A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Tich Joote 51
Koro ngʼat moro miluongo ni Anania, kaachiel gi chiege Safira, bende noloko puothgi moro pesa.
2
To Anania nodongʼ gi bath pesa moko lingʼ-lingʼ mondo okonyrego, ka chiege bende nongʼeyo wachno maber. Pesa modongʼ, to nokelo oketo e lwet joote.
3
Eka Petro nowachone Anania niya, “Ere kaka iseweyone Satan thuolo e chunyi momiyo isewuondo Roho Maler, ka idongʼ gi bath pesa mane iyudo kuom puodho?
4
Donge puodhono ne en mari kane pok iloke pesa? Kata kane iseloke pesa, donge ne inyalo konyori gi pesago kaka ihero? En angʼo manomiyo iparo mondo itim gima kamano? Nyasaye ema isewuondo, to ok dhano!”
5
Kane Anania owinjo wachno, nogore piny motho. Ji duto mane owinjo gima notimoreno ne luoro omako.
6
Eka yawuowi nobiro moboyo ringre gi law, mine gikawe kendo tere oko mi giike.
7
Bangʼ seche adek, chiege bende nobiro kanyo, kokia gima nosetimore ne chwore.
8
Petro nopenje niya, “Nyisa ane ka bende ma e nengo mane Anania oyudo kuom puodho manende oloko pesa?” Safira nodwoke niya, “Ee, mano e nengone.”
9
To Petro nowachone niya, “Ere kaka ne unyalo winjoru mondo utem Roho mar Ruoth? Ne! Tiend joma ne oyiko chwori pod ni e dhoot, in bende gibiro tingʼi giteri oko.”
10
Gikanyono Safira nogore piny e tiend Petro mi otho. Eka yawuowi nobiro modonjo, to kane giyude ka osetho, ne gitingʼe gitere oko mi giike e bath chwore.
11
Luoro maduongʼ nomako kanisa, kod ji duto mane owinjo gik mane otimore.
12
Joote notimo honni gi ranyisi mathoth e dier ji, to joma oyie kuom Kristo duto ne chokore gi chuny achiel e Agoch Solomon.
13
Onge ngʼato angʼata mane nyalo hedhore mondo oriwre kodgi, kata obedo ni ji ne omiyogi luor malich kamano.
14
To kata kamano, chwo gi mon mangʼeny nomedo yie kuom Ruoth, kendo mago manoyie nomedore e kwan joma noseyie kuom Kristo.
15
Kuom mano, ji nokelo joma tuo mi giketogi e bath yore ka gipielogi e kitendini kod pere, mondo kata mana tipo mar Petro oum moko kuomgi kokalo butgi.
16
Oganda mag ji mathoth moa e mier mokiewo gi Jerusalem bende nokelo jogi matuo gi joma jochiende sando, kendo jogo duto nochangi.
17
Eka jadolo maduongʼ gi joge, mane gin jokanyo mar buch jo-Sadukai, nyiego nomako.
18
Negimako joote mi giterogi e od twech.
19
To kane ochopo otieno, malaika mar Ruoth noyawo dhoudi duto mag od twech mogologi oko.
20
Malaikano nowachonegi niya, “Dhiuru uchungʼ ei hekalu mondo unyis ji weche duto kuom ngima manyien-ni.”
21
Kane piny oyawore, negidonjo e hekalu mana kaka nonyisgi, mi gichako puonjo ji. To ka jadolo maduongʼ gi joge nochopo, negichoko jobuch Sanhedrin, ma en chokruok mar jodong Israel duto, mi gioro wach mondo ogol joote e od twech okel e nyimgi.
22
To kane askeche ochopo e od twech, ne ok giyudo jopuonjre kuno. Kuom mano negidwoko wach niya,
23
“Ne wayudo ka dhout od twech olor matek, kendo ka jorito ochungʼ e dhoudi; to kane wayawo dhoudigo, to ne ok wayudo ngʼato ei od twech.”
24
Kane jatend jorit hekalu gi jodolo madongo owinjo wachni, ne gidhier nono, ka giparore kuom gima wachni ne nyalo kelo.
25
Eka ngʼat moro nobiro mowachonegi niya, “Winjieuru! Joma ne uketo e od twech ka aneno kochungʼ ei hekalu ka puonjo ji.”
26
Kane jatend jorit hekalu owinjo wachno, nowuok mana gisano gi askechene mi gidhi giomo joote gikelo. Ne ok gitiyo githuon, nikech negiluor ni ji nyalo chielogi gi kite.
27
Kane gisekelo jootego, negiterogi e nyim jobuch Sanhedrin mondo jadolo maduongʼ onon-giane.
28
Jadolo maduongʼ nowachonegi niya, “Donge ne wasiemou ni kik uchak upuonj ji e nying ngʼatni, to koro ere kaka usepongʼo Jerusalem duto gi puonju, kuramo ni nyaka bura lowa nikech remb ngʼatni?”
29
Petro gi joote mamoko nodwokogi niya, “Nyaka wawinj mana Nyasaye kende, to ok dhano!
30
Nyasach kwerewa nochiero Yesu oa kuom joma otho, en e Yesu mane unego ka uguro e msalaba.
31
Nyasaye notingʼe malo mokete e bade owuon ma korachwich, kaka Ruoth kendo Jawar, mondo omi jo-Israel olokre owe richogi.
32
Wan, kaachiel gi Roho Maler, ma Nyasaye miyo joma omiye luor wasebedo joneno kuom wechegi.”
33
Kane giwinjo wachni, mirima mager nomakogi, kendo negidwaro nego joote.
34
To ja-Farisai moro ma nyinge Gamaliel, mane en japuonj chik ma ji duto ogeno, nochungʼ e nyim buch Sanhedrin mi ogolo chik mondo ogol joote oko matin.
35
Bangʼe nowuoyonigi kama: “Jo-Israel, paruru matut kuom gima udwaro timo ni jogi.
36
Pok odeko ka Theuda nyocha osieko ka, kowacho ni en ngʼat moro malich, kendo kar ji mia angʼwen noluwe. Ne onege, kendo jolupne ne oke, mi wachno orumo kamano.
37
Bangʼe achien Judas ja-Galili nothinyore e kinde mane ikwanoe ji, mi notelo ni oganda moro matin mane kwedo loch. En bende ne onege, mi jolupne olal nono.
38
Kuom mano, weuru jogi mos! Gonygiuru gidhi! Nikech kapo ni chenrogi kata timbegigi oa kuom dhano, to ok gibi dhi nyime.
39
To ka oa kuom Nyasaye, to ok ubi nyalo gengʼogi, nono to dipo ka unwangʼo ni ukedo mana gi Nyasaye!”
40
Negirwako weche Gamaliel, omiyo negiluongo joote irgi mi gigolo chik mondo ochwadgi. Eka negisiemogi matek ni kik giwuo kuom nying Yesu, bangʼe ne giweyogi gidhi.
41
Joote ne oa e nyim buch Sanhedrin kamor ahinya, nikech ne okwan-gi kaka joma oromo yudo sand nikech Nyingno.
42
Odiechiengʼ kodiechiengʼ ei agolni mag hekalu kendo ot ka ot ne ok gilingʼ ma ok gipuonjo kendo gihulo Injili ni Yesu e Kristo.Tich Joote 5:1

