A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rumi 3

1
To ere ohand bedo ja-Yahudi kata ber tero nyangu?
2
Nitie ber mangʼeny! Mokwongo, gin ema ne omigi wechegi mag Nyasaye.
3
To kapo ni moko kuomgi ne onge gi yie, to bende bedogi maonge yie nyalo ketho adiera mar Nyasaye?
4
Ooyo, ok kamano kata matin! Nyasaye nyaka bed ja-adiera, to ji duto jo-miriambo, mana kaka ondiki niya, “Mondo ibedi kare ka iwuoyo kendo ilochi ka ingʼadona bura.”
5
To ka timbewa maricho konyo kuom guro tim makare mar Nyasaye, to koro wanyalo wacho angʼo? Wanyalo wacho ni Nyasaye timo marach kokumowa gi mirimbe mager? (An awuoyo mana kaka dhano.)
6
Ok kamano ngangʼ! Nikech ka en kamano, to Nyasaye dingʼad bura ni piny nade?
7
Bende ngʼato nyalo wacho niya, “Ka miriambona nyalo miyo adiera mar Nyasaye medore, kendo duongʼne bende medo nyisore to marangʼo pod ingʼadona bura kaka jaricho?”
8
Jomoko osehangonwa wach kawacho ni wapuonjo niya, “Watimuru atima richo mondo eka ber obedie?” Joma kamago owinjore gi kum!
9
Koro wanyalo wacho nangʼo mogik? Bende waber adier? Ok kamano ngangʼ! Wasengʼado bura ni jo-Yahudi kod joma ok jo-Yahudi gi joricho mana machalre.
10
Mana kaka ondiki niya, “Onge ngʼama kare, onge kata achiel;
11
Onge ngʼama wach donjone, onge ngʼama dwaro Nyasaye.
12
Ji duto osebaro, giduto gisedoko joma nono; onge ngʼama timo maber, onge kata achiel.”
13
“Dwondgi chalo liete mapok oum; lewgi olony e wacho miriambo.” “Kwiri mar thuond fu ni e lewgi.”
14
“Dhogi opongʼ gi kwongʼ kod weche makech.”
15
“Tiendegi reto kadhi chwero remo;
16
kethruok kod masira ni kamoro amora ma gidhiyoe,
17
kendo ok gingʼeyo yo makelo kwe.”
18
“Ok giluoro Nyasaye kata matin.”
19
To koro wangʼeyo ni gimoro amora ma Chik wacho, owacho ni joma ni e bwo chik, mondo ji duto olingʼ thi, kendo buch Nyasaye olo piny duto.
20
Kuom mano, onge ngʼama noket kare e nyime kuom timo gik ma Chik owacho, to kuom Chik ema dhano ngʼeyoe kethone.
21
To koro tim makare mar Nyasaye ma ok otenore kuom chik, oseelore, mana kaka Ndiko mag Musa gi Jonabi nyiso.
22
Ngima makareni mar Nyasaye, yudore e yor yie kuom Yesu Kristo ne ji duto moyie. Onge pogruok;
23
nimar ji duto oseketho kendo girem kuom duongʼ mar Nyasaye,
24
to iketogi kare nono kuom ngʼwonone, nikech warruok ma nobiro kuom Kristo Yesu.
25
Nyasaye nochiwe kaka misango mar golo richo, nikech yie kuom rembe. Ne otimo ma mondo onyis timne makare, nikech e kinde motelo, Nyasaye ne ok odewo richo mane ji osetimo nikech kechne.
26
Notimo kamano mondo onyis ratiro e ndalogi ni en owuon en kare, kendo ni oketo kare joma nigi yie kuom Yesu.
27
Ere gima ngʼato disungrene? Onge gimoro nikech sunga osegol oko chuth. Ogole e yor timo gima chik dwaro koso? Ooyo, ogole e yor yie.
28
Nikech gima wangʼeyo en ni ngʼato iketo kare kuom yie to ok kuom rito Chik.
29
Koso dibed ni Nyasaye en Nyasach jo-Yahudi kendgi? Donge en Nyasach joma ok jo-Yahudi bende? Ee, en mar ogendini mamoko bende,
30
nikech Nyasaye en achiel kende kendo obiro keto kare joma oter nyangu kuom yie, mana kaka otimo ne joma ok oter nyangu bende e yor yie achielno.
31
Koso uparo ni ka wapuonjo yie kamano, to wamiyo Chik bedo maonge gi tich? Ooyo, ok kamano ngangʼ! Koro eka waketo Chik bedo motegno.
Rumi 3:1
Rumi 3:2
Rumi 3:3
Rumi 3:4
Rumi 3:5
Rumi 3:6
Rumi 3:7
Rumi 3:8
Rumi 3:9
Rumi 3:10
Rumi 3:11
Rumi 3:12
Rumi 3:13
Rumi 3:14
Rumi 3:15
Rumi 3:16
Rumi 3:17
Rumi 3:18
Rumi 3:19
Rumi 3:20
Rumi 3:21
Rumi 3:22
Rumi 3:23
Rumi 3:24
Rumi 3:25
Rumi 3:26
Rumi 3:27
Rumi 3:28
Rumi 3:29
Rumi 3:30
Rumi 3:31
Rumi 1 / Rum 1
Rumi 2 / Rum 2
Rumi 3 / Rum 3
Rumi 4 / Rum 4
Rumi 5 / Rum 5
Rumi 6 / Rum 6
Rumi 7 / Rum 7
Rumi 8 / Rum 8
Rumi 9 / Rum 9
Rumi 10 / Rum 10
Rumi 11 / Rum 11
Rumi 12 / Rum 12
Rumi 13 / Rum 13
Rumi 14 / Rum 14
Rumi 15 / Rum 15
Rumi 16 / Rum 16