A A A A A
×

Luo Bible 2020

1 Korintho 10

1
Jowetena, ok adwar ni mondo ukia kaka kwerewa nowuotho e bwo bor polo, to kendo giduto negingʼado Nam Makwar.
2
Bedo e bwo bor polono kendo ngʼado nam makwarno ema nokwan ka batiso mane omiyo gibetie achiel gi Musa.
3
Giduto negichamo chiemb chuny machalre
4
kendo giduto ne gimodho pi achiel mar chuny, nikech ne gimodho e lwanda mar chuny mane wuotho kodgi; to lwandano ne en Kristo.
5
To kata kamano, Nyasaye ne ok omor gi ji mangʼeny kuomgi, kendo ringregi nodongʼ e thim.
6
Gigi duto notimore mondo obednwa ranyisi masiemowa mondo kik wagomb gik maricho kaka ne gigombo.
7
Kik ulam nyiseche manono kaka moko kuomgi nolamo, mana kaka ondiki niya, “Ji nobet piny mondo gichiem kendo gimethi, kendo negia malo mondo gimiel miende dwanyruok mag oganda.”
8
Kik waterre kaka moko kuomgi notimo, mi ji alufu piero ariyo gadek kuomgi notho odiechiengʼ achiel.
9
Kik watem Ruoth, kaka moko kuomgi notimo, mi thuonde nonegogi.
10
Bende kik wangʼur, kaka moko kuomgi notimo, mi malaika mar tho nonegogi.
11
Gigi duto notimorenigi kaka ranyisi, kendo nondiknwagi mondo gibednwa siem, wan ma wadak e ndalo ma giko piny chiegnini.
12
Omiyo, ka iparo ni ichungʼ motegno bed motangʼ, nono to ipodho!
13
Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.
14
Kuom mano, osiepena mageno, ringuru ua kuom nyiseche manono.
15
Awuoyo kodu kaka joma parogi nikare, omiyo paruru matut tiend wach ma awachonuno.
16
Donge kikombe mar gweth ma wagoyene Nyasaye erokamano ketowa e lalruok achiel e remb Kristo? Koso makati mwangʼingo donge ketowa e lalruok achiel, e ringre Kristo?
17
Nikech nitie makati achiel, koro wan ringruok achiel, kata obedo ni wangʼeny, nikech wan duto wachamo makati achielno.
18
Ka wakawo jo-Israel kaka ranyisi: Donge joma chamo gik mokete kendo mar misango bet e lalruok achiel gi kendo mar misangono?
19
Diponi awacho ni misango mochiwne nyiseche manono en gimoro kata ni nyasaye manono nigi tiende?
20
Ooyo! Awacho ni misango ma jopiny makia Nyasaye timo, gitimo ni jochiende, to ok ni Nyasaye. To ok adwar mondo ubedi e lalruok achiel gi jochiende.
21
Ok unyal madho kikombe Ruoth kaachiel gi kikombe jochiende bende; kendo ok unyal chiemo e mesa Ruoth, ka uchiemo e mesa jochiende bende.
22
Koso wadwaro miyo Ruoth mirima? Waparo ni watek moloye?
23
Ngʼato nyalo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora mwadwaro,” to gik moko duto ma watimo ok kelnwa konyruok. Ngʼat machielo to wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to gik moko duto ma watimo ok kelnwa dongruok.
24
Kik ngʼato dwar mana gik makonye en owuon, to ngʼato mondo odwar gima konyo jowadgi bende.
25
Un thuolo mar chamo ringʼo mongʼiew e chiro ma ok ubedo gi penjo mathoth e chunyu
26
nikech Muma wacho niya, “Piny kaachiel gi gik moko duto manie iye, gin mag Jehova Nyasaye.”
27
Ka ngʼat ma ok oyie kuom Kristo ogweli e chiemo, kendo ihero dhi, to cham gimoro amora moketi e nyimi ma ok ichich gi penjo mathoth e chunyi.
28
To ka ngʼato onyisi niya, “Chiemoni ne olosi mondo otimgo misango ne nyiseche manono,” to kik icham chiemono, nikech wach ma ngʼatno onyisino, kendo nikech wach mar chich ma in-go.
29
Tim kamano mar konyo chuny ngʼatno, to ok nikech konyruokni. Ere gima omiyo paro manie chuny ngʼat machielo ema mona timo gima aneno ni an gi thuolo mar timo?
30
Ka agoyo erokamano ni chiemo ma achamo, to angʼo momiyo ikwana ka jaketho ne gima agoyonee Nyasaye erokamano?
31
Omiyo gimoro amora mutimo, bed ni uchiemo kata umetho, to timgiuru duto mondo Nyasaye oyud duongʼ.
32
Kik ubed rachwany ni jo-Yahudi, kata ni jo-Yunani, kata ni kanisa Nyasaye,
33
mana kaka an awuon atemo moro ji duto e gik moko duto matimo, ka ok amany mana gik makonya an awuon, to atimo gik makonyo ji mangʼeny, mondo kanyalore to giyud warruok.
1 Korintho 10:1
1 Korintho 10:2
1 Korintho 10:3
1 Korintho 10:4
1 Korintho 10:5
1 Korintho 10:6
1 Korintho 10:7
1 Korintho 10:8
1 Korintho 10:9
1 Korintho 10:10
1 Korintho 10:11
1 Korintho 10:12
1 Korintho 10:13
1 Korintho 10:14
1 Korintho 10:15
1 Korintho 10:16
1 Korintho 10:17
1 Korintho 10:18
1 Korintho 10:19
1 Korintho 10:20
1 Korintho 10:21
1 Korintho 10:22
1 Korintho 10:23
1 Korintho 10:24
1 Korintho 10:25
1 Korintho 10:26
1 Korintho 10:27
1 Korintho 10:28
1 Korintho 10:29
1 Korintho 10:30
1 Korintho 10:31
1 Korintho 10:32
1 Korintho 10:33
1 Korintho 1 / 1Kor 1
1 Korintho 2 / 1Kor 2
1 Korintho 3 / 1Kor 3
1 Korintho 4 / 1Kor 4
1 Korintho 5 / 1Kor 5
1 Korintho 6 / 1Kor 6
1 Korintho 7 / 1Kor 7
1 Korintho 8 / 1Kor 8
1 Korintho 9 / 1Kor 9
1 Korintho 10 / 1Kor 10
1 Korintho 11 / 1Kor 11
1 Korintho 12 / 1Kor 12
1 Korintho 13 / 1Kor 13
1 Korintho 14 / 1Kor 14
1 Korintho 15 / 1Kor 15
1 Korintho 16 / 1Kor 16