kendo pod ulal alala e richou.
18
Mano nyiso bende ni jo-Kristo mosetho bende olal.
19
Ka genowa kuom Kristo nigi tiende mana e ngimani kende, to kare wan joma odhierie moloyo ji duto.
20
To adiera en ni Kristo osechier oa kuom joma otho. Chierneno en kaka gir singo manyiso ni joma osetho e liel bende ibiro chiero.
21
Nikech kaka tho noa kuom ngʼat achiel e kaka chier mar joma otho bende osebiro koa kuom ngʼat achiel.
22
Mana kaka ji duto tho nikech Adam, e kaka ji duto nobed mangima nikech Kristo.
23
To gigi nyaka timre e yo mochanore: Kristo mane okwongo chier kaka olemo mokwongo chiek, eka bangʼe joma ni kuome bende nochier chiengʼ manoduogi.
24
Bangʼ mano, giko nochopi, mi Kristo nolo joloch duto, nolo teko duto kendo nolo nyalo duto, eka nodwok pinyruoth ni Nyasaye Wuoro,
25
nimar Kristo nyaka bed gi loch nyaka chop Nyasaye lo wasigu duto, mi oketgi e bwo tiende.
26
Jasigu manotieki achien mogik en tho,
27
nikech ndiko wacho niya, “oseketo gik moko duto e bwo tiende.” To ka ndiko wuoyo kuom “gik moko duto” to ongʼere ni mano ok oriwo Nyasaye owuon nikech en ema oketo gik moko duto e bwo loch Kristo.
28
To ka gik moko duto oseketi e bwo loch Kristo, bangʼe en bende enobed e bwo loch Nyasaye, mane oketo gik moko duto e bwoye, mondo Nyasaye obed gi loch ewi gik moko duto.
29
To kapo ni chier onge, to ere tiende batiso ji ewi joma osetho? Ka joma otho ok chier, to ibatiso ji e wigi nangʼo?
30
To kata mana wan, angʼo ma dimi wachom masira seche duto?
31
Jowetena, kaka un e sungana kuom Ruodhwa Yesu Kristo awachonu ka aramo, ni tho ochoma pile!
32
Ka dipo ni ne akedo gi le makwiny e dala Efeso mana nikech dwach dhano to ohala mane ma ayudo? Ka joma otho ok chier, to we wachiem kendo wamethi, nikech kiny wanatho.
33
Kik ngʼato wuondu. Ngʼeuru niya, “Bedo e lalruok kod joma richo ketho timbe mabeyo.”
34
Dwoguru e pachu maliw, daguru ngima makare kendo weuru timo richo, nikech nitie jomoko kuomu makia Nyasaye. Awacho kamano mondo akuodgo wiu.
35
To ngʼato nyalo penjo niya, “Joma otho ichiero nadi? To jogi nobed gi ringruok machalo nade?”
36
To mano penjo mofuwo manade! Ka uchwoyo kodhi, to nyaka okuong otho eka bangʼe otwi.
37
Ka uchwoyo, to ok en cham hie mabiro wuok bangʼe, to en mana kodhi kende. Onyalo bedo koth ngano kata koth cham moro amora.
38
To Nyasaye miye kido mana kaka en ema osechano, kendo kodhi ka kodhi omiyo kite owuon.
39
Ringruok duto ok chalre. Dhano nigi kit ringruok moro, to le nigi machielo, winy bende nigi machielo, kendo rech bende nigi machielo.
40
Nitie bende chwech mag polo gi chwech mag piny, kendo kit duongʼ mar chwech mag polo opogore gi kit duongʼ mar chwech mag piny.
41
Wangʼ chiengʼ nigi kit ler ma mare owuon, to dwe bende nigi machielo, kendo sulwe bende nigi mare. Sulwe ka sulwe chiwo ler mopogore gi nyawadgi.
42
Kamano bende e kaka chier mar joma otho biro chalo. Ringruok ma iyiko en gima tow, to ichiere ka en gima ok tow.
