A A A A A
×

Luo Bible 2020

Rumi 1

1
An Paulo, misumba Yesu Kristo, mane oluongi mondo obed jaote, kendo nowala mondo ayal Injili mar Nyasaye.
2
Injilini nosingo chon gi dho jonabi e Muma Maler;
3
kowuoyo kuom Wuode, ma en Yesu Kristo Ruodhwa ma en nyakwar Daudi kuom ringruok.
4
To kuom Roho Maler nonyis ratiro ni en Wuod Nyasaye, nikech teko mane ochierego koa kuom joma otho, ma en Yesu Kristo Ruodhwa.
5
Kuome kendo e nyinge ema waseyudoe ngʼwono gi teko mar bedo joote, mondo wami ogendini duto oyie kuome kendo oluore.
6
To un bende un e kanyakla achiel gi jogo moseluongi mondo ubed jo-Yesu Kristo.
7
Ni ji duto man Rumi, ma Nyasaye ohero kendo oluongo mondo obed jomaler: Ngʼwono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu.
8
Mokwongo, adwokone Nyasacha erokamano, kuom Yesu Kristo nikech un duto, nimar yie maru landore e pinje duto.
9
Nyasaye ma atiyone gi chunya duto, ka alando Injili mar Wuode, en janenona kaka asiko aparou e lamona kinde duto
10
kendo alamo ni ka Nyasaye oyie to mondo ayud thuolo mar biro iru.
11
Agombo nenou ahinya mondo apognue mich moko mag chuny mondo ategugo,
12
tiende ni, mondo un kod an wajiwre ngʼato gi ngʼato e yie marwa, ka ajiwou to un bende ujiwa.
13
Jowetena, ok adwar ni ubed kukia, ni asedwaro kuom ndalo mathoth mondo abi iru, to timo kamano osetama nyaka kawuononi, mondo an bende ati tich maber e dieru mana kaka asetimo e dier joma ok jo-Yahudi.
14
An jagop jo-Yunani gi joma ok jo-Yunani, kendo mar joma riek kod joma ofuwo.
15
Mano emomiyo aketo chunya ni nyaka un bende ayalnu Injili, un ma un Rumi.
16
Aonge wichkuot kuom Injilini, nikech en e teko mar Nyasaye makelo ni ngʼato angʼata moyie warruok, mokwongo ni jo-Yahudi, eka bangʼe ni joma ok jo-Yahudi bende.
17
Nikech kuom Injilino ema Nyasaye ketoe dhano kare kuom yie kende ma ok omedie gimoro machielo, mana kaka ondiki niya, “Ngʼat makare nobed mangima kuom yie.”
18
Mirimb Nyasaye koro fwenyore koa e polo kuom ji duto motamore lame, kendo matimo richo ka gigengʼo adiera gi timbegi maricho.
19
Nikech gima dhano nyalo ngʼeyo kuom Nyasaye oyangorenigi maler, nikech Nyasaye oseelenigi.
20
Nyaka aa chakruok mar piny, gik ma ok ne mag Nyasaye, kaka tekone mochwere gi kite, osenenore malongʼo ka gifwenyore e gik mosechweyo, mondo omi dhano kik wuondre ni kiagi.
21
Kata obedo ni negingʼeyo Nyasaye kamano, to ne ok gimiye duongʼ kaka Nyasaye, kendo ne ok gidwokone erokamano, to pachgi nobedo manono kendo chunygi mofuyo nodinore.
22
Kata obedo ni negiwacho ni giriek, to negibedo joma ofuwo,
23
kendo negiloko duongʼ mar Nyasaye ma ok tho e kido machalo gi dhano matho, gi winy, gi le gi gik mamol.
24
Mano emomiyo Nyasaye nojwangʼogi e paro modwanyore ma chunygi ne gombo timo, ka giketho dendgi gi kit chode duto e kindgi ngʼato gi ngʼato.
25
Negiloko adiera mar Nyasaye odoko miriambo kendo negilamo ka gitiyo ni gik mochwe kar tiyo ni Nyasaye ma Jachwech, mipako nyaka chiengʼ Amin.
26
Kuom mano, Nyasaye nojwangʼogi moweyogi e gombo maricho makelo wichkuot. Mondegi noweyo riwore gi chwogi e yo mowinjore, to negichako riwore gi mon wetegi.
27
Chwo bende noluwo mana yo machalre; kar riwruok gi mon e yo mowinjore, to dendgi noowore gi gombo chwo wetegi. Chwo notimo timbe dwanyruok gi chwo wetegi, kendo timgino nomiyo giyudo kum e dendgi giwegi mowinjore gi kethogino.
28
To bende, kaka negiparo ni ngʼeyo Nyasaye ok lich, Nyasaye nojwangʼogi mondo gidhi adhiya nyime ka pachgi obam, mondo gitim, gik ma ok onego otim.
29
Gipongʼ gi kit timbe mamono duto, gi richo, gi wuoro kod timbe mobam. Bende gipongʼ gi ich lit, gi nek, gi dhawo, gi wuond kod himruok. Gin jokuoth,
30
joma ketho nying ji, joma ochayo Nyasaye, jokwinyo, joma wigi tek, kendo josunga, jogo mapile fwenyo yore manyien mag timo richo; kendo ok giwinj jonywolgi;
31
gionge paro, gionge yie, gionge hera, kendo gionge kech.
32
Kata obedo ni gingʼeyo chik makare mar Nyasaye ni joma timo gik ma kamago owinjore gi tho, to gidhiyo adhiya nyime gi timogi, kendo bende gipwoyo joma timogi.
Rumi 1:1
Rumi 1:2
Rumi 1:3
Rumi 1:4
Rumi 1:5
Rumi 1:6
Rumi 1:7
Rumi 1:8
Rumi 1:9
Rumi 1:10
Rumi 1:11
Rumi 1:12
Rumi 1:13
Rumi 1:14
Rumi 1:15
Rumi 1:16
Rumi 1:17
Rumi 1:18
Rumi 1:19
Rumi 1:20
Rumi 1:21
Rumi 1:22
Rumi 1:23
Rumi 1:24
Rumi 1:25
Rumi 1:26
Rumi 1:27
Rumi 1:28
Rumi 1:29
Rumi 1:30
Rumi 1:31
Rumi 1:32
Rumi 1 / Rum 1
Rumi 2 / Rum 2
Rumi 3 / Rum 3
Rumi 4 / Rum 4
Rumi 5 / Rum 5
Rumi 6 / Rum 6
Rumi 7 / Rum 7
Rumi 8 / Rum 8
Rumi 9 / Rum 9
Rumi 10 / Rum 10
Rumi 11 / Rum 11
Rumi 12 / Rum 12
Rumi 13 / Rum 13
Rumi 14 / Rum 14
Rumi 15 / Rum 15
Rumi 16 / Rum 16