A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rumi 10

1
Jowetena, gima chunya dwaro kendo alamoe Nyasaye ne jo-Israel, en ni mondo giyud warruok.
2
Nimar anyalo timo nendgi ni giramo mar tiyo ni Nyasaye, to kata kamano gionge gi ngʼeyo.
3
Nikech ne gikia ngima makare ma aa kuom Nyasaye, gisetemo keto margi giwegi, ka gidagi rwako yor Nyasaye moketogo ji kare.
4
Kristo e giko mar Chik kendo en ema okelo ngima makare ni ji duto moyie.
5
Musa lero kuom ngima makare maa kuom Chik kama: “Ngʼat moluwo chikegi nobed mangima kuomgi.”
6
To ngima makare maa kuom yie to wacho niya, “Kik iwach e chunyi ni, ‘Ere ngʼama didhinwa e polo malo?’ ” (tiende ni, mondo olor Kristo piny),
7
“kata ni, ‘En ngʼa mabiro lor ei bur?’ ” (tiende ni, mondo ogol Kristo oa kuom joma otho).
8
To owacho nangʼo? “Wach ni machiegni kodu, en mana e dhou kendo e chunyu,” mano e wach yie mwalando.
9
Ka ihulo gi dhogi ni “Yesu en Ruoth,” kendo iyie ei chunyi ni Nyasaye nochiere oa kuom joma otho, to iniyud warruok.
10
Nimar chunyi ema iyiego mi keti kare kendo dhogi ema ihulogo mi iyud warruok.
11
Mana kaka Muma wacho niya, “Ngʼato angʼata moyie kuome ok none wichkuot.”
12
Nimar onge pogruok e kind jo-Yahudi gi joma ok jo-Yahudi; Ruoth Yesu en Ruoth machalre ni ji duto, kendo en gi mwandu mogundho mopogo ni ji duto maluongo nyinge,
13
nimar, “Ngʼato ka ngʼato maluongo nying Jehova Nyasaye noresi.”
14
To ere kaka digiluong ngʼat mapok giyie kuome? Koso digiyie nadi kuom Ngʼat mapok giwinjo kuome? To giniwinj kuome nadi kaonge ngʼama oyalonigi?
15
To ere kaka digiyal wach kuome ka ok oorgi? Mana kaka ondiki niya, “Mano kaka en gima ber neno tiend joote makelo wach maber!”
16
To jo-Israel duto ok oserwako Injilini. Nimar Isaya nowacho niya, “Ruoth, en ngʼa moseyie wach mwalando?”
17
Kuom mano, yie aa kuom wach miwinjo, kendo wach miwinjono en wach Kristo.
18
To apenjo kama: Donge gisewinjo wach? Chutho, gisewinjo, nikech, “Dwondgi osedhi kuonde duto e piny, wechegi osechopo nyaka e tunge piny.”
19
Kendo apenjo kama: Bende debed ni Israel ne ok owinjo tiend wach? Mokwongo, Musa wacho niya, “Anami nyiego maku gi joma ok owinjore kwan ka oganda; anami mirima maku gi oganda maonge winjo.”
20
Isaya to wuoyo gi chir niya, “Ne oyuda gi joma ne ok omanya. Ne afwenyora ne joma ne ok openja.”
21
To kuom Israel to owacho niya, “Odiechiengʼ duto aserieyo bedena ne oganda ma ok winj wach kendo ma wigi tek.”
Rumi 10:1
Rumi 10:2
Rumi 10:3
Rumi 10:4
Rumi 10:5
Rumi 10:6
Rumi 10:7
Rumi 10:8
Rumi 10:9
Rumi 10:10
Rumi 10:11
Rumi 10:12
Rumi 10:13
Rumi 10:14
Rumi 10:15
Rumi 10:16
Rumi 10:17
Rumi 10:18
Rumi 10:19
Rumi 10:20
Rumi 10:21
Rumi 1 / Rum 1
Rumi 2 / Rum 2
Rumi 3 / Rum 3
Rumi 4 / Rum 4
Rumi 5 / Rum 5
Rumi 6 / Rum 6
Rumi 7 / Rum 7
Rumi 8 / Rum 8
Rumi 9 / Rum 9
Rumi 10 / Rum 10
Rumi 11 / Rum 11
Rumi 12 / Rum 12
Rumi 13 / Rum 13
Rumi 14 / Rum 14
Rumi 15 / Rum 15
Rumi 16 / Rum 16