A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Tich Joote 81
Saulo mane oyudo ni kanyo noyie gi nek mar Stefano. Kochakore chiengʼno kanisa man Jerusalem nochako yudo sand malit kendo giduto negiringo mi gikere e pinje mag Judea gi Samaria, makmana joote kende ema nodongʼ Jerusalem.
2
Joma oluoro Nyasaye noyiko Stefano kendo ne giywage malit.
3
E kindeno Saulo nochako sando kanisa kodonjo e ot ka ot kendo omako chwo gi mon moter e od twech.
4
Joma noke e pinje maokogo noyalo Injili kamoro amora mane gidhiye.
5
Filipo nodhi nyaka e dala mar Samaria mi olando Wach Kristo kuno.
6
Kane oganda owinjo yalo mar Filipo, kendo kane gineno honni mane otimo, negimedo chiko itgi mondo giwinj wechene.
7
Jochiende nowuok kuom ji mangʼeny ka giywak malit, kendo jo-athany kod pudhe nochangi.
8
Omiyo dalano nopongʼ gi mor maduongʼ.
9
Ne nitie ngʼat moro miluongo ni Simon. Ngʼatni nosebedo katimo timbe jwok e dala mar Samaria, kendo timbene nomako dho ji duto. Nosungore ni en ngʼama lich,
10
kendo jo-Samaria duto, jomatindo gi jomadongo, noyie kode. Negiluwo bangʼe ka gikok niya, “Ngʼatni nigi teko Nyasaye miluongo ni Teko Maduongʼ.”
11
Ji ne luwe nikech kinde mathoth nosemako dho ji gi timbene mag jwok.
12
To kane Filipo oyalo ne jogo Injili mar pinyruoth Nyasaye, kod nying Yesu Kristo, ne giyie, mi giyudo batiso giduto, chwo gi mon.
13
Simon owuon bende noyie, bangʼe noyudo batiso, kendo nosiko koluwo bangʼ Filipo kamoro amora mane odhiye, kowuoro ranyisi madongo kod honni ma noneno ka Filipo timo.
14
Kane joote man Jerusalem owinjo ni jo-Samaria noserwako wach Nyasaye, negioro Petro gi Johana irgi.
15
Kane gichopo, ne gilamonegi mondo giyud Roho Maler,
16
nikech Roho Maler ne pok obiro kuom ngʼato angʼata kuomgi, to nosebatisgi mana e nying Ruoth Yesu.
17
Bangʼe Petro gi Johana noyieyo lwetgi kuomgi mi giyudo Roho Maler.
18
Kane Simon oneno ni ji ne yudo Roho Maler ka joote oyieyo lwetgi kuomgi, nomiyogi pesa kowacho niya,
19
“An bende miyaeuru teko ma un-goni mondo ngʼato angʼata ma ayieyo lweta kuome oyud Roho Maler.”
20
To Petro nodwoke niya, “Mad pesagigo lal kodi nono, nikech chunyi wuondi ni inyalo ngʼiewo mich Nyasaye gi pesa!
21
Ionge gi migawo moro amora e tijwani, kendo kwan-ni onge e iye, nikech chunyi ok nikare e nyim Nyasaye.
22
Omiyo lokri iwe timni marachni, kendo ilam Ruoth Nyasaye, dipo ka oweyoni richoni kuom bedo gi paro marachno e chunyi.
23
Nikech aneno ka chunyi opongʼ gi nyiego mangʼeny, kendo richo oloki misumbane chuth.”
24
Eka Simon nodwoko niya, “Lamna Ruoth Nyasaye mondo gima rach misewacho kuomano kik timrena.”
25
Kane gisetimo neno kendo yalo wach Ruoth, Petro gi Johana nodok Jerusalem, ka giyalo Injili e miech Samaria mangʼeny.
26
Malaika mar Ruoth nowacho ni Filipo niya, “Koro aa malo idhi yo milambo, kiluwo yo mongʼado i thim moa Jerusalem kadhi Gaza.”
