A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rumi 15

1
Wan joma otegno nyaka watingʼ nyawo mar joma yomyom ma ok watimo mana gik mamorowa wan wawegi.
2
Ngʼato ka ngʼato kuomwa nyaka tim gik mamoro nyawadgi, ka en gi paro maber mar gere.
3
Nimar kata Kristo bende ne ok otimo gik mamore en owuon, to mana kaka ondiki: “Ayany duto mag joma yanyi nolwar kuoma.”
4
Nimar weche duto ma nondiki e ndalo machon, nondiki mondo opuonjwa, mondo kwachungʼ motegno kendo ka wajiwore gi Ndiko, to wanyalo bedo gi geno.
5
Mad Nyasaye mamiyo ji kinda kendo ma jiwo ji, omi ubed gi chuny achiel e kindu uwegi, kendo kuluwo Kristo Yesu,
6
mondo ka un gi chuny achiel kendo uwacho gi chuny achiel kamano, to umi Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo duongʼ.
7
Kuom mano, rwakuru joweteu mana kaka Kristo bende norwakou eka Nyasaye oyud pak.
8
Nimar anyisou ni Kristo osedoko jatich jo-Yahudi mondo ochop adiera mar Nyasaye, mondo omi singruok mane omi kwerewa otimre,
9
kendo joma ok jo-Yahudi omi Nyasaye duongʼ kuom kechne, mana kaka ondiki niya, “Emomiyo anapaki e kind ogendini, kendo anawer wende mapako nyingi.”
10
Owacho kendo niya, “Moruru un joma ok jo-Yahudi kaachiel gi joge,”
11
Kendo niya, “Pakuru Jehova Nyasaye un joma ok jo-Yahudi duto, ee ji duto mondo odende,”
12
Isaya bende wacho niya, “Nyakwar Jesse nobi, en ema nowuogi mondo otel ni joma ok jo-Yahudi, kendo ogendini nogen kuome.”
13
Mad Nyasach geno opongʼu gi mor kod kwe mogundho ka ugeno kuome, mondo omi upongʼ gi geno malach kuom teko mar Roho Maler.
14
Jowetena, angʼeyo chutho ni un joma beyo kendo mariek kendo ngʼato ka ngʼato kuomu nyalo puonjo nyawadgi.
15
Kata kamano, asendikonu kuom weche moko ka an gi chir mana mondo aparnugi, kendo kuom ngʼwono ma Nyasaye omiya,
16
mar bedo Jatich Kristo Yesu e kind joma ok jo-Yahudi, ka atiyo tich dolo mar lando Injili Maber mar Nyasaye mondo ogendini obed misango maler ma Nyasaye oyiego kendo ma Roho Maler opwodho.
17
Emomiyo ei Kristo Yesu anyalo sungora kuom tichna matiyo ni Nyasaye.
18
To ok anyal hedhora mar wacho gimoro amora, makmana gigo ma Kristo osetimo kotiyo koda kuom loko joma ok jo-Yahudi mondo oluor Nyasaye, kuom wechena gi timbena,
19
kotiyo gi teko mar honni gi ranyisi kuom teko mar Roho Maler mar Nyasaye. Kamano aselworora e piny Jerusalem nyaka Iliriko, kalando Injili mar Kristo.
20
Aseketo chunya mondo ayal Injili kuonde ma ji pok ongʼeyoe Kristo, mondo kik agedi ewi mise ma ngʼat machielo ema nochako.
21
To mana kaka ondiki ni: “Joma ne pok onyis wach kuome none kendo jogo mapok owinjo kuome nowinj tiend wach.”
22
Ma emomiyo asetemo ndalo mangʼeny mar biro iru to osetama.
23
To kaka koro onge kuonde modongʼ ma anyalo tiye e gwengegi, kendo nikech asebedo ka anenou kuom higni mangʼeny,
24
achano mar timo kamano kadhi Spania. Ageno mar limou ka abiro akadho mondo bangʼ bedo kodu moromo to ukonya e wuodhano.
25
Sani to pod an e wuodha adhi Jerusalem mondo adhi akony jomaler man kuno.
26
Nimar jo-Makedonia gi jo-Akaya osechiwo kony gimor ne jomaler modhier man Jerusalem.
27
Negimor mar timo ma, to chutho gin jogop jogo. Nimar owinjore mondo joma ok jo-Yahudi, moseyudo konyruok mar chuny mar jo-Yahudi opog negie mwandu mag pinyni.
28
Omiyo ka asechopo wuodhani, kendo ka aseneno ni giyudo olemoni, to abiro dhi Spania, kendo anaraw alimu kakadho.
29
Angʼeyo ni ka abiro iru to anabi katingʼo gweth mogundho mar Kristo.
30
Owetena, ajiwou kuom Ruodhwa Yesu Kristo, kendo kuom hera mar Roho, mondo uriwru koda e nyagruokna, kulamona Nyasaye.
31
Lamnauru mondo Nyasaye oresa e lwet joma odagi yie man Judea, kendo mondo jomaler man Jerusalem orwak tich ma atimo e diergi,
32
mondo ka Nyasaye oyie to abi iru ka amor kendo mondo ka an kodu to uduog chunya, to an bende aduog chunyu.
33
Nyasach kwe mondo obed kodu uduto. Amin!
Rumi 15:1
Rumi 15:2
Rumi 15:3
Rumi 15:4
Rumi 15:5
Rumi 15:6
Rumi 15:7
Rumi 15:8
Rumi 15:9
Rumi 15:10
Rumi 15:11
Rumi 15:12
Rumi 15:13
Rumi 15:14
Rumi 15:15
Rumi 15:16
Rumi 15:17
Rumi 15:18
Rumi 15:19
Rumi 15:20
Rumi 15:21
Rumi 15:22
Rumi 15:23
Rumi 15:24
Rumi 15:25
Rumi 15:26
Rumi 15:27
Rumi 15:28
Rumi 15:29
Rumi 15:30
Rumi 15:31
Rumi 15:32
Rumi 15:33
Rumi 1 / Rum 1
Rumi 2 / Rum 2
Rumi 3 / Rum 3
Rumi 4 / Rum 4
Rumi 5 / Rum 5
Rumi 6 / Rum 6
Rumi 7 / Rum 7
Rumi 8 / Rum 8
Rumi 9 / Rum 9
Rumi 10 / Rum 10
Rumi 11 / Rum 11
Rumi 12 / Rum 12
Rumi 13 / Rum 13
Rumi 14 / Rum 14
Rumi 15 / Rum 15
Rumi 16 / Rum 16