A A A A A
×

Luo Bible 2020

Tich Joote 4

1
Kane Petro gi Johana pod wuoyo gi ji, jodolo gi jatend jorit hekalu kod jo-Sadukai nobiro irgi.
2
Igi nowangʼ kendo chunygi nokethore nikech jootego ne puonjo ji ni joma osetho biro chier kuom Yesu.
3
Negimako Petro gi Johana, to kaka piny koro ne dwaro yuso, negiketogi e od twech nyaka kinyne.
4
Ji mangʼeny mane owinjo puonj jootego noyie, kendo kar romb chwo mane oyie nomedore moromo chwo alufu abich.
5
Kinyne, jotend jo-Yahudi gi jodongo kod jopuonj Chik noromo Jerusalem.
6
Anas, jadolo maduongʼ, bende ne ni kanyo, kaachiel gi Kaifas, Johana, Aleksanda, kod jood jadolo maduongʼ mamoko.
7
Negigolo chik mondo okel Petro gi Johana e nyimgi, eka negichako penjogi niya, “En teko mane, kata nying ngʼa mane mutimogo gima utimoni?”
8
Eka Petro mane oyudo opongʼ gi Roho Maler nowachonegi niya, “Jotelo gi jodongo mag oganda!
9
Ka dipo ni uluongowa e nyimu ka mondo waler gimomiyo otim tim maber ne puth, kendo mondo upenjwa kaka nende oyudo chang,
10
to gima onego ungʼe kaachiel gi jo-Israel duto ema: Kuom nying Yesu Kristo ja-Nazareth mane uguro un uwegi, to Nyasaye nochiere oa kuom joma otho ema omiyo ngʼatni ochungʼ e dieru kangima chuth.
11
Yesu ema Ndiko owuoyo kuome kawacho niya, “ ‘Kidi ma un jogedo nudagi ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot.’
12
Warruok ok nyal yud kuom ngʼat moro machielo; nikech onge nying moro machielo e bwo polo mosechiw ni mondo ji oyud warruok kuome.”
13
Kane gineno chir mane Petro gi Johana nigo, kendo kane ginwangʼo ni gin ji ajia ma ok osomo, ne giwuoro ahinya, eka negifwenyo ni jogi yande nigi Yesu.
14
To nikech ne pod gineno ka ngʼat mane osechangi ochungʼ e diergi kanyo, onge gima neginyalo wacho mondo gikwed gima nosetimoreno.
15
Kuom mano, negiriembogi oko mar buch Sanhedrin, eka bangʼe ne gikuotho e kindgi giwegi niya,
16
“Angʼo ma wanyalo timo ni jogi? Ji duto modak Jerusalem ongʼeyo maber ni gisetimo hono mongʼongʼore, kendo ok wanyal kwedo mano.
17
To mondo wagengʼ wachni kik landre malach e dier ji, nyaka wasiem jogi ni kik gichak giwuo kuom nyingni ne ngʼato angʼata.”
18
Eka ne gichak giluongogi mi gisiemogi ni kik giwuo kata puonjo e nying Yesu.
19
To Petro gi Johana nodwokogi niya, “Un ema ungʼad bura kendu, ka bende en gima ber e nyim Nyasaye mondo wawinju moloyo winjo Nyasaye.
20
Nikech ok wanyal lingʼ ma ok wawuoyo kuom gik ma waseneno kendo ma wasewinjo.”
21
Bangʼ medo siemo jootego, ne giweyogi gidhi. Ne ok ginyal yudo yo ma ginyalo kumogigo nikech ji duto ne miyo Nyasaye duongʼ kuom gima nosetimoreno,
22
kendo ngʼat mane ochangi e yor honono ne hike oloyo piero angʼwen.
23
Kane osegony Petro gi Johana, negidok ir owete mamoko mi ginyisogi gik moko duto ma jodolo madongo gi jodong oganda nosewachonegi.
24
Bangʼ winjo wachgino, negitingʼo dwondgi malo kaachiel ka gilamo Nyasaye niya, “Yaye Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, in ema nichweyo polo gi piny gi nam kod gik moko duto manie igi.
25
Ne iwuoyo kuom Roho Maler gi dho jatichni, ma en kwarwa Daudi, kiwacho niya: “ ‘Angʼo momiyo ogendini igi owangʼ kendo ji chano jiemo kayiem nono?
26
Ruodhi mag piny osebiro kanyakla kendo jotelo pimo wach kaachiel, mondo giked gi Jehova Nyasaye kendo giked gi Ngʼate mowir. ’
27
Chutho, Herode gi Pontio Pilato noromo e dalani kod joma ok jo-Yahudi kaachiel gi jo-Israel mondo gilos yor hinyo Jatichni Maler ma isewiro, ma en Yesu.
28
Negitimo gima in iwuon ne isechano chon gi tekoni kod ngʼeyoni ni nyaka timre.
29
To koro Ruoth, winj siem ma gisiemowago, kendo mi jotichni teko mondo ohul wachni gi teko moloyo.
30
Rie badi mondo ichangi jotuo kendo itim honni kod ranyisi madongo e nying Yesu, Jatichni Maler.”
31
Kane giselamo, kama ne gichokoreno noyiengni, kendo Roho Maler nopongʼogi giduto, mi giyalo Wach Nyasaye gi chir.
32
Joma oyie kuom Kristo duto ne timo gik moko gi chuny achiel kod paro achiel. Onge ngʼato kuomgi kata achiel mane okawo mwandune kaka gige owuon, to ngʼato ka ngʼato ne pogo gige duto ni nyawadgi, ka gikonyore ngʼato gi ngʼato.
33
Joote nodhi nyime gi hulo wach kuom chier mar Ruoth Yesu gi teko mangʼongo, kendo ngʼwono maduongʼ ne ni kodgi duto.
34
Onge ngʼato kuomgi mane ochando gimoro, nikech kinde ka kinde jogo mane nigi puothe kata udi ne loko gigegigo pesa, kendo negikelo pesa mane giyudo mi
35
giket e lwet joote eka joote ne pogo pesago kaka ne ngʼato ka ngʼato dwaro.
36
Kamano bende, e kaka Josef ma Ja-Lawi modak Saipras, mane joote ochako ni Barnaba (ma tiende ni “Ngʼat ma jiwo ji”),
37
noloko puothe pesa mi okelo oketo e lwet joote.
Tich Joote 4:1
Tich Joote 4:2
Tich Joote 4:3
Tich Joote 4:4
Tich Joote 4:5
Tich Joote 4:6
Tich Joote 4:7
Tich Joote 4:8
Tich Joote 4:9
Tich Joote 4:10
Tich Joote 4:11
Tich Joote 4:12
Tich Joote 4:13
Tich Joote 4:14
Tich Joote 4:15
Tich Joote 4:16
Tich Joote 4:17
Tich Joote 4:18
Tich Joote 4:19
Tich Joote 4:20
Tich Joote 4:21
Tich Joote 4:22
Tich Joote 4:23
Tich Joote 4:24
Tich Joote 4:25
Tich Joote 4:26
Tich Joote 4:27
Tich Joote 4:28
Tich Joote 4:29
Tich Joote 4:30
Tich Joote 4:31
Tich Joote 4:32
Tich Joote 4:33
Tich Joote 4:34
Tich Joote 4:35
Tich Joote 4:36
Tich Joote 4:37
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28