A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Korintho 11

1
Luwuru timna, mana kaka an bende aluwo tim Kristo.
2
Agoyonu erokamano nikech usiko upara e yore duto, kendo nikech umako puonj duto mane amiyou.
3
To adwaro mondo ungʼe ni Kristo ewi dichwo ka dichwo, kendo ni dichwo ewi dhako, to Nyasaye ewi Kristo.
4
Kuom mano, dichwo malemo kata makoro e chokruok koumo wiye ochayo Kristo.
5
Kamano bende dhako malemo kata makoro e chokruok, ka ok otweyo kitamba okuodo wi chwore, nikech onge pogruok e kinde gi dhako moliel yie wiye.
6
Ka dhako ok dwar tweyo kitamba, to ber kata mondo oliel yie wiye. To kaka en wichkuot ka dhako olielo yie wiye mapoth, to ber otwe kitamba.
7
Dichwo to ok owinjore oum wiye nikech en ranyisi mar Nyasaye gi duongʼne; dhako to en ranyisi mar duongʼ mar dichwo.
8
Dichwo ne ok oa kuom dhako, to dhako ema ne oa kuom dichwo.
9
To bende, dichwo ne ok ochwe ne dhako, to dhako ema ne ochwe ni dichwo.
10
Nikech wachni kendo nikech malaike, dhako mondo oum wiye kaka ranyisi ni en e bwo loch.
11
Kata kamano, kuom Ruoth, dhako ok nyal dak maonge dichwo mana kaka dichwo bende ok nyal dak maonge dhako.
12
Nimar, mana kaka dhako nochwe koa kuom dichwo, e kaka dichwo bende inywolo gi dhako, to gik moko duto oa kuom Nyasaye.
13
Penjreuru un uwegi ni: Bende en gima kare mondo dhako olam Nyasaye ka ok otweyo kitamba e wiye?
14
Donge en gima ongʼere ne ji duto ni wich maboyo en wichkuot ni dichwo?
15
To ka dhako yie wiye boyo, to en duongʼ mare, nikech yie wich maboyo omiye kaka raum.
16
Ka ngʼato kuomu dwaro kwedo ma, to ongʼe ni waonge gi tim mopogore gi mwapuonjoni, kendo kata kanise duto mag Nyasaye ongego.
17
Puonj makoro amiyou sani to ok anyal pakoue, nikech kinde duto ma uchokoru kaachiel to chokruoku kelo mana rach kar kelo ber.
18
Mokwongo awinjo ni ka uchokoru kaachiel kaka kanisa, to nitie pogruok e kindu, kendo anyalo yie ni wachno en adier.
19
Mano emomiyo nitiere pogruok e kindu mondo joma Nyasaye oyiego ongʼere maler.
20
Ka uchokoru kanyakla, to nenore ni ok ucham Sap Ruoth;
21
nikech ka uchiemo to ngʼato ka ngʼato rikni gichamo chiembe owuon, ma ok orito jowetene; omiyo jomoko kuomu denyo, to jomoko kuomu to mer.
22
Donge un gi miechu munyalo chiemoe kendo methoe? Koso uchayo kanisa Nyasaye, momiyo ukuodo wi joma ochando? Angʼo ma dawachnu? Uparo ni dapaku kuom wachni? Ok kamano ngangʼ!
23
Puonj mane ayudo kuom Ruoth mi amiyou chal kama: Ruoth Yesu nokawo makati e otienono mane ondhogee,
24
kendo bangʼ kosegoyo erokamano nongʼingo, kowacho niya, “Ma en ringra mochiw nikech un, timuru ma ka uparago.”
25
Kamano bende bangʼ chiemo nokawo kikombe, mi owacho niya, “Kikombeni en singruok manyien motim gi remba; timuru ma, kinde duto mumadhee, mondo uparago.”
26
Nikech ka usiko uchamo makatini kendo umadho kikombeni, to unyiso tho mar Ruoth nyaka chop oduogi.
27
Emomiyo ngʼama ochamo makatini kata ometho e kikombeni e yo ma ok owinjore, bura biro loyo kodoko jaketho kuom ringre Ruoth gi rembe.
28
Ngʼato ka ngʼato nyaka nonre mokwongo, kapok ochamo makati kata ometho e kikombe.
29
Nikech ngʼato angʼata mochiemo kendo ometho, ma ok odewo ni gin ringre Ruoth, kelo bura kuome owuon.
30
Mano emomiyo ji mathoth kuomu ool kendo tuo; kendo moko kuomu osetho.
31
To ka dine wanonre wawegi mokwongo, to bura ok doloyowa.
32
To ka Ruoth ngʼadonwa bura to orieyowa mondo kik bura lowa kaachiel gi jopinyni.
33
Kuom mano, jowetena, ka uchokoru kaachiel mondo uchiem, to ngʼato ka ngʼato mondo orit nyawadgi.
34
To ka ngʼato odenyo, to ber mondo ochiem dala, mondo kik chokruok ma ubedogo kelnu kum. Weche modongʼ anawachnu ka abiro.
1 Korintho 11:1
1 Korintho 11:2
1 Korintho 11:3
1 Korintho 11:4
1 Korintho 11:5
1 Korintho 11:6
1 Korintho 11:7
1 Korintho 11:8
1 Korintho 11:9
1 Korintho 11:10
1 Korintho 11:11
1 Korintho 11:12
1 Korintho 11:13
1 Korintho 11:14
1 Korintho 11:15
1 Korintho 11:16
1 Korintho 11:17
1 Korintho 11:18
1 Korintho 11:19
1 Korintho 11:20
1 Korintho 11:21
1 Korintho 11:22
1 Korintho 11:23
1 Korintho 11:24
1 Korintho 11:25
1 Korintho 11:26
1 Korintho 11:27
1 Korintho 11:28
1 Korintho 11:29
1 Korintho 11:30
1 Korintho 11:31
1 Korintho 11:32
1 Korintho 11:33
1 Korintho 11:34
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16