A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rumi 13

1
Ngʼato ka ngʼato nyaka winj joma nigi teko mar loch, nimar onge loch mantie, makmana mano ma Nyasaye ema oketo. Joma ni e loch duto Nyasaye ema oketo.
2
Omiyo, ngʼama otamore winjo joma ni e loch, to otamore winjo gima Nyasaye ema oketo, kendo joma timo kamano biro yudo kum kuomgi giwegi.
3
Nimar joma nigi loch ok ked gi joma timo maber makmana gi joma timo marach. Donge idwaro ni joma ni e loch kik miyi luoro? Kara tim gik mabeyo eka ginipaki.
4
Nimar en jatich Nyasaye moketo mondo okonyi. To ka itimo marach, to bed abeda maluor nikech ok otingʼ ligangla kayiem! En jatich Nyasaye machulo kuor gi mirima kokumo ngʼama timo marach.
5
Kuom mano, owinjore mondo ngʼato ka ngʼato owinj jorit loch, ok mana nikech inyalo yudo kum kende, to bende nikech chunyi neno ni mano ber.
6
Mano bende emomiyo uchulo osuru, nikech jorit loch gin jotich Nyasaye, kendo gichiwore ne tijno seche duto.
7
Miuru ji duto gik makorgi monego umigi kaka: Joma onego chul osuru; chuluru osuru; joma juogo chuluru pesa jwok; joma onego uluor, miuru luor, kendo joma onego umi duongʼ, miuru duongʼ.
8
Kik ubed gi gowi mar ngʼato, makmana gowi mar hera, nimar ngʼama ohero wadgi osechopo Chik.
9
Chikego wacho niya, “Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik igomb gir wadu,” kod chike mamoko duto moriw e chik achiel mawacho niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”
10
Hera ok tim gima rach ni wadgi. Kuom mano, hera ema ochopo chike duto.
11
To timuru kamano ka uwinjo tiend gik matimore ndalogi. Sa osechopo mondo uchiew ua e nindo maru, nikech warruok marwa koro okayo machiegni moloyo chiengʼ mane wayie mokwongo.
12
Otieno chiegni rumo kendo ru piny chiegni. Omiyo waweuru timbe mag mudho, to wamanreuru gi gige lweny mag ler.
13
Wadaguru e ngima mobidhore kaka joma ni e ler mar odiechiengʼ, ka waweyo kit richo duto kaka, tugo e thum, mer, terruok, anjawo, dhawo kod nyiego.
14
Kar timo kamano, to rwakreuru gi Ruoth Yesu Kristo, kendo kik uchan e pachu kaka unyalo timo gik ma ringruok gombo.
Rumi 13:1
Rumi 13:2
Rumi 13:3
Rumi 13:4
Rumi 13:5
Rumi 13:6
Rumi 13:7
Rumi 13:8
Rumi 13:9
Rumi 13:10
Rumi 13:11
Rumi 13:12
Rumi 13:13
Rumi 13:14
Rumi 1 / Rum 1
Rumi 2 / Rum 2
Rumi 3 / Rum 3
Rumi 4 / Rum 4
Rumi 5 / Rum 5
Rumi 6 / Rum 6
Rumi 7 / Rum 7
Rumi 8 / Rum 8
Rumi 9 / Rum 9
Rumi 10 / Rum 10
Rumi 11 / Rum 11
Rumi 12 / Rum 12
Rumi 13 / Rum 13
Rumi 14 / Rum 14
Rumi 15 / Rum 15
Rumi 16 / Rum 16