A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

1 Korintho 141
Luwuru hera, kendo dwaruru mondo ubed gi mich mag chuny, to moloyo beduru johul wach.
2
Nikech ngʼat ma wuoyo gi dhok mayoreyore ok wuo gi ji, to owuoyo gi Nyasaye, nikech onge ngʼama winjo tiend gima owacho. Owacho weche mopondo modhiero ngʼeyo gi teko mar Roho.
3
To ngʼat ma hulo wach, wuoyo gi ji mondo ogergi, ojiwgi kendo oduog chunygi.
4
Ngʼat ma wuoyo gi dhok mayoreyore gerore kende owuon, to ngʼat ma hulo wach moa kuom Nyasaye gero kanisa.
5
Daher mondo uwuo gi dhok mayoreyore uduto, to moloyo mano, ni mondo uhul wach. Ngʼat ma hulo wach duongʼ moloyo ngʼat ma wuoyo gi dhok mayoreyore makmana ka nitie ngʼat manyalo loko tiend wach modhumono, mondo kanisni duto oyud konyruok.
6
Koro, jowetena, uparo ni ka abiro iru mi awuoyonu gi dhok mayoreyore, en konyruok mane ma duyudi, ka ok akelonu fweny moro kata ngʼeyo, kata wach mihulo kata puonj?
7
Kata mana gik maonge ngima kuomgi, kaka asili, kata nyatiti, to dingʼe ywakgi nadi ka ok ipogo dwondgi?
8
To bende, ka turumbete ok ogo gi dwol mongʼere, ngʼama diikre ni lweny?
9
Chal kamano kuomu un bende. Ka ok ukonyoru gi weche maliw ma ji duto winjo, to ngʼama biro ngʼeyo tiend gima uwacho? Wecheu biro lal nono mana ka yamo!
10
Ongʼere ni nitiere dhok mopogore opogore e piny, to onge kata achiel kuomgi maonge gi tiendgi.
11
To ka ok apogo dwond ngʼato, to achalone jamwa, kendo en bende ochalona jamwa.
12
Emomiyo un bende kaka udwaro mondo ubed gi mich mag Roho, temuru matek moloyo mondo unwangʼ mich mago magero kanisa.
13
Kuom mano, ngʼat ma wuoyo gi dhok moro amora ma ji kia, olem mondo obed gi nyalo mar loko tiend gik mowacho.
14
Nikech ka alamo gi dhok mayoreyore, to chunya ema alamogo, to pacha ok ti.
15
To koro kara atim angʼo? Abiro lamo gi chunya, to bende abiro lamo gi pacha, abiro wer gi chunya, to bende abiro wer gi pacha.
16
Ka upako Nyasaye gi chunyu, to ere kaka ngʼato manie dieru ma ok winji dhougo digo niya, “Amin” bangʼ erokamano mugoyo, ka okia gima uwacho?
17
Nyalo bet ni igoyo erokamano maber chuth, to ngʼat machielo ok gerre.
18
Adwokone Nyasaye erokamano nikech awuoyo gi dhok mayoreyore moloyo un duto,
19
to ka an e kind kanisa, to daher wacho weche kata abich kende gi dhok ma ji duto winjo mondo apuonj moloyo weche alufu apar gi dhok mayoreyore ma ji ok winji.
20
Jowetena, kik ubed nyithindo e pachu, to chaluru nyithindo mayom mana kuom gima rach kende, to e pachu beduru jomadongo.
21
Ondiki e kitap chik niya, “Anakonyra gi joma wacho dhok mayoreyore kendo gi dho joma welo, abiro wuoyo gi jogi to kata kamano ok giniwinja, Jehova Nyasaye ema wacho kamano.”
22
Kuom mano, mich mar wuoyo gi dhok mayoreyore en ranyisi miywayogo joma pok oyie, to ok joma oseyie. Mich mar hulo wach to en mar joma oseyie ok joma pok oyie.
23
Omiyo ka kanisa ochokore kaachiel, to ji duto wuoyo gi dhok mayoreyore, to ka nitie jomoko ma ok winj dhogino, kata ka joma ok oyie moko odonjo e chokruogno, donge digiwach ni wiu okethore?