43
Ka oike, to oonge gi duongʼ, to ichiere ka en gi duongʼ, to bende iyike ka onyap, to ichiere ka en gi teko,
44
kendo iyike kaka ringruok mar pinyni, to ichiere kaka ringruok mar polo. Ka nitiere ringruok mar piny, to nitiere bende ringruok mar polo.
45
Emomiyo ondiki niya, “Adam ma en dhano mokwongo, nobedo ngʼat mangima” to Adam mogik nodoko chuny machiwo ngima.
46
To mano mar Roho ok ema kuongi, to mar ringruok ema kuongo, eka bangʼe mar Roho.
47
Dhano mokwongo nochwe gi lowo, to dhano mar ariyo noa e polo.
48
Ngʼat mane ochwe gi lowo ema ji duto oa kuome, kamano bende e kaka jopolo duto oa kuom Jal mane oa e polo.
49
Mana kaka wasebedo gi kido mar dhano mochwe gi lowo, e kaka wabiro chalo gi kido mar dhano moa e polo.
50
Jowetena, tiend gima awacho ema: Ringruok gi remo ok nyal chamo girkeni mar pinyruodh Nyasaye kendo gima tow ok nyal rwakore gi gima ok tow.
51
Winjuru anena wach mopondoni: Ok wanatho waduto, to nolokwa wan duto apoya nono
52
kadiemo wangʼ ka tungʼ mogik noywagi. Nikech ka turumbete noywagi to jomane osetho nochier gi ringruok ma ok tow, to wan to nolokwa ahucha.
53
Mano notimre nikech ringruok matow nyaka rwakre gi ringruok ma ok tow, kendo ringruok mathoni nyaka rwakre gi ringruok ma ok tho.
54
Kuom mano, ka ringruok matow oserwakore gi mano ma ok tow, kendo mano matho oserwakore gi mano ma ok tho, eka wach mondiki nochop kare, niya, “Tho oselo motiek chuth.”
55
In tho, koro ere lochni? In tho, lit mikelo ni kanye?
56
Lit mar tho en richo, to teko mar richo en chik.
57
To erokamano ni Nyasaye. Omiyowa loch kuom Ruodhwa Yesu Kristo!
58
Emomiyo, jowetena mageno, chunguru motegno. Kik uyie gimoro oyiengu. Chiwreuru chuth kinde duto ni tich Ruoth, nikech ungʼeyo ni tich mutiyo matek ne Ruoth ok obedo kayiem nono.
1 Korintho 15:1
1 Korintho 15:2
1 Korintho 15:3
1 Korintho 15:4
1 Korintho 15:5
1 Korintho 15:6
1 Korintho 15:7
1 Korintho 15:8
1 Korintho 15:9
1 Korintho 15:10
1 Korintho 15:11
1 Korintho 15:12
1 Korintho 15:13
1 Korintho 15:14
1 Korintho 15:15
1 Korintho 15:16
1 Korintho 15:17
1 Korintho 15:18
1 Korintho 15:19
1 Korintho 15:20
1 Korintho 15:21
1 Korintho 15:22
1 Korintho 15:23
1 Korintho 15:24
1 Korintho 15:25
1 Korintho 15:26
1 Korintho 15:27
1 Korintho 15:28
1 Korintho 15:29
1 Korintho 15:30
1 Korintho 15:31
1 Korintho 15:32
1 Korintho 15:33
1 Korintho 15:34
1 Korintho 15:35
1 Korintho 15:36
1 Korintho 15:37
1 Korintho 15:38
1 Korintho 15:39
1 Korintho 15:40
1 Korintho 15:41
1 Korintho 15:42
1 Korintho 15:43
1 Korintho 15:44
1 Korintho 15:45
1 Korintho 15:46
1 Korintho 15:47
1 Korintho 15:48
1 Korintho 15:49
1 Korintho 15:50
1 Korintho 15:51
1 Korintho 15:52
1 Korintho 15:53
1 Korintho 15:54
1 Korintho 15:55
1 Korintho 15:56
1 Korintho 15:57
1 Korintho 15:58
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16