A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rumi 6

1
En angʼo makoro wanyalo wacho? Dwadhi nyime ka watimo richo mondo eka ngʼwono omedre?
2
Gima kamano kik timre! Kaka wan joma ne osetho kuom richo; ere kaka wanyalo dhi nyime kwadak e richo?
3
Koso donge ungʼeyo ni wan duto mane obatiswa kuom Kristo Yesu, nobatiswa e thone?
4
Omiyo noyikwa kode e tho kuom batiso, mondo kaka Kristo nochier oa kuom joma otho kuom duongʼ mar Wuoro, e kaka wan bende onego wadagi e ngima manyien.
5
Koseriw-wa kode kamano e thone, to ochuno ni ibiro riwwa kode bende e chierne.
6
Nimar wangʼeyo ni ngimawa machon nogur kode mondo ringruok mar richo okethi, kendo kik koro wabed wasumbini mag richo,
7
nikech ngʼato angʼata mosetho osegony kuom richo.
8
Koro ka wasetho gi Kristo, wan gi yie ni wabiro bedo mangima kode bende.
9
Nimar wangʼeyo ni kaka Kristo nochier oa kuom joma otho, ok onyal tho kendo, nikech tho koro onge gi teko kuome.
10
Tho ma nothogo notho ne richo dichiel kendo mogik; to ngima ma ongimago, ongima ne Nyasaye.
11
E kaka un bende nyaka ukwanru ni utho ne richo, to ungima ne Nyasaye ei Kristo Yesu.
12
Emomiyo koro kik uyie mondo richo obed gi loch e ringreu matho ka uchopo gombone maricho.
13
Kik uchiw fuonde ringreu mondo obed gima itimogo richo, to chiwreuru ni Nyasaye kaka joma osegol e tho moter e ngima; kendo chiwneuru fuonde mag ringreu mondo obed gik mitimogo timbe makare.
14
Nimar richo koro ok nobed gi loch kuomu, nikech koro ok un e bwo chik, to un e bwo ngʼwono.
15
To koro wanyalo wacho angʼo? Dwasik mana ka watimo atima richo nikech wan e bwo ngʼwono, to ok e bwo Chik? Ooyo, gima kamano kik timre!
16
Donge ungʼeyo ni ka uchiworu ni ngʼato mondo uwinje kaka wasumbini to un wasumbini mag jal muwinjono, bed ni un wasumbini mag richo, makelo tho, kata mag winjo wach, makelo tim makare.
17
To erokamano ni Nyasaye nikech kata obedo ni yande ne un wasumbini mag richo, to ne umako kit puonj mane omiu gi chunyu duto.
18
Osewenu richou mi koro udoko wasumbini ni tim makare.
19
Aketo wachni e yo ma dhano nyalo winjo nikech uyomyom kaka dhano. Mana kaka yande chon ne uchiwo fuonde ringreu doko wasumb timbe mochido, kendo ne richo mosiko medore ameda, e kaka koro owinjore uchiw fuonde ringreu obed wasumbini mag timbe makare makelo ngima maler.
20
Kane un wasumbini mag richo, ne un thuolo korka tim makare.
21
En ohala manade mane uyudo e kindeno kuom gik makoro miyou wichkuotgi? Giko mar gigo en tho!
22
To ka koro osegonyu kuom richo mi ubedo wasumbini mag Nyasaye, ohala muyudo kelo ngima maler ma gikone en ngima mochwere.
23
Nikech misach richo en tho, to mich mar Nyasaye en ngima mochwere kuom Kristo Yesu Ruodhwa.
Rumi 6:1
Rumi 6:2
Rumi 6:3
Rumi 6:4
Rumi 6:5
Rumi 6:6
Rumi 6:7
Rumi 6:8
Rumi 6:9
Rumi 6:10
Rumi 6:11
Rumi 6:12
Rumi 6:13
Rumi 6:14
Rumi 6:15
Rumi 6:16
Rumi 6:17
Rumi 6:18
Rumi 6:19
Rumi 6:20
Rumi 6:21
Rumi 6:22
Rumi 6:23
Rumi 1 / Rum 1
Rumi 2 / Rum 2
Rumi 3 / Rum 3
Rumi 4 / Rum 4
Rumi 5 / Rum 5
Rumi 6 / Rum 6
Rumi 7 / Rum 7
Rumi 8 / Rum 8
Rumi 9 / Rum 9
Rumi 10 / Rum 10
Rumi 11 / Rum 11
Rumi 12 / Rum 12
Rumi 13 / Rum 13
Rumi 14 / Rum 14
Rumi 15 / Rum 15
Rumi 16 / Rum 16