A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Tich Joote 31
Chiengʼ moro achiel, kar sa ochiko odhiambo, mane en sa mar lemo noyudo ka Petro gi Johana odhi e hekalu.
2
To e sechego noyudo otingʼ ngʼat moro maputh kitero e ranga hekalu miluongo ni Malongʼo, kama ne ojaketee pile pile, mondo okwa kony kuom joma donjo ei hekalu.
3
Kane ngʼatno oneno Petro gi Johana kadonjo ei hekalu, nokwayogi kony.
4
To Petro gi Johana ne ongʼiyo wangʼe tir, mi Petro owachone niya, “Ngʼiwa ane!”
5
Ngʼatno nongʼiyogi, kogeno yudo gimoro kuomgi.
6
Eka Petro nowachone niya, “Fedha gi dhahabu aongego, to gima an-go ema amiyi. E nying Yesu Kristo ja-Nazareth, chungi iwuothi.”
7
Nomako bad ngʼatno, mi okonye aa malo, kendo gikanyo tiend ngʼatno gi ombongʼne noyudo teko.
8
Ngʼatno nochikore malo mi ochako wuoth. Bangʼe nodhi kodgi ei laru mar hekalu, kowuotho kendo kochikore kendo kopako Nyasaye.
9
Ka ji duto nonene kowuotho kendo kopako Nyasaye,
10
negifwenyo ni en e ngʼat mane jabedo kakwecho e dhoranga hekalu miluongo ni Malongʼo, omiyo ne giwuoro kendo dhogi nomoko kuom gima notimorene.
11
Kane jakwechono pod otwere kuom Petro gi Johana, ji duto nohum nono. Negibiro gingʼwech ir jootego nyaka kama iluongo ni Agoch Solomon.
12
Kane Petro onenogi, nowachonegi niya, “Un jo-Israel, angʼo momiyo gima otimoreni obwogou? Angʼo momiyo uchomo wangʼu kungʼiyowa mana ka gima tekowa wawegi kata timwa makare ema omiyo ngʼatni owuotho?
13
Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Jakobo, ma en Nyasach kwerewa, ema osemiyo Yesu jatichne duongʼ. Ne uchiwe mondo onege, kendo ne ukwede e nyim Pilato, kata obedo ni Pilato ne dwaro gonye.
14
Ne ukwedo Ngʼama Ler kendo makare, to ukwayo mondo ogonynu janek.
15
Ne unego wuon ngima, to Nyasaye nochiere oa kuom joma otho. Wan wawegi wan joneno kuom wachni.
16
Kuom yie e nying Yesu, ema ngʼat munenoni kendo ungʼeyoni oseyudoe chang. En mana nying Yesu, kaachiel kod yie maa kuome, ema osemiyo ngʼatni resruok moromo chuth, mana kaka un duto unenoni.
17
“To koro, owetena, angʼeyo ni ne utimo gigo ka ok ungʼeyo, mana kaka jotendu bende notimogi kane ok gingʼeyo.
18
To ma e yo ma Nyasaye nochopogo chenrone mane osenyiso chon gi dho jonabi duto, kowacho ni Kristo nyaka sandi.
19
Koro lokreuru uwe richou, udog ir Nyasaye, mondo richou owenu, eka Ruoth noduog chunyu mi uyud kwe,
20
bangʼe enoornu Yesu Kristo, Jal mane owalnu.
21
To pod nyaka obedie e polo nyaka chop kinde ma Nyasaye ketoe gik moko duto kare, mana kaka nosesingore chon gi dho jonabi mage maler.
22
Musa nowacho ni, ‘Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro miyou janabi machal koda kowuok e dier ogandau, kendo un bende nyaka uwinj gimoro amora mowachonu.
23
Ngʼato angʼata ma ok winje, to nongʼad kare oko chuth e kind ogandane.’
24
“Chutho, jonabi duto, kochakore ndalo Samuel gi jonabi mane oluwo bangʼe kaachiel gi ji duto mane owuoyo, bende nokoro gik matinde timore ndaloni.
25
To un e nyikwa jonabigo, kendo un e weg singruok ma Nyasaye notimo gi kwereu. Nyasaye nowachone Ibrahim ni, ‘joma ok jo-Yahudi duto mag piny noyud gweth koa kuom kothi.’
26
Kane Nyasaye ooro Jatichne, to noore mokwongo ne un, mondo ogwedhu, ka oloko ngʼato ka ngʼato weyo yorene maricho.”Tich Joote 3:1
Tich Joote 3:2
Tich Joote 3:3
Tich Joote 3:4
Tich Joote 3:5
Tich Joote 3:6
Tich Joote 3:7
Tich Joote 3:8
Tich Joote 3:9
Tich Joote 3:10
Tich Joote 3:11
Tich Joote 3:12
Tich Joote 3:13
Tich Joote 3:14
Tich Joote 3:15
Tich Joote 3:16
Tich Joote 3:17
Tich Joote 3:18
Tich Joote 3:19
Tich Joote 3:20
Tich Joote 3:21
Tich Joote 3:22
Tich Joote 3:23
Tich Joote 3:24
Tich Joote 3:25
Tich Joote 3:26


Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28