24
To ka ngʼat ma ok oyie, kata ngʼat moro ma ok winj tiend gik miwacho odonjo e chokruoku, to oyudo ka ji duto hulo wach, weche mowinjo nyalo loye gi bura, mi olokre,
25
kendo paro malingʼ-lingʼ mopondo e chunye elore e lela, mi opodh auma kolamo Nyasaye, kowacho niya, “Adier, Nyasaye ni kodu!”
26
Jowetena, koro wanyalo wacho angʼo? Ka un e chokruok mar lemo, to yudore ni ngʼat moro nigi wer, to ngʼat machielo nigi puonj, to moro nigi fweny, to machielo dwaro wuoyo gi dhok mayoreyore kata loko tiend wach miwachono. To gigi duto nyaka tim e yo mochanore magero kanisa.
27
Ka nitie joma wuoyo gi dhok mayoreyore, to ji ariyo kata adek ka ngʼeny kende ema mondo owuo, to mana e yo mochanore maber, ka moro ka moro wuoyo bangʼ wadgi, kendo ngʼato nyaka lok tiend weche ma giwachogo.
28
To kaonge ngʼato manyalo loko tiend wechego, to ngʼat ma wuoyo gi dhok mayoreyore mondo olingʼ e kanisa, to owuo mana e chunye owuon kende gi Nyasaye.
29
Joma hulo wach kik bed mokalo ji ariyo kata adek, kendo ka giwuoyo, to ji mamoko onon mos ka bende weche magiwacho owinjore.
30
To ka ngʼato moro manie chokruokno omi wach moro mopondo mondo owachi, ngʼat mane oyudo dhi nyime gi wuoyo nyaka lingʼ mondi, eka owuo.
31
Nikech un duto unyalo hulo wach, ka ngʼato ka ngʼato koro bangʼ nyawadgi, mondo ji duto oyud puonj kod jip.
32
Roho mar janabi niginyalo mar gengʼo wach ma odwaro wacho,
33
nikech Nyasaye ok en Nyasach koko, to en Nyasach kwe. To mana kaka timore ei kanisa mar jomaler,
34
jomamon onego olingʼ e kanisa. Ok oyienigi wuoyo, nyaka giwinj puonj mana ka gilingʼ kaka chik wacho.
35
Ka gidwaro mondo olernigi tiend wach moro, to gipenj chwogi giwegi dala, nikech en wichkuot ka dhako wuoyo e kanisa.
36
Koro kuparo ni un ema ne wach Nyasaye ochakore kuomu? Koso ugalo ni un kendu ema wach osechoponu?
37
Ka ngʼato okawore ni en jahul wach kata ni en gi mich mar Roho, to nyaka oyie ni wach mandikonuni en chik Ruoth.
38
Ka ngʼato ok orwako puonjnani, to en bende ok norwake.
39
Kuom mano, jowetena, gomburu bedo johul wach, to kik utam ji wuoyo gi dhok mayoreyore.
40
Timuru gik moko duto e yo mowinjore kendo mochanore.1 Korintho 14:1
1 Korintho 14:2
1 Korintho 14:3
1 Korintho 14:4
1 Korintho 14:5
1 Korintho 14:6
1 Korintho 14:7
1 Korintho 14:8
1 Korintho 14:9
1 Korintho 14:10
1 Korintho 14:11
1 Korintho 14:12
1 Korintho 14:13
1 Korintho 14:14
1 Korintho 14:15
1 Korintho 14:16
1 Korintho 14:17
1 Korintho 14:18
1 Korintho 14:19
1 Korintho 14:20
1 Korintho 14:21
1 Korintho 14:22
1 Korintho 14:23
1 Korintho 14:24
1 Korintho 14:25
1 Korintho 14:26
1 Korintho 14:27
1 Korintho 14:28
1 Korintho 14:29
1 Korintho 14:30
1 Korintho 14:31
1 Korintho 14:32
1 Korintho 14:33
1 Korintho 14:34
1 Korintho 14:35
1 Korintho 14:36
1 Korintho 14:37
1 Korintho 14:38
1 Korintho 14:39
1 Korintho 14:40


1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16