Tich Joote 5:2

Tich Joote 5:3

Tich Joote 5:4

Tich Joote 5:5

Tich Joote 5:6

Tich Joote 5:7

Tich Joote 5:8

Tich Joote 5:9

Tich Joote 5:10

Tich Joote 5:11

Tich Joote 5:12

Tich Joote 5:13

Tich Joote 5:14

Tich Joote 5:15

Tich Joote 5:16

Tich Joote 5:17

Tich Joote 5:18

Tich Joote 5:19

Tich Joote 5:20

Tich Joote 5:21

Tich Joote 5:22

Tich Joote 5:23

Tich Joote 5:24

Tich Joote 5:25

Tich Joote 5:26

Tich Joote 5:27

Tich Joote 5:28

Tich Joote 5:29

Tich Joote 5:30

Tich Joote 5:31

Tich Joote 5:32

Tich Joote 5:33

Tich Joote 5:34

Tich Joote 5:35

Tich Joote 5:36

Tich Joote 5:37

Tich Joote 5:38

Tich Joote 5:39

Tich Joote 5:40

Tich Joote 5:41

Tich Joote 5:42Tich Joote 1 / TiJo 1

Tich Joote 2 / TiJo 2

Tich Joote 3 / TiJo 3

Tich Joote 4 / TiJo 4

Tich Joote 5 / TiJo 5

Tich Joote 6 / TiJo 6

Tich Joote 7 / TiJo 7

Tich Joote 8 / TiJo 8

Tich Joote 9 / TiJo 9

Tich Joote 10 / TiJo 10

Tich Joote 11 / TiJo 11

Tich Joote 12 / TiJo 12

Tich Joote 13 / TiJo 13

Tich Joote 14 / TiJo 14

Tich Joote 15 / TiJo 15

Tich Joote 16 / TiJo 16

Tich Joote 17 / TiJo 17

Tich Joote 18 / TiJo 18

Tich Joote 19 / TiJo 19

Tich Joote 20 / TiJo 20

Tich Joote 21 / TiJo 21

Tich Joote 22 / TiJo 22

Tich Joote 23 / TiJo 23

Tich Joote 24 / TiJo 24

Tich Joote 25 / TiJo 25

Tich Joote 26 / TiJo 26

Tich Joote 27 / TiJo 27

Tich Joote 28 / TiJo 28