A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rumi 12

1
Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.
2
Kik koro ulu kit ngima pinyni, to lokreuru ka parou doko manyien pile, eka unubed gi nyalo mar pimo kendo ngʼeyo dwach Nyasaye, ma en dwache maber, mowinjore kendo malongʼo chuth.
3
Nimar kuom ngʼwono mosemiya, awacho ni ngʼato ka ngʼato kuomu ni: Kik ipar ni iduongʼ moloyo kaka ichal to ket pachi kare eka ingʼad buchi kaluwore gi kar rom yie ma Nyasaye osepogoni.
4
Nikech mana kaka ngʼato ka ngʼato kuomwa nigi ringruok achiel man-gi fuonde mangʼeny, to kendo fuondegi duto ok tim tich machalre,
5
e kaka ei Kristo, waloso ringruok achiel, kata obedo ni wangʼeny, kendo ngʼato ka ngʼato kuomwa ni e achiel gi jowetene mamoko duto.
6
Wan gi mich mopogore opogore kaluwore gi ngʼwono momiwa. Ka mich ngʼato en koro wach, to mondo oti kode kaluwore gi yie mare.
7
Ka en tiyo ni ji, to mondo oti, ka en puonj, to mondo opuonji.
8
Ka en jiwo ji, to mondo ojiw ji; ka en chiwo ne joma ochando, to mondo ochiw gi ngʼwono; ka en telo, to mondo orit ji gi kinda; ka en kecho ji, to mondo otime komor.
9
Hera nyaka bed mar adier. Beduru mosin gi timbe maricho; padreuru kuom gik mabeyo.
10
Genreuru ngʼato gi ngʼato gihera mar owete. Ngʼato ka ngʼato mondo odhial nyawadgi moloyo kaka odhialore owuon.
11
Kik chunyu nyosre, to meduru bedo motegno, kutiyo ni Ruoth.
12
Beduru mamor kuom geno, kutimo sinani e sand muyudo, kendo ulamo ma ok uywe.
13
Poguru giu gi jo-Nyasaye mochando. Beduru joma ohero rwako welo.
14
Gwedhuru joma sandou; gwedhgiuru agwedha, kik ukwongʼ-gi.
15
Moruru gi joma mor, kendo ywaguru gi joma ywak.
16
Daguru gi winjruok e kindu. Kik usungru, to beduru gi chuny mohero riwore gi joma ni e ngima mapiny. Kik ngʼato wuondre ni oriek moloyo ji mamoko.
17
Kik uchul ngʼato angʼata rach kar rach. Neuru ni utimo gima ji duto oyiego ni ber.
18
Ka nyalore, to temuru mondo udag gi kwe gi ji duto.
19
Kik uchul kuoro, osiepena, to weuru thuolo ne mirimb Ruoth Nyasaye, nimar ondiki niya, “An ema nachul kuor; abiro chulo,” Jehova Nyasaye owacho.
20
To bende Muma wacho niya, “Ka jasiki odenyo, to miye chiemo; ka riyo oloye, to miye gimoro omodhi, ka itimo kamano, ibiro choko chuk mach maliel e wiye.”
21
Kik uyie richo lou, to louru richo gi tim maber.
Rumi 12:1
Rumi 12:2
Rumi 12:3
Rumi 12:4
Rumi 12:5
Rumi 12:6
Rumi 12:7
Rumi 12:8
Rumi 12:9
Rumi 12:10
Rumi 12:11
Rumi 12:12
Rumi 12:13
Rumi 12:14
Rumi 12:15
Rumi 12:16
Rumi 12:17
Rumi 12:18
Rumi 12:19
Rumi 12:20
Rumi 12:21
Rumi 1 / Rum 1
Rumi 2 / Rum 2
Rumi 3 / Rum 3
Rumi 4 / Rum 4
Rumi 5 / Rum 5
Rumi 6 / Rum 6
Rumi 7 / Rum 7
Rumi 8 / Rum 8
Rumi 9 / Rum 9
Rumi 10 / Rum 10
Rumi 11 / Rum 11
Rumi 12 / Rum 12
Rumi 13 / Rum 13
Rumi 14 / Rum 14
Rumi 15 / Rum 15
Rumi 16 / Rum 16