27
Kuom mano, Filipo nochako wuoth, to kane oyudo odhi, noromo gi ja-Ethiopia mabwoch, mane en jatelo maduongʼ morito mwandu duto mag Kandake, “ruoth ma dhako mar jo-Ethiopia.” Ngʼatni noa lemo Jerusalem,
28
kendo koro nodok dala, koidho gache kendo kosomo kitap Janabi Isaya.
29
Roho Maler nowacho ni Filipo niya, “Dhiyo mondo ichungʼ machiegni gi gari cha.”
30
Eka Filipo noringo odhi nyaka but garino mi owinjo ka ngʼatno somo kitap Janabi Isaya. Filipo nopenje niya, “Bende iwinjo tiend gima isomono?”
31
Ja-Ethiopia nodwoko Filipo niya, “Ere kaka dawinj tiende kaonge ngʼama olerona tiende?” Omiyo norwako Filipo mondo oidh obed kode ei gari.
32
Kama noyudo ngʼatno somo ndiko kama wacho ni: “Notere kar thone mana ka rombo mitero kar yengʼo, kendo nolingʼ ka nyarombo manie lwet ngʼama ngʼado yiere, omiyo en bende ne ok otingʼo dhoge.
33
Ne oyale angʼaya kimiye wichkuot. Bende en gi kothe ma ji noparego? Nikech ngimane nogol oko e piny.”
34
Jatelono nopenjo Filipo niya, “Yie inyisae ni Janabi wuoyo kuom ngʼa e Ndikoni? Owuoyo kuome owuon, koso owuoyo kuom ngʼat machielo?”
35
Eka Filipo nochako gi Ndiko kama ne ja-Ethiopiano somo, mi odhi nyime gi yalone Injili mar Yesu.
36
Kane gimedo dhi nyime, negichopo kama pi moro ne nitie. Ja-Ethiopia nowachone Filipo niya, “Pi eri, angʼo ma dimona yudo batiso?” [
37
Filipo nodwoke niya, “Inyalo yudo batiso, kiyie gi chunyi duto.” Nodwoke niya, “Ee, ayie ni Yesu Kristo en Wuod Nyasaye.”]
38
Omiyo nochiwo chik mondo gari ochungʼ. Eka ne gilor gidhi e pi mi Filipo nobatise.
39
To kane giwuok e pi, Roho Maler mar Ruoth Nyasaye nokawo Filipo apoya, mi ja-Ethiopiano ne ok ochako onene kendo to nodhi e wuodhe kopongʼ gi mor.
40
Filipo nopo kochopo e dala mar Azoto, kendo nowuotho koni gi koni, koyalo Injili e mier duto nyaka nochopo Kaisaria.Tich Joote 8:1
Tich Joote 8:2
Tich Joote 8:3
Tich Joote 8:4
Tich Joote 8:5
Tich Joote 8:6
Tich Joote 8:7
Tich Joote 8:8
Tich Joote 8:9
Tich Joote 8:10
Tich Joote 8:11
Tich Joote 8:12
Tich Joote 8:13
Tich Joote 8:14
Tich Joote 8:15
Tich Joote 8:16
Tich Joote 8:17
Tich Joote 8:18
Tich Joote 8:19
Tich Joote 8:20
Tich Joote 8:21
Tich Joote 8:22
Tich Joote 8:23
Tich Joote 8:24
Tich Joote 8:25
Tich Joote 8:26
Tich Joote 8:27
Tich Joote 8:28
Tich Joote 8:29
Tich Joote 8:30
Tich Joote 8:31
Tich Joote 8:32
Tich Joote 8:33
Tich Joote 8:34
Tich Joote 8:35
Tich Joote 8:36
Tich Joote 8:37
Tich Joote 8:38
Tich Joote 8:39
Tich Joote 8:40


Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28