A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Tich Joote 281
Kane wasechopo e lowo motwo ka wangima, ne wayudo ni chulano iluongo ni Malta.
2
Joma nodak e chulano norwakowa duto gi ngʼwono mathoth, mi gimokonwa mach mondo wao, nikech koth ne chue kendo piny ne ngʼich.
3
Paulo nodondo yien moko mokelo mondo omedi e mach, to kane oyudo oketo yien-go e mach, thuol moro ne liet mar mach ogolo momoko e lwete.
4
Kane jo-chulano oneno ka thuol oliero e lwet Paulo, ne giwuoyo kendgi kagiwacho niya, “Ngʼatni nyaka bed ni en janek, mano emomiyo kata obedo ni osetony e nam, to bura mar tho mongʼadne pod luwe.”
5
To Paulo notengʼo thuondno oko molwar e mach, kendo onge gima notime.
6
Jogo ne geno ni lwete biro kuot, kata ni nobiro gore piny apoya mi otho, to negirito gamingʼa mi ok gineno gima otime. Eka negiloko pachgi mi giwacho ni Paulo en nyasaye.
7
But kama newantiereno ne nitie puothe madongo mag ruodh chulano miluongo ni Publio. Ruodhno norwakowa, moritowa maber kaka wende kuom ndalo adek.
8
To wuon-gi nonindo e kitanda nikech notuo, ka en gi midhusi, kendo nodiewo. Paulo nodonjo kama noninde mondo onene, to bangʼ koselamone, noketo lwete kuome mochange.
9
Kane mano osetimore, joma tuo duto mane ni e chulano nobiro moyudo chang.
10
Joma nodak e chulano nomiyowa luor e yore mangʼeny kendo kane koro wadwaro aa, ne gikowowa gi gige konyruok duto mane wachando.
11
Bangʼ ka dweche adek nosekalo, ne waidho yie moro mane osebedo karito kanyo e ndalo chwiri. Ne en yie ja-Aleksandria mane oket ne kido mag nyiseche ariyo ma rude, miluongo ni, Kasta gi Poluko.
12
Ne wakwangʼ waa kanyo nyaka wachopo Sirakusa, kendo kuno ne wabede kuom ndalo adek.
13
Kane waa kanyo, ne wakwangʼ mi wachopo Regiam, to kinyne, ka yamb milambo nochako kudho, ne wadhi nyime nyaka ne wachopo Puteoli, bangʼ kwangʼ kuom ndalo ariyo.
14
Puteoli kanyo ne wayude owete moko ma norwakowa mondo wadag kodgi kuom juma achiel. Bangʼe ne wamedo kwangʼ nyaka Rumi.
15
Owete man kuno nosewinjo wach birowa, omiyo ne giwuotho mi gichweyo nyaka Chiro mar Apio, to moko noromonwa kama iluongo ni Tres Tabernae, tiende ni ute adek mag bworo. Kane Paulo oneno jogi, nogoyo ne Nyasaye erokamano, kendo noyudo jip mi chunye noduogo.
16
Kane wachopo Rumi, Paulo noyudo thuolo mar dak e ode kende gi askari marite.
17
Bangʼ bedo Rumi kuom ndalo adek, Paulo noluongo jotend jo-Yahudi mane odak kanyo. To kane gisechokore, nowachonegi niya, “Owetena, kata obedo ni ok asetimo gimoro marach ni jo-Yahudi kata ne timbe machon mag kwerewa, to nomaka Jerusalem moketa e lwet jo-Rumi.
18
To Bangʼ yala, negidwaro weya, nikech negiyudo ni aonge gi ketho mowinjore gi tho.
19
To ka jo-Yahudi nodagi wachno, ne ochuna ni nyaka akwa thuolo mondo abi oyala e buch Kaisar, to ne ok atimo mano nikech an gi wach moro gi jo-Yahudi wetena.
20
Mano emomiyo asekwayo mondo ubi awuoye kodu matin. En mana nikech geno mar jo-Israel emomiyo otweya gi nyororo.”
21
Negidwoke niya, “Wan pok wayudo baruwa moro amora moa Judea ma wuoyo kuomi, kendo kata mana owete manyocha oa kuno machiegni pok okelonwa wach moro, kata wacho pok giwachonwa gimoro misetimo marach.
22
Kata kamano, wadwaro winjo paroni, nikech wangʼeyo ni ji wuoyo kuom kanyakla marach kuonde duto.”
23
Negichano mondo girom gi Paulo odiechiengʼ moro achiel, kendo ji koro ne medo biro mangʼeny ir Paulo kama nodakie. Chakre okinyi nyaka odhiambo, noleronigi tiend wach pinyruoth Nyasaye. Notimo kamano kotemo loko paro mane gin-go kuom Yesu, kokonyore gi weche mondiki e Chik Musa kod jonabi.
24
Moko kuomgi norwako wechene, to moko notamore yie.
25
Ne gipogore e kindgi giwegi mi gichako wuok ka Paulo nowachonegi weche mogik niya, “Roho Maler nowacho adier ni kwereu, kane owuoyo gi dho Isaya janabi, kowacho kama:
26
“ ‘Dhi ir jogo mondo iwachnegi ni, “Ubiro siko kuwinjo weche miwacho, to wach ok nodonjnu ngangʼ; ubiro siko kungʼicho, to ok unune gimoro.”
27
Nikech chuny jogi osedinore; gisedino itgi, kendo gisemiyo wengegi. Nono to dipo ka wengegi oneno, kendo itgi owinjo wach, mi chunygi ofwenyo tiend weche, kendo gidwog ira mi achang-gi!’ ”
28
Paulo notieko kawachonegi niya, “Emomiyo adwaro ni ungʼe ni warruok mar Nyasaye osechopo ni joma ok jo-Yahudi, kendo gibiro rwake!” [
29
Bangʼ wacho mano, jo-Yahudi mane winje nowuok odhi, ka gigoyo mbaka matek e kindgi giwegi.]
30
Kuom higni ariyo, Paulo nodak e ode owuon mochulo, kendo norwako ji duto mane obiro ire mondo onene.
31
Noyalo kuom pinyruoth Nyasaye gichir ma ok ngʼato ogengʼe, kopuonjo ji kuom Ruoth Yesu Kristo.Tich Joote 28:1
Tich Joote 28:2
Tich Joote 28:3
Tich Joote 28:4
Tich Joote 28:5
Tich Joote 28:6
Tich Joote 28:7
Tich Joote 28:8
Tich Joote 28:9
Tich Joote 28:10
Tich Joote 28:11
Tich Joote 28:12
Tich Joote 28:13
Tich Joote 28:14
Tich Joote 28:15
Tich Joote 28:16
Tich Joote 28:17
Tich Joote 28:18
Tich Joote 28:19
Tich Joote 28:20
Tich Joote 28:21
Tich Joote 28:22
Tich Joote 28:23
Tich Joote 28:24
Tich Joote 28:25
Tich Joote 28:26
Tich Joote 28:27
Tich Joote 28:28
Tich Joote 28:29
Tich Joote 28:30
Tich Joote 28:31


Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28